Rättsligt meddelande

1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTERI enlighet med informationsplikten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, anges följande information nedan: Företaget som äger webbdomänen är ALELUA.COM, juridiskt ansvarig Alexis G. Castro, NIF-nummer X-4287976-V, med adress Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia.E-postadress för kontaktperson på webbplatsen: ventas@alelua.com

2. ANVÄNDARE:Tillträde till och/eller användning av ALELUA.COM-portalenär ett villkor för användaren, som från och med denna tillgång och/eller användning accepterar de allmänna användningsvillkoren som återges här. Dessa villkor ska tillämpas oberoende av de allmänna avtalsvillkoren som i förekommande fall är obligatoriska.

3. ANVÄNDNING AV PORTALEN: ALELUA.COMger tillgång till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan kallat "innehållet") på Internet som tillhör ALELUA.COMdess licensgivare som användaren kan ha tillgång till. Användaren ansvarar för användningen av portalen. Detta ansvar sträcker sig till all registrering som kan vara nödvändig för att få tillgång till vissa tjänster eller innehåll.

Vid denna registrering är det användarens ansvar att lämna sanningsenlig och laglig information. Som en följd av denna registrering kan användaren få ett lösenord som han/hon ansvarar för och som han/hon förbinder sig att använda på ett omsorgsfullt och konfidentiellt sätt. Användaren förbinder sig att på lämpligt sätt använda det innehåll och de tjänster (t.ex. chattjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som ALELUA.COMerbjuder via sin portal, inklusive men inte begränsat till att inte använda dem för att i) ägna sig åt olaglig eller olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot god tro och allmän ordning, ii) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk eller olaglig karaktär, till stöd för terrorism eller mot de mänskliga rättigheterna, iii) orsaka skada på ALELUA:s fysiska och logiska system.COM, dess leverantörer eller tredje part, införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka ovannämnda skador, iv) försöka få tillgång till och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton och ändra eller manipulera deras meddelanden. ALELUA.COMförbehåller sig rätten att ta bort alla kommentarer och bidrag som kränker respekten för människans värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som hotar ungdomar eller barndom, allmän ordning eller säkerhet eller som enligt dess uppfattning inte är lämpliga att publicera. I vilket fall som helst kan ALELUA.COMär inte ansvarig för de åsikter som uttrycks av användare via forum, chattar eller andra verktyg för deltagande.

4. DATASKYDD:ALELUA.COMföljer riktlinjerna i den organiska lagen 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningen om utveckling av den organiska lagen och andra bestämmelser som alltid är i kraft, och säkerställer en korrekt användning och behandling av användarens personuppgifter. För att göra detta, tillsammans med varje form av insamling av personuppgifter, i de tjänster som användaren kan begära att företagsnamnet skaparen av webbplatsen, kommer att informera användaren om förekomsten och acceptans av de särskilda villkoren för behandling av deras uppgifter i varje enskilt fall, informera om ansvaret för den skapade filen, adressen till den ansvariga personen, möjligheten att utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering eller opposition, syftet med behandlingen och datakommunikation till tredje part där så är lämpligt. Nombre de la empresa creadora del sitio web informerar också om att den följer lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel och att den alltid kommer att begära ditt samtycke till att din e-post behandlas i kommersiellt syfte.

5. IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT: ALELUA.COMäger själv eller i egenskap av övertagare alla immateriella och industriella rättigheter till sin webbplats och de delar som ingår i den (inklusive men inte begränsat till bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av material som används, datorprogram som är nödvändiga för att den ska fungera, få tillgång till och använda den, etc.), som ägs av Namn på det företag som skapat webbplatsen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1, andra stycket, i lagen om immateriella rättigheter är det uttryckligen förbjudet att i kommersiellt syfte, på alla medier och med alla tekniska hjälpmedel, reproducera, distribuera och offentligt kommunicera, inklusive tillgängliggörande, hela eller delar av innehållet på denna webbplats, utan tillstånd från Nombre de la empresa creadora del sitio web . Användaren förbinder sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter som ägs av Namn på det företag som skapat webbplatsen. Du kan se portalens delar och även skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller annan hårdvara, förutsatt att det endast och uteslutande sker för personligt och privat bruk. Användaren måste avstå från att radera, ändra, kringgå eller manipulera skyddsanordningar eller säkerhetssystem som installerats på sidorna på Namn på det företag som skapat webbplatsen.

6. UTESLUTNING AV GARANTIER OCH ANSVAR:ALELUA.COMär under inga omständigheter ansvarig för skador av något slag som kan orsakas av, men inte begränsat till: fel eller utelämnanden i innehållet, bristande tillgänglighet till portalen eller överföring av virus eller skadliga program i innehållet, trots att alla nödvändiga tekniska åtgärder har vidtagits för att förhindra detta.

7. ÄNDRINGAR:ALELUA.COMförbehåller sig rätten att göra de ändringar som den anser lämpliga i sin portal utan förvarning, och kan ändra, ta bort eller lägga till både innehåll och tjänster som tillhandahålls genom den och det sätt på vilket de presenteras eller placeras på portalen.

8. LÄNKAR:Om domännamnet innehåller länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser, kan ALELUA.COMska inte utöva någon kontroll över sådana webbplatser och sådant innehåll. Under inga omständigheter får något företag som är ansvarigt för skaparen av webbplatsen ta på sig någon länk som tillhör en extern webbplats, och inte heller garantera den tekniska tillgängligheten, kvaliteten, tillförlitligheten, noggrannheten, fullständigheten, riktigheten, giltigheten och konstitutionaliteten hos något material eller någon information som finns i sådana hyperlänkar eller andra webbplatser. Införandet av dessa externa förbindelser innebär inte heller någon form av sammanslutning, fusion eller deltagande med de anslutna enheterna.

9. RÄTT TILL UTESLUTNING:ALELUA.COMförbehåller sig rätten att utan föregående meddelande, på egen begäran eller på begäran av en tredje part, neka eller dra in tillgången till portalen och/eller de tjänster som erbjuds, för de användare som inte följer dessa allmänna användningsvillkor.

10.ALLMÄNT:ALELUA.COMkommer att följa upp överträdelser av dessa villkor och all olämplig användning av portalen och vidta alla civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder som lagen föreskriver.

11.ÄNDRING AV DESSA VILLKOR OCH VARAKTIGHET:ALELUA.COMkan när som helst ändra de villkor som fastställs här, och som offentliggörs i vederbörlig ordning i den form de finns här. Giltigheten av dessa villkor beror på hur de exponeras och gäller tills de offentliggörs. att de ändras genom andra villkor

12. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION:Förhållandet mellan ALELUA.COMoch Användaren ska regleras av gällande spansk lagstiftning och alla tvister ska hänskjutas till domstolarna i staden Valencia.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR


SYFTE OCH ALLMÄNNA FRÅGOR

Dessa allmänna användningsvillkor, försäljningsvillkor och sekretesspolicy reglerar användningen av webbplatsen https://www.alelua.com/sv/ (nedan kallad "webbplatsen"), som AleluÁ NIF X4287976Voch adress C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) är ägare.

På webbplatsen https://www.alelua.com/sv/ tillhandahåller AleluÁ information om sina produkter och erbjuder möjligheten att köpa dem. På grund av webbplatsens innehåll och syfte måste personer som vill dra nytta av dess tjänster ha status som "kund", vilket erhålls genom att fylla i registreringsformuläret och följa de steg som AleluÁ därefter meddelar via e-post. Kundens villkor innebär att han/hon följer användarvillkoren i den version som publiceras vid tidpunkten för åtkomsten till webbplatsen.

Det finns i alla fall sidor på webbplatsen som är tillgängliga för fysiska eller juridiska personer som inte registrerar sig eller initierar ett produktköp (nedan kallade "användare"). Användare som har tillgång till dessa delar av webbplatsen godkänner därför att de omfattas av de villkor som anges i dessa allmänna villkor, i den mån de är tillämpliga på dem.
AleluÁ vill informera sina kunder och användare om att den uteslutande riktar sig till en publik över 16 år och att det territorium där den tar emot och distribuerar beställningar är hela det nationella territoriet (nedan kallat "territoriet"). AleluÁ skickar beställningar utomlands enligt de fastställda priserna.

KONTAKT: Om du har några tvivel, frågor eller förslag kan du skicka dina kommentarer via e-post till ventas@alelua.com


PRODUKTINFORMATION

Beskrivningarna av de produkter som visas på webbplatsen bygger på information från leverantörerna. Den information som ges om varje produkt, liksom de fotografier eller videor som rör dem och de handelsnamn, varumärken eller kännetecken av något slag som finns på AleluÁs webbplats, visas dock på https://www.alelua.com/sv/ i vägledande syfte.


PRISER

Alla produktpriser som anges på webbplatsen inkluderar moms och andra eventuella skatter. I dessa priser ingår dock inte kostnaderna för frakt av produkterna, vilka anges separat och måste godkännas av kunden.


TILLGÄNGLIGHET

AleluÁ informerar kunden om att antalet tillgängliga enheter hålls uppdaterat av våra leverantörer med hänsyn till lagerhållning och tillgänglighet. AleluÁ kommer under inga omständigheter att avsiktligt erbjuda fler enheter till försäljning än vad som finns tillgängliga eller har reserverats av leverantören.
AleluÁ kommer att göra allt som står i dess makt för att tillfredsställa alla sina kunder när det gäller efterfrågan på produkter. Det är dock möjligt att den kvantitet som leverantören slutligen levererar skiljer sig från den beställning som AleluÁ har gjort för att uppfylla kundens beställningar, vilket kan bero på orsaker som AleluÁ har svårt att kontrollera, t.ex. mänskliga fel eller incidenter i datasystemen.
Om produkten inte är tillgänglig efter att beställningen har gjorts kommer kunden att informeras via e-post om att beställningen helt eller delvis har avbokats. Delvis annullering av beställningen på grund av otillgänglighet ger inte kunden rätt att annullera hela beställningen. Om kunden till följd av denna annullering vill returnera den levererade produkten måste han/hon följa bestämmelserna i avsnittet Returnering.


BETALNING

Kunden förbinder sig att betala när beställningen görs. Det ursprungliga pris som anges på webbplatsen för varje produkt som erbjuds kommer att ökas med relevanta fraktkostnader. Dessa priser kommer under alla omständigheter att meddelas kunden innan köpet formaliseras.
Det inköpsbevis som motsvarar inköpsordern kommer att finnas tillgängligt och kan ses på https://www.alelua.com/sv/ i avsnittet "Mitt konto", "Beställningar".
Kunderna måste betala det belopp som motsvarar beställningen med kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard, Visa Electron och/eller andra liknande kort), banköverföring eller bankdeposition. Betalning med kreditkort sker via Paypal med dess säkerhetsprotokoll och AleluÁ kommer aldrig att få tillgång till dina bank- eller kortuppgifter.

Kunden ska meddela AleluÁ om varje otillbörlig eller bedräglig debitering av det kort som använts för inköpen, via e-post eller telefon, så snart som möjligt så att AleluÁ kan vidta lämpliga åtgärder.


SÄKERHET

AleluÁ har de högsta säkerhetsåtgärderna som finns kommersiellt tillgängliga inom sektorn. Dessutom fungerar betalningsprocessen med Paypal på en säker server med SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Den säkra servern upprättar en anslutning så att informationen överförs krypterad med hjälp av 128-bitars algoritmer, vilket garanterar att den endast är begriplig för kundens och webbplatsens dator. På detta sätt garanterar SSL-protokollet:
1. Att kunden kommunicerar sina uppgifter till Paypals servercenter och inte till någon annan part som försöker utge sig för att vara kunden.
2. Att uppgifterna mellan kunden och Paypals servercenter överförs i krypterad form, vilket förhindrar att de kan läsas eller manipuleras av tredje part.BEHANDLING AV BESTÄLLNINGAR

När beställningen har formaliserats, det vill säga när användningsvillkoren har godkänts och köpet har bekräftats, skickar AleluÁ alltid ett e-postmeddelande till BESTÄLLAREN som bekräftar uppgifterna om det genomförda köpet. Du bör kontrollera din skräppostmapp om du inte får den i inkorgen i din e-postklient.


ANNULLERING AV BESTÄLLNINGAR

AleluÁ accepterar avbokningar av beställningar när de begärs innan beställningen skickas. För att göra en avbokning måste du begära det genom formuläret "Kundtjänst" eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ventas@alelua.com .


LEVERANSFRISTER, LEVERANSPLATS OCH FÖRLUSTER

I. Leverans av produkten
AleluÁ förbinder sig att leverera produkten i perfekt skick till den adress som kunden angett på beställningsformuläret, som under alla omständigheter måste ligga inom territoriet. För att optimera leveransen är vi tacksamma om kunden kan ange en adress dit beställningen kan levereras under normal arbetstid.
AleluÁ ansvarar inte för leveransfel som orsakas av att den leveransadress som kunden angett i beställningsformuläret inte stämmer överens med verkligheten eller har utelämnats.


II. Leveransfrist
Leveranserna kommer att göras av ett kurirföretag. Din beställning levereras inom högst 10 arbetsdagar från det att vi har bekräftat beställningen. Även om AleluÁs vanliga leveranstid är mellan 2 och 6 dagar från det att beställningen har slutförts.

Dessa tidsfrister är medelvärden och därför en uppskattning. De kan därför variera på grund av logistiska skäl eller force majeure. Om leveransförseningar inträffar kommer AleluÁ att informera sina kunder så snart de blir medvetna om dem.

Varje leverans anses ha skett från och med den tidpunkt då transportföretaget ställer produkten till kundens förfogande, vilket materialiseras genom det kontrollsystem som transportföretaget använder.

Vid förseningar i leveransen av beställningar som kan tillskrivas AleluÁ kan kunden annullera sin beställning i enlighet med det förfarande som beskrivs i avsnitt "11". Returnering". Leveransförseningar ska inte anses vara sådana fall där beställningen har ställts till kundens förfogande av transportföretaget inom den överenskomna tiden och inte kunde levereras av skäl som beror på kunden.

Av säkerhetsskäl skickar AleluÁ inga beställningar till postboxar eller militärbaser och accepterar inte heller beställningar som inte kan identifieras med hjälp av mottagaren av beställningen och dennes adress.


III. Leveransuppgifter, missade leveranser och förlorade uppgifter

Om kunden är frånvarande vid leveranstillfället lämnar transportören ett kvitto med uppgift om hur man ska gå tillväga för att ordna en ny leverans. AleluÁ avtalar, som en del av kurirleveranstjänsten, om att utföra en rad uppföljningsåtgärder som syftar till att säkerställa att leveransen äger rum.

Om leverans inte har ordnats 7 arbetsdagar efter det att beställningen skickats ska kunden kontakta AleluÁ. Om kunden inte gör det kommer beställningen att returneras till våra lager 10 arbetsdagar efter det att beställningen skickats och kunden ansvarar för fraktkostnaderna och kostnaden för att returnera varorna till deras ursprungsort, samt eventuella tillhörande hanteringskostnader.

Om orsaken till den uteblivna leveransen är att paketet har gått förlorat kommer vår transportör att inleda en undersökning. I dessa fall har våra transportörer vanligtvis en till tre veckor på sig att svara.


IV. Noggrannhet i leveransen

Kunden ska kontrollera att förpackningen är i gott skick med den transportör som på AleluÁs vägnar levererar den begärda produkten och på följesedeln ange eventuella avvikelser som kan upptäckas i förpackningen. Om kunden senare, efter att produkten har kontrollerats, upptäcker någon incident som t.ex. en stöt, brott, tecken på att ha öppnats eller någon skada som orsakats av leveransen, förbinder han/hon sig att meddela AleluÁ via e-post så snart som möjligt, helst inom 24 timmar och högst 7 kalenderdagar från leveransen.


RETURN

I. Återbetalningsförfarande
Alla produkter som köpts från AleluÁ kan returneras och återbetalas, förutsatt att kunden informerar AleluÁ om sin avsikt att returnera den eller de produkter som köpts inom en period på högst 7 kalenderdagar från leveransdatumet och att övriga villkor som anges i detta avsnitt är uppfyllda.

AleluÁ accepterar endast returer som uppfyller följande krav:
1. Produkten måste vara i samma skick som den levererades och måste ha kvar sin originalförpackning och märkning.
2. För att skydda produkten måste den skickas i samma låda som den mottogs i. Om produkten inte kan skickas i den låda som den levererades i, måste kunden returnera den i en skyddande låda så att produkten anländer till AleluÁs lager med största möjliga garantier.
3. En kopia av följesedeln ska bifogas i paketet, med angivande av de returnerade varorna och orsaken till returen.

För att göra returprocessen enklare för kunderna och för att kunna spåra den korrekt fastställer AleluÁ det enda returförfarande som fastställs av AleluÁ. Om orsaken till returen kan tillskrivas AleluÁ (produkten är defekt, det är inte den du beställt, etc.) kommer återbetalningsbeloppet att återbetalas. Om orsaken är en annan (produkterna levererades korrekt men är inte till din smak), ska kunden stå för kostnaden för returen.För att kunna fortsätta med en återvändande, måste följande steg följas:
1. Meddela oss inom 7 kalenderdagar efter mottagandet att produkten ska returneras. Informationen kan skickas via e-post till ventas@alelua.com eller genom att använda kundtjänstformuläret.
2. AleluÁ meddelar kunden till vilken adress produkten ska skickas.

3. Kunden måste skicka den med ett kurirföretag som han eller hon själv väljer. Returen måste betalas av kunden.

4. Informera AleluÁ om vilken kurirfirma som använts, datum och tid för återlämning.II. Återbetalning till kunden
Om du returnerar produkter får du en återbetalning som motsvarar kostnaden för de returnerade produkterna minus kostnaden för returtjänsten.

Endast om den levererade produkten är defekt eller felaktig ersätter AleluÁ även kunden för motsvarande fraktkostnader.

Återbetalningar och partiella avbokningar kommer att resultera i partiella återbetalningar.
AleluÁ kommer att behandla returbeställningen enligt samma system som användes för betalningen inom 3 dagar efter bekräftelse på att den returnerade beställningen har anlänt till lagret. Hur återbetalningen ska göras på kundens konto eller kort beror på kortet och det utfärdande institutet. Ansökningstiden kommer att vara upp till 7 dagar för betalkort och upp till 30 dagar för kreditkort.


GARANTI FÖR DE KÖPTA PRODUKTERNA

AleluÁ agerar som distributör för tillverkare som garanterar att de produkter som säljs på https://www.alelua.com/sv/ fungerar korrekt och inte har några fel eller dolda brister som kan göra dem farliga eller olämpliga för normal användning.
Den avtalsgaranti som erbjuds är den som vanligtvis beviljas av tillverkaren. När kunden har mottagit produkten får han eller hon de instruktioner som tillverkaren tillhandahåller i lådan och som är tillräckliga för att produkten ska kunna användas och installeras på rätt sätt samt all information om garantin. Kunden kan inte begära en längre garanti än den som anges i avtalet.

AleluÁ är inte skyldig att hämta den felaktiga produkten och kunden måste kontakta tillverkarens kundtjänst. I detta avseende kommer AleluÁ att vidta åtgärder för att ge kunder som begär det kontaktuppgifter till denna tjänst och förse dem med tillräcklig information för att de ska kunna lämna in relevanta krav.

Garantin upphör att gälla vid defekter eller skador som orsakats av yttre faktorer, olyckor, särskilt elektriska olyckor, slitage, installation och användning som inte överensstämmer med tillverkarens anvisningar.

Produkter som modifierats eller reparerats av kunden eller någon annan person som inte är auktoriserad av tillverkaren är uteslutna från garantin. Garantin gäller inte för uppenbara fel och brister i produktens överensstämmelse, för vilka eventuella krav måste göras av den berörda kunden inom 7 dagar efter leverans av produkterna. Garantin omfattar inte produkter som skadats genom felaktig användning.


IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

AleluÁ innehar alla rättigheter till innehållet, utformningen och källkoden på denna webbplats och i synnerhet, inklusive men inte begränsat till, fotografier, bilder, texter, logotyper, mönster, varumärken, handelsnamn och data som finns på webbplatsen.
Kunder och användare uppmanas att se till att sådana rättigheter skyddas av gällande spansk och internationell lagstiftning om immateriella och industriella rättigheter.
På samma sätt, och utan att det påverkar det föregående, anses innehållet på denna webbplats också vara ett datorprogram och därför är all gällande spansk och europeisk gemenskapslagstiftning i ämnet också tillämplig på det.
Det är uttryckligen förbjudet att helt eller delvis reproducera denna webbplats eller något av dess innehåll utan uttryckligt skriftligt tillstånd från AleluÁ.
Det är också strängt förbjudet att kopiera, reproducera, anpassa, modifiera, distribuera, kommersialisera, offentliggöra och/eller göra någon annan åtgärd som innebär ett brott mot gällande spanska och/eller internationella bestämmelser om immateriella och/eller industriella rättigheter, liksom att använda innehållet på webbplatsen, utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från AleluÁ.
AleluÁ informerar om att företaget inte beviljar någon som helst implicit licens eller tillstånd för immateriella och/eller industriella rättigheter eller för någon annan rättighet eller egendom som är direkt eller indirekt relaterad till innehållet på webbplatsen.

Användningen av innehållet i webbdomänen är endast tillåten i informations- och tjänstesyfte, förutsatt att källan anges eller hänvisas till, och användaren är ensam ansvarig för missbruk av innehållet.


FÅ TILLGÅNG TILL OCH HÅLLA SIG KVAR PÅ WEBBEN. VÅRT INNEHÅLL

Kunder och användare är helt ansvariga för sitt beteende när de tar del av informationen på webbplatsen, när de surfar på webbplatsen och efter att de har tagit del av den.

Som en konsekvens av det föregående är kunder och användare ensamma ansvariga gentemot AleluÁ och tredje part för:

1. Konsekvenserna av att något innehåll på webbplatsen används för olagliga ändamål, effekter eller i strid med detta dokument, oavsett om det produceras av AleluÁ eller inte, oavsett om det publiceras officiellt under dess namn eller inte;
2. Samt de konsekvenser som kan uppstå till följd av användning som strider mot innehållet i detta dokument och som skadar tredje parts intressen eller rättigheter, eller som på något sätt kan skada, göra webbplatsen eller dess tjänster värdelösa eller försämra dem, eller hindra andra användare från att utnyttja dem normalt.
AleluÁ förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet närhelst den anser det lämpligt, samt att eliminera det, begränsa det eller förhindra tillgången till det, tillfälligt eller permanent, samt att neka kunder och användare som missbrukar innehållet och/eller inte uppfyller något av villkoren i detta dokument tillgång till webbplatsen.

AleluÁ meddelar att det inte garanterar:
1. Att tillgången till webbplatsen och/eller länkade webbplatser är oavbruten eller felfri.
2. Att det innehåll eller den programvara som kunder och användare får tillgång till via webbplatsen eller länkade webbplatser inte innehåller några fel, datavirus eller andra element i innehållet som kan orsaka förändringar i deras system eller i de elektroniska dokument och filer som lagras i deras datorsystem eller orsaka någon annan typ av skada.
3. Den användning som kunder och användare kan göra av informationen eller innehållet på denna webbplats eller länkade webbplatser för sina egna personliga ändamål.
Den information som finns på denna webbplats ska av kunder och användare betraktas som informativ och orienterande, både i förhållande till dess syfte och dess effekter, vilket är anledningen till detta:
AleluÁ garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt och tar därför inget ansvar för eventuella skador eller olägenheter för användarna som kan uppstå på grund av felaktigheter på webbplatsen.


VÅRT ANSVAR

AleluÁ tar inget som helst ansvar som uppstår till följd av, inklusive men inte begränsat till:
1. Den användning som kunder eller användare kan göra av materialet på denna webbplats eller länkade webbplatser, oavsett om den är förbjuden eller tillåten, i strid med immateriella och/eller industriella rättigheter för innehållet på webbplatsen eller för tredje part.
2. För eventuella skador på kunder eller användare som orsakas av att sökverktygen fungerar normalt eller onormalt, att innehållet är organiserat eller placerat och/eller att man får tillgång till webbplatsen och, i allmänhet, för fel eller problem som uppstår i samband med utvecklingen eller instrumenteringen av de tekniska element som webbplatsen eller ett program tillhandahåller användaren.
3. Innehållet på de sidor som kunder eller användare kan få tillgång till via länkar på webbplatsen, oavsett om de är auktoriserade eller inte.
4. Tredje parts handlingar eller underlåtenhet, oavsett om dessa tredje parter är avtalsbundna med AleluÁ eller inte.
5. Minderårigas tillgång till det innehåll som finns på webbplatsen, och det är föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ansvar att utöva lämplig kontroll över barnens eller de minderårigas aktiviteter som de har hand om eller att installera något av verktygen för att kontrollera användningen av Internet för att förhindra i) tillgång till material eller innehåll som är olämpligt för minderåriga, samt ii) att personuppgifter skickas utan föräldrarnas eller vårdnadshavarnas förhandstillstånd.
6. Av kommunikationen eller dialogen under debatter, forum, chattar och virtuella gemenskaper som organiseras via eller kring webben och/eller länkade webbplatser, och ska därför inte heller vara ansvarig för eventuella skador och fördomar som drabbat kunder eller enskilda och/eller kollektiva användare till följd av denna kommunikation och/eller dialog.

AleluÁ kan inte hållas ansvarig i alla fall om de inträffar:
1. Fel eller fördröjningar vid åtkomst till webbplatsen för kunden när denne anger sina uppgifter i beställningsformuläret, långsamhet eller omöjlighet för mottagarna att ta emot orderbekräftelsen eller någon anomali som kan uppstå när dessa incidenter beror på problem i Internetnätverket, oförutsedda händelser eller force majeure och alla andra oförutsägbara händelser som inte kan förutses av AleluÁ.
2. Fel eller incidenter som kan inträffa i kommunikationen, radering eller ofullständiga överföringar, vilket innebär att det inte finns någon garanti för att webbplatsens tjänster ständigt kommer att fungera.
3. Fel eller skador som orsakas på webbplatsen på grund av att kunden använder tjänsten på ett ineffektivt sätt eller i ond tro.
4. Bristande funktionalitet eller problem med den e-postadress som kunden har angett för att skicka orderbekräftelsen.
5. AleluÁ åtar sig att i alla fall lösa eventuella problem som kan uppstå och att erbjuda kunden allt nödvändigt stöd för att snabbt nå en tillfredsställande lösning på incidenten.
6. På samma sätt har AleluÁ rätt att under bestämda tidsintervall genomföra reklamkampanjer för att främja registreringen av nya medlemmar i sin tjänst. AleluÁ förbehåller sig rätten att ändra tillämpningsvillkoren för kampanjerna, förlänga dem med vederbörligt varsel eller utesluta någon av deltagarna i kampanjen om man upptäcker någon avvikelse, missbruk eller oetiskt beteende i samband med deltagandet i kampanjen.


INTEGRITETSPOLICY

Kunder och användare förbinder sig att surfa på webbplatsen och använda innehållet i god tro.
I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter informerar vi dig om att ifyllandet av ett formulär på webbplatsen https://www.alelua.com/sv/ eller sändandet av ett e-postmeddelande till någon av våra brevlådor innebär att du godkänner denna integritetspolicy, samt att du ger AleluÁ tillåtelse att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss, vilka kommer att ingå i den fil som ägs av T-Lovendo och som är registrerad i den spanska dataskyddsbyråns allmänna register.
Kunduppgifterna kommer att användas för att skicka e-postmeddelanden om AleluÁs försäljning och för att leverera köp.
Genom att bara besöka webbplatsen lämnar användarna ingen personlig information och är inte heller skyldiga att göra det.
AleluÁ förbinder sig att behandla de uppgifter som lämnas till företaget med största konfidentialitet och att endast använda dem för de angivna ändamålen.
AleluÁ förutsätter att uppgifterna har angetts av ägaren eller av en person som är bemyndigad av ägaren och att de är korrekta och exakta.
Kunderna ansvarar för att uppdatera sina egna uppgifter. Kunden har när som helst rätt att få tillgång till, korrigera, annullera och motsätta sig alla sina personuppgifter som finns i de olika registreringsformulären. För att ändra eller uppdatera sina personuppgifter måste kunderna gå in på https://www.alelua.com/sv/, i avsnittet "Mitt konto". Om du vill avsluta ditt konto skickar du ett e-postmeddelande från din konto-e-postadress till ventas@alelua.com med ämnet "Cancel account".
Därför är kunden ansvarig för att uppgifterna är korrekta och AleluÁ kan inte hållas ansvarig för felaktiga uppgifter om kundernas personuppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd har AleluÁ antagit lämpliga säkerhetsnivåer för de uppgifter som kunderna lämnar och har också installerat alla medel och åtgärder som står till förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och utvinning av dessa uppgifter.


NULLITET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor förklaras ogiltig ska de återstående bestämmelserna förbli fullt giltiga och tolkas med hänsyn till parternas vilja och syftet med dessa användarvillkor.
AleluÁ får inte utöva någon av de rättigheter och befogenheter som ges i detta dokument, vilket i inget fall innebär att AleluÁ avstår från dessa om inte AleluÁ uttryckligen erkänner eller föreskriver motsvarande åtgärd i varje enskilt fall.


ÄNDRING AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

AleluÁ förbehåller sig rätten att när som helst ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen samt dessa allmänna villkor. Därför rekommenderar AleluÁ kunden att läsa dem noggrant varje gång han/hon besöker webbplatsen. Kunder och användare ska alltid ha dessa användningsvillkor på en synlig plats som är fritt tillgänglig för eventuella frågor som de kan tänkas vilja ställa. Under alla omständigheter är godkännandet av användningsvillkoren ett föregående och oundgängligt steg för att förvärva en produkt som är tillgänglig via webbplatsen.


TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEDOM

Dessa användarvillkor regleras av tillämplig spansk lagstiftning. För att lösa eventuella tvister eller konflikter som uppstår i samband med dessa användarvillkor, underkastar sig parterna jurisdiktionen hos domstolarna i Sevilla, om inte lagen föreskriver en annan jurisdiktion.

Uppdaterad 2014-04-12