Podmienky používania

Platby

Prijímame len bezpečné spôsoby platby: bankový prevod, paypal alebo vklad.

Vracia sa

Ak výrobok dorazí na miesto určenia nesprávne , máte 7 dní na jeho vrátenie. Pošlite nám e-mail prostredníctvom kontaktného formulára, aby sme vám poskytli číslo na vrátenie pre výrobky, ktoré ste si u nás zakúpili a chcete ich vrátiť. Na tento účel musí byť výrobok v bezchybnom stave (ako bol zakúpený) a nákup musí byť uskutočnený do jedného mesiaca.

Záruka

Na všetky výrobky sa vzťahuje 1ročná záruka. Kontaktujte nás na adrese formulár otvoriť žiadosť o RMA.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov spoločnosti: ALELUA.COM
Obchodné meno: AleluÁ
Sídlo: Duque de Mandas, 4 Bajo, Valencia
CIF / NIF: X42879876V
Telefón: +34 601231514
e-Mail: ventas@alelua.com
Názov domény: ALELUA.COM


V súlade s ustanoveniami organického zákona č. 15/1999 o ochrane osobných údajov (LOPD) a jeho vykonávacími predpismi správca webovej stránky v súlade s ustanoveniami článkov 5 a 6 LOPD informuje všetkých používateľov webovej stránky, ktorí poskytli alebo poskytnú svoje osobné údaje, že tieto budú zahrnuté do automatizovaného súboru, ktorý je riadne zaregistrovaný v Španielskej agentúre na ochranu údajov.

Zaškrtnutím políčka a/alebo registráciou na našej webovej stránke používatelia výslovne, slobodne a jednoznačne súhlasia s tým, že ich osobné údaje bude poskytovateľ spracovávať na tieto účely:


1. Zasielanie komerčných reklamných oznámení prostredníctvom e-mailu, faxu, SMS, MMS, sociálnych sietí alebo akýchkoľvek iných elektronických alebo fyzických prostriedkov, súčasných alebo budúcich, ktoré umožňujú komerčnú komunikáciu. Uvedené obchodné oznámenia sa budú týkať produktov alebo služieb ponúkaných poskytovateľom, ako aj spolupracovníkmi alebo partnermi, s ktorými poskytovateľ uzavrel dohodu o obchodnej propagácii medzi svojimi klientmi. V tomto prípade tretie strany nikdy nebudú mať prístup k osobným údajom. Obchodnú komunikáciu bude v každom prípade vykonávať poskytovateľ a bude sa týkať produktov a služieb súvisiacich s odvetvím poskytovateľa.
2. Vykonávať štatistické štúdie.
3. Spracovanie objednávok, žiadostí alebo akýchkoľvek požiadaviek, ktoré používateľ predloží prostredníctvom niektorej z foriem kontaktu, ktoré sú používateľovi k dispozícii na webovej stránke spoločnosti.
4. Zasielanie informačného bulletinu na webovej stránke.


Poskytovateľ výslovne informuje a zaručuje používateľom, že ich osobné údaje nebudú za žiadnych okolností prenášané spoločnostiam tretích strán a že vždy, keď sa má uskutočniť akýkoľvek druh prenosu osobných údajov, bude od vlastníkov vyžiadaný predchádzajúci výslovný, informovaný a jednoznačný súhlas.


Všetky údaje požadované prostredníctvom webovej stránky sú povinné, pretože sú potrebné na poskytnutie optimálnych služieb používateľovi. V prípade, že nie sú poskytnuté všetky údaje, poskytovateľ nezaručuje, že poskytnuté informácie a služby budú úplne prispôsobené vašim potrebám.

Poskytovateľ v každom prípade zaručuje používateľovi uplatnenie práv na prístup, opravu, zrušenie, informácie a námietky v zmysle platných právnych predpisov. V súlade s ustanoveniami organického zákona č. 15/1999 o ochrane osobných údajov (LOPD) si preto môžete uplatniť svoje práva zaslaním výslovnej žiadosti spolu s kópiou vášho preukazu totožnosti nasledujúcimi spôsobmi:


E-mail: venta@alelua.com

Podobne sa používateľ môže odhlásiť z odberu ktorejkoľvek z poskytovaných služieb kliknutím na časť pre odhlásenie zo všetkých e-mailov zasielaných poskytovateľom.
Poskytovateľ takisto prijal všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a integrity osobných údajov, ktoré spracúva, ako aj na zabránenie ich strate, zmene a/alebo prístupu neoprávnených tretích strán.

POUŽÍVANIE COOKIES A SÚBOR AKTIVÍT
Poskytovateľ môže na vlastný účet alebo na účet tretej strany, s ktorou uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb merania, používať súbory cookie, keď používateľ prezerá webové stránky. Súbory cookie sú súbory odosielané do prehliadača prostredníctvom webového servera na účely zaznamenávania činností používateľa počas jeho prehliadania.
Súbory cookie používané na webovej stránke sú spojené len s anonymným používateľom a jeho počítačom a samy o sebe neposkytujú osobné údaje používateľa.
Prostredníctvom súborov cookie je možné, aby server, na ktorom sa webová stránka nachádza, rozpoznal webový prehliadač používaný používateľom s cieľom uľahčiť prehliadanie, čo umožňuje napríklad prístup používateľom, ktorí sa predtým zaregistrovali, prístup do oblastí, služieb, propagačných akcií alebo súťaží vyhradených výlučne pre nich bez toho, aby sa museli registrovať pri každej návšteve. Používajú sa aj na meranie sledovanosti a parametrov návštevnosti, monitorovanie priebehu a počtu vstupov.
Používateľ má možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby bol informovaný o prijímaní súborov cookie a aby zabránil ich inštalácii do svojho počítača. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch a príručkách svojho prehliadača.
Na používanie webovej stránky nie je potrebné, aby používateľ povolil inštaláciu súborov cookie zasielaných webovou stránkou alebo treťou stranou konajúcou v jej mene, bez ohľadu na skutočnosť, že je potrebné, aby sa používateľ prihlásil ako taký v každej zo služieb, ktorých poskytovanie vyžaduje predchádzajúcu registráciu alebo "prihlásenie".
Súbory cookie používané na tejto webovej stránke sú v každom prípade dočasného charakteru a ich jediným účelom je zefektívniť ich následný prenos. Súbory cookie sa v žiadnom prípade nepoužívajú na zhromažďovanie osobných údajov.

IP ADRESY
Servery webovej stránky môžu automaticky zistiť IP adresu a názov domény, ktoré používateľ používa. IP adresa je číslo, ktoré sa počítaču automaticky pridelí pri pripojení na internet. Všetky tieto informácie sa zaznamenávajú do riadne zaregistrovaného súboru o činnosti servera, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov s cieľom získať čisto štatistické merania, ktoré umožňujú zistiť počet zobrazení stránok, počet návštev webových služieb, poradie návštev, miesto prístupu atď.

BEZPEČNOSŤ
Webová stránka používa techniky informačnej bezpečnosti všeobecne uznávané v tomto odvetví, ako sú firewally, postupy kontroly prístupu a kryptografické mechanizmy, ktorých cieľom je zabrániť neoprávnenému prístupu k údajom. Na dosiahnutie týchto účelov používateľ/zákazník súhlasí s tým, že poskytovateľ môže získať údaje na účely overenia kontroly prístupu.
Každý zmluvný proces alebo proces, ktorý zahŕňa uvedenie osobných údajov vysokého charakteru (zdravie, ideológia,...), sa vždy prenáša prostredníctvom zabezpečeného komunikačného protokolu (Https://,...) tak, aby žiadna tretia strana nemala prístup k elektronicky prenášaným informáciám.