Právne upozornenie

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJEV súlade s informačnou povinnosťou uvedenou v článku 10 zákona č. 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode sa nižšie uvádzajú tieto informácie: spoločnosť vlastniaca webovú doménu je ALELUA.COM, právne zodpovedný Alexis G. Castro, číslo NIF X-4287976-V s adresou na tieto účely Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia.Kontaktný e-mail webovej stránky: ventas@alelua.com

2. UŽÍVATELIA:Prístup a/alebo používanie tohto portálu ALELUA.COMpripisuje podmienku UŽÍVATEĽA, ktorý od uvedeného prístupu a/alebo používania akceptuje Všeobecné podmienky používania uvedené v tomto dokumente. Uvedené podmienky sa uplatňujú nezávisle od všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú v prípade potreby povinné.

3. POUŽÍVANIE PORTÁLU: ALELUA.COMposkytuje prístup k množstvu informácií, služieb, programov alebo údajov (ďalej len "obsah") na internete, ktoré patria spoločnosti ALELUA.COMjej poskytovateľov licencií, ku ktorým môže mať UŽÍVATEĽ prístup. UŽÍVATEĽ preberá zodpovednosť za používanie portálu. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na registráciu, ktorá môže byť potrebná na prístup k určitým službám alebo obsahu.

Pri tejto registrácii je UŽÍVATEĽ zodpovedný za poskytnutie pravdivých a zákonných informácií. V dôsledku tejto registrácie môže byť UŽÍVATEĽOVI poskytnuté heslo, za ktoré bude zodpovedný a zaviaže sa ho používať svedomito a dôverne. UŽÍVATEĽ sa zaväzuje primerane využívať obsah a služby (napríklad chatové služby, diskusné fóra alebo diskusné skupiny), ktoré ALELUA.COMponúka prostredníctvom svojho portálu, okrem iného vrátane toho, aby ich nepoužíval na (i) vykonávanie nezákonných alebo nelegálnych činností alebo činností, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom; (ii) šírenie obsahu alebo propagandy rasistického, xenofóbneho, pornografického a nezákonného charakteru, na podporu terorizmu alebo proti ľudským právam; (iii) poškodzovanie fyzických a logických systémov spoločnosti ALELUA.COM, jeho dodávateľov alebo tretích strán, zavádzať alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné fyzické alebo logické systémy, ktoré by mohli spôsobiť vyššie uvedené škody; (iv) pokúšať sa o prístup a prípadne používať e-mailové kontá iných používateľov a upravovať alebo manipulovať s ich správami. ALELUA.COMsi vyhradzuje právo odstrániť všetky komentáre a príspevky, ktoré porušujú úctu k dôstojnosti osoby, sú diskriminačné, xenofóbne, rasistické, pornografické, ohrozujú mládež alebo deti, verejný poriadok alebo bezpečnosť, alebo ktoré podľa jej názoru nie sú vhodné na uverejnenie. V každom prípade, ALELUA.COMnenesie zodpovednosť za názory vyjadrené používateľmi prostredníctvom fór, chatov alebo iných nástrojov na účasť.

4. OCHRANA ÚDAJOV:ALELUA.COMdodržiava usmernenia organického zákona č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov, kráľovský dekrét č. 1720/2007 z 21. decembra, ktorým sa schvaľuje nariadenie o vývoji organického zákona a ďalšie vždy platné predpisy, a zabezpečuje správne používanie a spracovanie osobných údajov používateľa. Na tento účel bude spolu s každou formou zhromažďovania osobných údajov v službách, ktoré si používateľ môže vyžiadať, informovať používateľa o existencii a prijatí konkrétnych podmienok spracovania jeho údajov v každom prípade, pričom bude informovať o zodpovednosti za vytvorený súbor, adrese zodpovednej osoby, možnosti uplatnenia svojich práv na prístup, opravu, zrušenie alebo námietku, účele spracovania a prípadnej komunikácie údajov s tretími stranami. Podobne spoločnosť Nombre de la empresa creadora del sitio web informuje, že dodržiava zákon 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode a vždy si vyžiada váš súhlas so spracovaním vášho e-mailu na komerčné účely.

5. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO: ALELUA.COMsama alebo ako nadobúdateľ vlastní všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva svojej webovej stránky, ako aj prvky na nej obsiahnuté (vrátane, ale nielen, obrázkov, zvuku, zvuku, videa, softvéru alebo textov; ochranných známok alebo log, kombinácií farieb, štruktúry a dizajnu, výberu použitých materiálov, počítačových programov potrebných na jej prevádzku, prístup a používanie atď.), ktoré vlastní spoločnosť, ktorá vytvorila webovú stránku, alebo jej poskytovatelia licencií. Všetky práva vyhradené. V súlade s ustanoveniami článkov 8 a 32.1, druhý odsek, zákona o duševnom vlastníctve je výslovne zakázané reprodukovať, šíriť a verejne oznamovať, vrátane sprístupňovania, celý obsah tejto webovej stránky alebo jeho časť na komerčné účely, na akomkoľvek médiu a akýmikoľvek technickými prostriedkami bez povolenia spoločnosti Nombre de la empresa creadora del sitio web . UŽÍVATEĽ sa zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní názov spoločnosti, ktorá vytvorila túto webovú stránku. Prvky portálu si môžete prezerať a dokonca aj tlačiť, kopírovať a ukladať na pevný disk svojho počítača alebo iného hardvéru za predpokladu, že slúžia výlučne na osobné a súkromné použitie. UŽÍVATEĽ sa musí zdržať vymazania, zmeny, obchádzania alebo manipulácie s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom, ktorý bol nainštalovaný na stránkach názvu spoločnosti, ktorá vytvorila webovú stránku.

6. VYLÚČENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI:ALELUA.COMnenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť spôsobené okrem iného chybami alebo opomenutiami v obsahu, nedostupnosťou portálu alebo prenosom vírusov alebo škodlivých alebo škodlivých programov v obsahu, a to aj napriek tomu, že prijala všetky potrebné technologické opatrenia, aby tomu zabránila.

7. MODIFIKÁCIE:ALELUA.COMsi vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny, ktoré považuje za vhodné, na svojom portáli bez predchádzajúceho upozornenia, pričom môže meniť, odstraňovať alebo pridávať obsah a služby poskytované prostredníctvom portálu, ako aj spôsob ich prezentácie alebo umiestnenia na portáli.

8. ODKAZY:V prípade, že názov domény obsahuje odkazy alebo hypertextové odkazy na iné internetové stránky, ALELUA.COMnevykonáva žiadnu kontrolu nad takýmito stránkami a obsahom. V žiadnom prípade žiadna spoločnosť, ktorej meno je zodpovednosťou tvorcu obsahu webovej stránky, nepreberá žiaden odkaz patriaci na externú webovú stránku, ani nezaručuje technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, úplnosť, správnosť, platnosť a ústavnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých v takýchto hypertextových odkazoch alebo iných internetových stránkach. Rovnako zahrnutie týchto externých prepojení neznamená žiadny druh združenia, fúzie alebo účasti s pripojenými subjektmi.

9. PRÁVO NA VYLÚČENIE:ALELUA.COMsi vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť prístup na portál a/alebo k ponúkaným službám bez predchádzajúceho upozornenia, a to na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť tretej strany, tým používateľom, ktorí nedodržiavajú tieto všeobecné podmienky používania.

10.VŠEOBECNÉ:ALELUA.COMbude stíhať porušenie týchto podmienok, ako aj akékoľvek nesprávne používanie svojho portálu, a to uplatnením všetkých občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, ktoré mu môžu zodpovedať podľa zákona.

11.ÚPRAVA TÝCHTO PODMIENOK A TRVANIA:ALELUA.COMmôže kedykoľvek zmeniť podmienky stanovené v tomto dokumente, ktoré sú riadne zverejnené v tomto dokumente. Platnosť uvedených podmienok bude závisieť od ich vystavenia a budú platiť až do ich riadneho zverejnenia. že sú zmenené inými podmienkami

12. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC:Vzťah medzi ALELUA.COMa UŽÍVATEĽ sa riadia platnými španielskymi právnymi predpismi a prípadné spory sa budú riešiť pred súdmi a tribunálmi mesta Valencia.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA


ÚČEL A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto všeobecné podmienky používania, podmienky predaja a zásady ochrany osobných údajov upravujú používanie webovej stránky https://www.alelua.com/sk/ (ďalej len "webová stránka"), ktorej AleluÁ NIF X4287976Va adresu C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) je vlastníkom.

Prostredníctvom svojej webovej stránky https://www.alelua.com/sk/ poskytuje spoločnosť AleluÁ informácie o svojich výrobkoch a ponúka možnosť ich nákupu. Vzhľadom na obsah a účel webovej stránky musia mať osoby, ktoré chcú využívať jej služby, štatút "klienta", ktorý získajú vyplnením registračného formulára a vykonaním krokov, ktoré im AleluÁ následne oznámi prostredníctvom e-mailu. Podmienka Klienta znamená dodržiavanie Podmienok používania vo verzii zverejnenej v čase prístupu na Webovú stránku.

V každom prípade existujú stránky webovej lokality prístupné fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa neregistrujú alebo neiniciujú nákup produktu (ďalej len "používatelia"). V tomto zmysle používatelia, ktorí majú prístup k týmto častiam webovej stránky, súhlasia s tým, že sa na nich vzťahujú podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach, pokiaľ sa na nich môžu vzťahovať.
AleluÁ si dovoľuje informovať svojich zákazníkov a používateľov, že je určená výlučne verejnosti staršej ako 16 rokov a že územie, na ktorom prijíma a distribuuje objednávky, je celé územie štátu (ďalej len "územie"). AleluÁ zasiela objednávky do zahraničia podľa stanovených sadzieb.

KONTAKT: Ak máte akékoľvek pochybnosti, otázky alebo návrhy, môžete nám poslať svoje pripomienky e-mailom na adresu: ventas@alelua.com


INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popisy výrobkov zobrazené na webovej stránke sú založené na informáciách poskytnutých dodávateľmi. Informácie uvedené pri každom výrobku, ako aj fotografie alebo videá, ktoré sa k nim vzťahujú, a obchodné názvy, ochranné známky alebo rozlišovacie znaky akéhokoľvek druhu uvedené na webovej stránke AleluÁ sú však uvedené na stránke https://www.alelua.com/sk/ na orientačné účely.


CENY

Všetky ceny výrobkov uvedené na webovej stránke zahŕňajú DPH a všetky ďalšie dane, ktoré sa môžu uplatňovať. Tieto ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu výrobkov, ktoré sú uvedené samostatne a ktoré musí zákazník akceptovať.


DOSTUPNOSŤ

AleluÁ informuje klienta, že počet dostupných jednotiek je aktualizovaný podľa skladových zásob a dostupnosti u našich dodávateľov. Spoločnosť AleluÁ nebude za žiadnych okolností úmyselne ponúkať na predaj viac jednotiek, ako je k dispozícii alebo ako bolo rezervované dodávateľom.
AleluÁ urobí všetko pre to, aby uspokojila všetkých svojich zákazníkov v oblasti dopytu po výrobkoch. Avšak v niektorých prípadoch a z dôvodov, ktoré spoločnosť AleluÁ môže len ťažko ovplyvniť, ako je napríklad ľudská chyba alebo incidenty v počítačových systémoch, je možné, že množstvo, ktoré dodávateľ nakoniec dodá, sa bude líšiť od množstva, ktoré spoločnosť AleluÁ objednala na uspokojenie objednávok zákazníka.
V prípade, že výrobok nie je po odoslaní objednávky k dispozícii, bude zákazník informovaný e-mailom o úplnom alebo čiastočnom zrušení objednávky. Čiastočné zrušenie objednávky z dôvodu nedostupnosti neoprávňuje zákazníka na zrušenie celej objednávky. Ak si zákazník v dôsledku tohto zrušenia želá vrátiť dodaný výrobok, musí postupovať podľa ustanovení uvedených v časti Vrátenie tovaru.


PLATBA

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť v čase podania objednávky. Počiatočná cena uvedená na webovej stránke pre každý z ponúkaných produktov bude zvýšená o príslušné náklady na dopravu. V každom prípade budú tieto sadzby oznámené zákazníkovi pred samotným formálnym nákupom.
Doklad o kúpe zodpovedajúci objednávke bude k dispozícii a možno si ho pozrieť na stránke https://www.alelua.com/sk/ v časti "Môj účet", "Objednávky".
Zákazníci musia zaplatiť sumu zodpovedajúcu ich objednávke kreditnou alebo debetnou kartou (Visa, Mastercard, Visa Electron a/alebo iné podobné karty), bankovým prevodom alebo bankovým vkladom. Platba kreditnou kartou sa uskutočňuje prostredníctvom služby Paypal s jej bezpečnostnými protokolmi a spoločnosť AleluÁ nikdy nebude mať prístup k údajom o vašej banke alebo karte.

Klient je povinný čo najskôr e-mailom alebo telefonicky informovať spoločnosť AleluÁ o akomkoľvek neoprávnenom alebo podvodnom zaťažení karty použitej na nákupy, aby spoločnosť AleluÁ mohla podniknúť príslušné kroky.


BEZPEČNOSŤ

AleluÁ má najvyššie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v tomto sektore komerčne dostupné. Platobný proces navyše prebieha so spoločnosťou Paypal na zabezpečenom serveri pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečený server vytvorí spojenie, aby sa informácie prenášali šifrovane pomocou 128-bitových algoritmov, ktoré zabezpečia, že budú zrozumiteľné len pre počítač zákazníka a pre počítač webovej stránky. Používanie protokolu SSL tak zaručuje:
1. Zákazník oznamuje svoje údaje do serverového centra spoločnosti Paypal a nie inej strane, ktorá sa za neho pokúša vydávať.
2. Údaje sa medzi zákazníkom a serverovým centrom spoločnosti Paypal prenášajú v zašifrovanej forme, čo zabraňuje ich čítaniu alebo manipulácii tretími stranami.SPRACOVANIE OBJEDNÁVOK

Po formalizácii objednávky, t. j. po prijatí podmienok používania a potvrdení procesu nákupu, AleluÁ vždy zašle KLIENTOVI e-mail s potvrdením údajov o uskutočnenom nákupe. Ak sa vám správa nedostane do priečinka s nevyžiadanou poštou, mali by ste si ju skontrolovať v poštovom klientovi.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVOK

AleluÁ akceptuje zrušenie objednávky, ak oň požiadate pred jej odoslaním. O zrušenie musíte požiadať prostredníctvom formulára "Zákaznícky servis" alebo zaslaním e-mailu na adresu ventas@alelua.com .


DODACIE LEHOTY, MIESTO DODANIA A STRATY

I. Dodanie výrobku
AleluÁ sa zaväzuje dodať výrobok v bezchybnom stave na adresu uvedenú zákazníkom v objednávkovom formulári, ktorá sa v každom prípade musí nachádzať na území. V záujme optimalizácie doručenia by sme boli vďační, keby zákazník uviedol adresu, na ktorú je možné doručiť objednávku počas bežnej pracovnej doby.
AleluÁ nezodpovedá za chyby v doručení spôsobené tým, že adresa doručenia, ktorú Klient uviedol v objednávkovom formulári, nezodpovedá skutočnosti alebo bola vynechaná.


II. Termín dodania
Doručovanie bude zabezpečovať kuriérska spoločnosť. Vami zadaná objednávka bude doručená najneskôr do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Hoci bežná dodacia lehota spoločnosti AleluÁ je 2 až 6 dní od dokončenia objednávky.

Tieto termíny sú priemerné, a preto ide o odhad. Môžu sa preto líšiť z logistických dôvodov alebo z dôvodu vyššej moci. V prípade oneskorenia dodávky bude spoločnosť AleluÁ informovať svojich zákazníkov hneď, ako sa o ňom dozvie.

Každá dodávka sa považuje za uskutočnenú od okamihu, keď prepravná spoločnosť dá výrobok k dispozícii zákazníkovi, čo sa realizuje prostredníctvom kontrolného systému používaného prepravnou spoločnosťou.

V prípade oneskorenia dodania objednávky z viny spoločnosti AleluÁ môže zákazník zrušiť svoju objednávku v súlade s postupom opísaným v časti "11. Návraty". Za oneskorené doručenie sa nepovažujú prípady, keď bola objednávka daná k dispozícii objednávateľovi prepravnou spoločnosťou v dohodnutej lehote a nemohla byť doručená z dôvodov na strane objednávateľa.

Z bezpečnostných dôvodov spoločnosť AleluÁ nezasiela objednávky do poštových schránok alebo na vojenské základne a neprijíma objednávky, ak nie je možné identifikovať príjemcu objednávky a jeho adresu.


III. Údaje o doručení, zmeškané dodávky a stratené údaje

Ak v čase doručenia nie je zákazník prítomný, dopravca mu zanechá potvrdenie o doručení, v ktorom uvedie, ako má postupovať pri organizovaní nového doručenia. AleluÁ uzatvára v rámci kuriérskej doručovacej služby zmluvy na vykonanie série následných činností, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa doručenie uskutočnilo.

Ak sa doručenie nedohodlo 7 pracovných dní po odoslaní objednávky, zákazník musí kontaktovať spoločnosť AleluÁ. Ak tak zákazník neurobí, objednávka bude vrátená do našich skladov 10 pracovných dní po odoslaní objednávky a zákazník bude zodpovedný za náklady na dopravu a náklady na vrátenie tovaru na miesto pôvodu, ako aj za všetky súvisiace manipulačné náklady.

Ak je dôvodom nedoručenia strata zásielky, náš dopravca začne vyšetrovanie. V týchto prípadoch sa reakčný čas našich dopravcov zvyčajne pohybuje od jedného do troch týždňov.


IV. Starostlivosť pri doručovaní

Zákazník je povinný skontrolovať dobrý stav balíka u dopravcu, ktorý v mene spoločnosti AleluÁ doručuje požadovaný výrobok, pričom na dodacom liste uvedie všetky prípadné nezrovnalosti v balení. Ak klient následne po kontrole výrobku zistí akúkoľvek nehodu, ako napríklad zaklopenie, rozbitie, známky otvorenia alebo akékoľvek poškodenie spôsobené zásielkou, zaväzuje sa čo najskôr informovať spoločnosť AleluÁ e-mailom, najlepšie do 24 hodín a maximálne do 7 kalendárnych dní od doručenia.


RETURN

I. Postup vrátenia peňazí
Všetky výrobky zakúpené od spoločnosti AleluÁ môžu byť vrátené a preplatené za predpokladu, že zákazník informuje spoločnosť AleluÁ o svojom úmysle vrátiť zakúpený výrobok (výrobky) v lehote maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia a že sú splnené ostatné podmienky uvedené v tejto časti.

Spoločnosť AleluÁ bude akceptovať iba vrátenie tovaru, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:
1. Výrobok musí byť v rovnakom stave, v akom bol dodaný, a musí si zachovať pôvodný obal a označenie.
2. Zásielka sa musí odoslať v tej istej krabici, v ktorej bola prijatá, aby sa výrobok ochránil. V prípade, že ho nie je možné zaslať v krabici, v ktorej bol dodaný, musí ho klient vrátiť v ochrannej krabici, aby sa výrobok dostal do skladu AleluÁ s maximálnymi možnými zárukami.
3. V balíku musí byť priložená kópia dodacieho listu s označením vrátených výrobkov a dôvodu vrátenia.

S cieľom uľahčiť zákazníkom proces vrátenia tovaru a umožniť jeho správne sledovanie, spoločnosť AleluÁ zavádza jediný postup vrátenia tovaru stanovený spoločnosťou AleluÁ. Ak je dôvod vrátenia tovaru zavinený spoločnosťou AleluÁ (výrobok je chybný, nie je to ten, ktorý ste si objednali, atď.), bude vrátená suma. Ak je dôvod iný (výrobky boli dodané správne, ale nevyhovujú vám), náklady na vrátenie znáša zákazník.Aby bolo možné pokračovať s je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
1. Do 7 kalendárnych dní od prevzatia nás informujte, že výrobok chcete vrátiť. Informácie môžete poslať e-mailom na adresu ventas@alelua.com alebo prostredníctvom formulára zákazníckeho servisu.
2. AleluÁ bude informovať zákazníka o adrese, na ktorú má byť výrobok zaslaný.

3. Zákazník ju musí poslať prostredníctvom kuriérskej spoločnosti podľa vlastného výberu. Vrátenie musí zaplatiť zákazník.

4. Informujte spoločnosť AleluÁ o použitom kuriérovi, dátume a čase vrátenia.II. Náhrady pre KLIENTA
Vrátenie výrobkov bude mať za následok vrátenie sumy rovnajúcej sa cene vrátených výrobkov zníženej o náklady na službu vrátenia.

Iba v prípade, že dodaný výrobok je chybný alebo nesprávny, AleluÁ zákazníkovi uhradí aj príslušné náklady na dopravu.

Náhrady a čiastočné zrušenia budú mať za následok čiastočné náhrady.
AleluÁ spracuje vrátenie objednávky v rámci rovnakého systému, ktorý sa používa na platbu, do 3 dní od potvrdenia príchodu vrátenej objednávky do skladu. Použitie náhrady na účet alebo kartu zákazníka závisí od karty a vydávajúcej inštitúcie. Lehota na podanie žiadosti je do 7 dní v prípade debetných kariet a do 30 dní v prípade kreditných kariet.


ZÁRUKA NA ZAKÚPENÉ VÝROBKY

AleluÁ pôsobí ako distribútor výrobcov, ktorí ručia za to, že výrobky ponúkané na predaj na stránke https://www.alelua.com/sk/ fungujú správne a nevykazujú chyby alebo skryté nedostatky, ktoré by ich mohli urobiť nebezpečnými alebo nevhodnými na bežné používanie.
Ponúkaná zmluvná záruka je záruka, ktorú zvyčajne poskytuje výrobca. Po prevzatí výrobku dostane zákazník v krabici návod od výrobcu, ktorý je dostatočný na správne používanie a inštaláciu výrobku, a všetky informácie o záruke. Žiadny zákazník nemôže požadovať dlhšiu záruku, ako je v nej uvedená.

AleluÁ nie je povinná vyzdvihnúť chybný výrobok a zákazník musí kontaktovať popredajný servis výrobcu. V tejto súvislosti spoločnosť AleluÁ podnikne kroky, aby zákazníkom, ktorí o to požiadajú, poskytla kontaktné údaje tejto služby a poskytne im dostatočné informácie na podanie príslušných sťažností.

Záruka zaniká v prípade závad alebo poškodenia spôsobených vonkajšími faktormi, nehodami, najmä elektrickými nehodami, opotrebovaním, inštaláciou a používaním, ktoré nie sú v súlade s pokynmi výrobcu.

Na výrobky upravené alebo opravené zákazníkom alebo inou osobou, ktorá nie je autorizovaná výrobcom, sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nevzťahuje na zjavné vady a vady zhody výrobku, v prípade ktorých musí príslušný zákazník uplatniť reklamáciu do 7 dní od dodania výrobkov. Záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym používaním.


DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

AleluÁ vlastní všetky práva na obsah, dizajn a zdrojový kód tejto webovej stránky a najmä, okrem iného, na fotografie, obrázky, texty, logá, dizajny, ochranné známky, obchodné názvy a údaje uvedené na webovej stránke.
Klientov a používateľov upozorňujeme, že tieto práva sú chránené platnými španielskymi a medzinárodnými právnymi predpismi o duševnom a priemyselnom vlastníctve.
Rovnako a bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, sa obsah tejto webovej stránky považuje za počítačový program, a preto sa naň vzťahujú všetky platné právne predpisy Španielska a Európskeho spoločenstva v tejto oblasti.
Úplná alebo čiastočná reprodukcia tejto webovej stránky alebo akéhokoľvek jej obsahu je výslovne zakázaná bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti AleluÁ.
Rovnako je bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti AleluÁ prísne zakázané kopírovanie, reprodukcia, úprava, modifikácia, distribúcia, komercializácia, verejná komunikácia a/alebo akékoľvek iné činnosti, ktoré zahŕňajú porušenie platných španielskych a/alebo medzinárodných predpisov o duševnom a/alebo priemyselnom vlastníctve, ako aj používanie obsahu tejto webovej stránky.
AleluÁ informuje, že neudeľuje žiadnu implicitnú licenciu alebo oprávnenie na práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva alebo na akékoľvek iné právo alebo majetok, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s obsahom uvedeným na webovej stránke.

Používanie obsahu webovej domény je povolené len na informačné a servisné účely za predpokladu, že je uvedený zdroj alebo odkaz naň, a používateľ nesie výhradnú zodpovednosť za akékoľvek jeho zneužitie.


PRÍSTUP A POBYT NA WEBE. NÁŠ OBSAH

Zákazníci a používatelia sú plne zodpovední za svoje správanie pri prístupe k informáciám na webovej lokalite, počas prehliadania webovej lokality, ako aj po jej otvorení.

V dôsledku vyššie uvedeného sú klienti a používatelia výlučne zodpovední spoločnosti AleluÁ a tretím stranám za:

1. Dôsledky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu webovej stránky, či už vytvoreného spoločnosťou AleluÁ alebo nie, oficiálne zverejneného pod jej menom alebo nie, na nezákonné účely alebo účinky alebo v rozpore s týmto dokumentom;
2. Ako aj následky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania v rozpore s obsahom tohto dokumentu a poškodzovania záujmov alebo práv tretích strán, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu poškodiť, znefunkčniť alebo zhoršiť Webovú stránku alebo jej služby alebo zabrániť bežnému využívaniu inými Používateľmi.
AleluÁ si vyhradzuje právo aktualizovať obsah, kedykoľvek to uzná za vhodné, ako aj odstrániť ho, obmedziť ho alebo zabrániť k nemu v prístupe, dočasne alebo trvalo, ako aj odoprieť prístup na webovú stránku klientom a používateľom, ktorí zneužívajú obsah a/alebo nedodržiavajú niektorú z podmienok uvedených v tomto dokumente.

AleluÁ informuje, že nezaručuje:
1. Že prístup k webovej lokalite a/alebo prepojeným webovým lokalitám je neprerušovaný alebo bezchybný.
2. Že obsah alebo softvér, ku ktorému klienti a používatelia pristupujú prostredníctvom webovej stránky alebo prepojených webových stránok, neobsahuje žiadne chyby, počítačové vírusy alebo iné prvky v obsahu, ktoré by mohli spôsobiť zmeny v ich systéme alebo v elektronických dokumentoch a súboroch uložených v ich počítačovom systéme alebo spôsobiť akýkoľvek iný druh škody.
3. Používanie informácií alebo obsahu tejto webovej stránky alebo prepojených webových stránok klientmi a používateľmi na ich vlastné osobné účely.
Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke by mali klienti a používatelia považovať za informatívne a orientačné, a to vzhľadom na ich účel a účinky, preto:
Spoločnosť AleluÁ nezaručuje presnosť informácií uvedených na tejto webovej stránke, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo nepríjemnosti, ktoré môžu používateľom vzniknúť v dôsledku nepresností na webovej stránke.


NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

AleluÁ nepreberá žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z, okrem iného:
1. Používanie materiálov na tejto webovej lokalite alebo na prepojených webových lokalitách, ktoré môžu klienti alebo používatelia používať, či už je zakázané alebo povolené, porušuje práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva obsahu webovej lokality alebo tretích strán.
2. Za prípadné škody spôsobené Klientom alebo Používateľom v dôsledku normálneho alebo abnormálneho fungovania vyhľadávacích nástrojov, organizácie alebo umiestnenia obsahu a/alebo prístupu na Webovú stránku a vo všeobecnosti za chyby alebo problémy vzniknuté pri vývoji alebo inštrumentácii technických prvkov, ktoré Webová stránka alebo program poskytuje Používateľovi.
3. Obsahu tých stránok, na ktoré môžu klienti alebo používatelia pristupovať prostredníctvom odkazov uvedených na webovej lokalite, bez ohľadu na to, či sú autorizované alebo nie.
4. Konanie alebo opomenutie tretích strán bez ohľadu na to, či tieto tretie strany môžu byť zmluvne viazané voči spoločnosti AleluÁ.
5. Prístup neplnoletých osôb k obsahu uvedenému na webovej stránke, pričom rodičia alebo opatrovníci sú zodpovední za vykonávanie primeranej kontroly nad činnosťou detí alebo neplnoletých osôb v ich starostlivosti alebo za inštaláciu niektorého z nástrojov na kontrolu používania internetu s cieľom zabrániť (i) prístupu k materiálom alebo obsahu nevhodnému pre neplnoleté osoby, ako aj (ii) zasielaniu osobných údajov bez predchádzajúceho súhlasu rodičov alebo opatrovníkov.
6. Komunikácie alebo dialógov v rámci diskusií, fór, chatov a virtuálnych komunít, ktoré sú organizované prostredníctvom webových stránok a/alebo prepojených webových stránok alebo v ich okolí, a nezodpovedá ani za prípadné škody a ujmy, ktoré utrpia klienti alebo jednotliví a/alebo kolektívni používatelia v dôsledku uvedenej komunikácie a/alebo dialógov.

AleluÁ nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade, keď k nim dôjde:
1. Chyby alebo oneskorenia v prístupe na webovú stránku zo strany Klienta pri zadávaní údajov do objednávkového formulára, pomalé alebo nemožné prijatie potvrdenia objednávky príjemcami alebo akékoľvek anomálie, ktoré môžu vzniknúť, ak sú tieto udalosti spôsobené problémami v internetovej sieti, náhodnými udalosťami alebo vyššou mocou a akoukoľvek inou nepredvídateľnou nepredvídateľnou udalosťou, ktorá je mimo dobrej viery spoločnosti AleluÁ.
2. Poruchy alebo incidenty, ktoré sa môžu vyskytnúť v komunikácii, vymazanie alebo neúplné prenosy, takže neexistuje žiadna záruka, že služby webovej stránky budú neustále funkčné.
3. Chyby alebo škody spôsobené na webovej stránke v dôsledku neefektívneho a nedobromyseľného používania služby zo strany klienta.
4. Nefunkčnosť alebo problémy s e-mailovou adresou, ktorú zákazník poskytol na zaslanie potvrdenia objednávky.
5. V každom prípade sa spoločnosť AleluÁ zaväzuje vyriešiť všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť, a poskytnúť Klientovi všetku potrebnú podporu s cieľom dosiahnuť rýchle a uspokojivé riešenie incidentu.
6. Rovnako má spoločnosť AleluÁ právo uskutočňovať počas vymedzených časových intervalov propagačné kampane na podporu registrácie nových členov v jej službách. AleluÁ si vyhradzuje právo upraviť podmienky uplatnenia propagačných akcií, predĺžiť ich s náležitým upozornením alebo pristúpiť k vylúčeniu ktoréhokoľvek z účastníkov propagačnej akcie v prípade zistenia akejkoľvek nezrovnalosti, zneužitia alebo neetického správania pri účasti na nej.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazníci a používatelia sa zaväzujú, že si budú prezerať webové stránky a používať ich obsah v dobrej viere.
V súlade s ustanoveniami organického zákona č. 15/1999 o ochrane osobných údajov vás informujeme, že vyplnenie akéhokoľvek formulára na webovej stránke https://www.alelua.com/sk/ alebo odoslanie e-mailu do niektorej z našich poštových schránok znamená súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, ako aj povolenie spoločnosti AleluÁ spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré budú zaradené do súboru, ktorý vlastní spoločnosť T-Lovendo, zapísaná vo všeobecnom registri španielskej agentúry na ochranu údajov.
Údaje o zákazníkoch sa používajú na zasielanie e-mailov o predaji uskutočnenom spoločnosťou AleluÁ a na doručenie nákupov.
Používatelia neposkytujú žiadne osobné údaje samotnou návštevou webovej lokality, ani nie sú povinní tak urobiť.
AleluÁ sa zaväzuje, že informácie, ktoré jej boli poskytnuté, budú prísne dôverné a že ich použije len na uvedené účely.
AleluÁ predpokladá, že údaje zadal vlastník alebo ním poverená osoba a že sú správne a presné.
Zákazníci sú zodpovední za aktualizáciu svojich údajov. Klient má právo kedykoľvek získať prístup k osobným údajom uvedeným v rôznych registračných formulároch, opraviť ich, zrušiť ich a namietať proti nim. Ak chcú zákazníci upraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, musia vstúpiť na stránku https://www.alelua.com/sk/ v časti "Môj účet". Ak chcete zrušiť svoje konto, pošlite e-mail z e-mailovej adresy svojho konta na adresu ventas@alelua.com s predmetom "Zrušiť konto".
Preto je klient zodpovedný za pravdivosť údajov a AleluÁ nenesie zodpovednosť za nepresnosť osobných údajov klientov. V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov prijala spoločnosť AleluÁ primerané úrovne zabezpečenia údajov poskytnutých zákazníkmi a zaviedla všetky dostupné prostriedky a opatrenia, aby zabránila ich strate, zneužitiu, zmene, neoprávnenému prístupu a získavaniu.


NULLITY

V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania vyhlási za neplatné, zostávajúce ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti a vykladajú sa s prihliadnutím na vôľu strán a účel týchto Podmienok používania.
AleluÁ nesmie uplatniť žiadne z práv a právomocí udelených v tomto dokumente, čo v žiadnom prípade neznamená vzdanie sa týchto práv a právomocí, pokiaľ ich AleluÁ výslovne neuzná alebo nepredpíše príslušné konanie v každom prípade.


ZMENA PODMIENOK POUŽÍVANIA

AleluÁ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť prezentáciu a konfiguráciu webovej stránky, ako aj tieto všeobecné podmienky. AleluÁ preto odporúča, aby si ich klient pozorne prečítal pri každom vstupe na webovú stránku. Klienti a používatelia budú mať tieto Podmienky používania vždy na viditeľnom mieste, voľne prístupnom pre prípadné otázky. V každom prípade je prijatie Podmienok používania predchádzajúcim a nevyhnutným krokom k získaniu akéhokoľvek produktu dostupného prostredníctvom webovej stránky.


ROZHODNÉ PRÁVO A ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Tieto podmienky používania sa riadia platnými španielskymi právnymi predpismi. Pri riešení akýchkoľvek sporov alebo konfliktov vyplývajúcich z týchto podmienok používania sa strany podriaďujú jurisdikcii súdov mesta Sevilla, pokiaľ zákon neurčuje inú jurisdikciu.

Aktualizované 4/12/2014