Informacja prawna

1. DANE IDENTYFIKACYJNEZgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w artykule 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, poniżej podajemy następujące informacje: firma będąca właścicielem domeny internetowej to ALELUA.COM, odpowiedzialna prawnie Alexis G. Castro, numer NIF X-4287976-V z adresem dla tych celów: Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Walencja.E-mail kontaktowy strony internetowej: ventas@alelua.com

2. UŻYTKOWNICY:Dostęp i/lub korzystanie z tego portalu ALELUA.COMprzypisuje sobie warunek UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, od momentu wspomnianego dostępu i/lub użytkowania, Ogólne Warunki Użytkowania odzwierciedlone w niniejszym dokumencie. Wyżej wymienione Warunki obowiązują niezależnie od Ogólnych Warunków Umownych, które tam, gdzie mają zastosowanie, są obligatoryjne.

3. KORZYSTANIE Z PORTALU: ALELUA.COMzapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (zwanych dalej "treściami") w Internecie należących do ALELUA.COMjego licencjodawców, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na wszelką rejestrację, która może być konieczna do uzyskania dostępu do pewnych usług lub treści.

Przy tej rejestracji UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do jego sumiennego i poufnego używania. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług (takich jak usługi czatu, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne), które ALELUA.COMoferuje za pośrednictwem swojego portalu, w tym między innymi do niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w nielegalne lub niezgodne z prawem działania lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, wspierającym terroryzm lub wymierzonym w prawa człowieka; (iii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych firmy ALELUA.COM, jej dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne fizyczne lub logiczne systemy, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody; (iv) próbować uzyskać dostęp do kont e-mail innych użytkowników i, w stosownych przypadkach, korzystać z nich oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami. ALELUA.COMzastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy i wypowiedzi, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodzieży lub dzieciom, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu lub które w jej opinii nie nadają się do publikacji. W każdym razie, ALELUA.COMnie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi uczestnictwa.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:ALELUA.COMprzestrzega wytycznych Ustawy Organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekretu Królewskiego 1720/2007 z 21 grudnia, który zatwierdza rozporządzenie o rozwoju Ustawy Organicznej i innych przepisów obowiązujących w każdym czasie, oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W tym celu, wraz z każdą formą gromadzenia danych osobowych, w usługach, których użytkownik może zażądać, firma będąca twórcą strony internetowej, poinformuje użytkownika o istnieniu i akceptacji szczególnych warunków przetwarzania jego danych w każdym przypadku, informując o odpowiedzialności za utworzony plik, adresie osoby odpowiedzialnej, możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, celu przetwarzania i przekazywania danych osobom trzecim, w stosownych przypadkach. Jednocześnie Nombre de la empresa creadora del sitio web informuje, że postępuje zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym i w każdej chwili zwróci się do Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa adresu e-mail w celach komercyjnych.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA: ALELUA.COMsamodzielnie lub jako cesjonariusz posiada wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również elementów na niej zawartych (w tym, ale nie tylko, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej funkcjonowania, dostępu i użytkowania itp.), będących własnością firmy Name of the company, która stworzyła stronę internetową lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie, całości lub części treści niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody Nombre de la empresa creadora del sitio web jest wyraźnie zabronione. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej, których właścicielem jest firma, która stworzyła stronę internetową. Mogą Państwo przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i zapisywać je na dysku twardym swojego komputera lub innego sprzętu, pod warunkiem, że będzie to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimikolwiek urządzeniami ochronnymi lub systemami bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronach Nazwa firmy, która stworzyła stronę internetową.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI:ALELUA.COMw żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane między innymi przez: błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności portalu lub transmisję wirusów lub złośliwych lub szkodliwych programów w treści, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków technologicznych, aby temu zapobiec.

7. MODYFIKACJE:ALELUA.COMzastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji, jakie uzna za stosowne, w swoim portalu bez uprzedzenia, mogąc zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi świadczone za jego pośrednictwem, jak i sposób ich prezentacji lub umiejscowienia w portalu.

8. LINKI:W przypadku, gdy nazwa domeny zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, ALELUA.COMnie sprawuje żadnej kontroli nad takimi stronami i treściami. W żadnym wypadku żadna firma nie ponosi odpowiedzialności przez twórcę strony internetowej za link należący do zewnętrznej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawidłowości i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w takich hiperłączach lub innych stronach internetowych. Podobnie, uwzględnienie tych zewnętrznych powiązań nie oznacza żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub udziału z podmiotami powiązanymi.

9. PRAWO DO WYKLUCZENIA:ALELUA.COMzastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedzenia, na własne żądanie lub na żądanie osoby trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania.

10.OGÓLNIE:ALELUA.COMbędzie ścigać naruszenie tych warunków, jak również każde niewłaściwe wykorzystanie swojego portalu, wykonując wszelkie działania cywilne i karne, które mogą mu odpowiadać na mocy prawa.

11.MODYFIKACJA TYCH WARUNKÓW I CZASU TRWANIA:ALELUA.COMmoże w każdej chwili zmodyfikować ustalone tutaj warunki, które zostaną opublikowane w należytym brzmieniu. Ważność wyżej wymienionych warunków zależy od ich ekspozycji i obowiązuje do czasu ich prawidłowego ogłoszenia. że są one modyfikowane przez inne warunki

12. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA:Związek między ALELUA.COMi UŻYTKOWNIK podlegają obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy i trybunały miasta Walencji.

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY


CEL I OGÓLNIKI

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania, warunki sprzedaży i polityka prywatności regulują korzystanie ze strony internetowej https://www.alelua.com/pl/ (zwanej dalej "stroną internetową"), której częścią jest AleluÁ NIF X4287976Vi adres: C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) jest właścicielem.

Poprzez swoją stronę internetową https://www.alelua.com/pl/ AleluÁ dostarcza informacji o swoich produktach i oferuje możliwość ich zakupu. Ze względu na zawartość i cel Strony internetowej, osoby chcące skorzystać z jej usług muszą posiadać status "Klienta", który uzyskuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i postępowanie zgodnie z krokami, które AleluÁ następnie przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunek Klienta oznacza przestrzeganie Warunków użytkowania w wersji opublikowanej w momencie wejścia na stronę internetową.

W każdym przypadku istnieją strony Witryny dostępne dla osób fizycznych lub prawnych, które nie dokonują rejestracji lub nie inicjują zakupu produktu (dalej "Użytkownicy"). W tym sensie Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tych części Witryny, zgadzają się podlegać warunkom określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach, o ile mogą one mieć do nich zastosowanie.
AleluÁ pragnie poinformować swoich Klientów i Użytkowników, że jest skierowana wyłącznie do publiczności powyżej 16 roku życia oraz że terytorium, na którym przyjmuje i rozprowadza zamówienia, jest całe terytorium kraju (dalej "Terytorium"). AleluÁ wysyła zamówienia za granicę, zgodnie z ustalonymi stawkami.

KONTAKT: Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub sugestie, mogą Państwo przesłać nam swoje uwagi pocztą elektroniczną na adres: ventas@alelua.com


INFORMACJE O PRODUKCIE

Opisy produktów wyświetlanych na Stronie internetowej są oparte na informacjach dostarczonych przez dostawców. Jednakże informacje podane na każdym produkcie, jak również fotografie lub filmy wideo z nimi związane oraz nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki wyróżniające jakiegokolwiek rodzaju zawarte na stronie internetowej AleluÁ, są przedstawione na stronie https://www.alelua.com/pl/ w celach orientacyjnych.


CENY

Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki, które mogą obowiązywać. Ceny te nie obejmują jednak kosztów związanych z wysyłką produktów, które są wyszczególnione oddzielnie i muszą być zaakceptowane przez Klienta.


DOSTĘPNOŚĆ

AleluÁ informuje Klienta, że liczba dostępnych jednostek jest aktualizowana na bieżąco w oparciu o stany magazynowe i dostępność przez naszych dostawców. W żadnym wypadku AleluÁ nie będzie celowo oferować do sprzedaży większej liczby jednostek niż jest dostępna lub została zarezerwowana przez dostawcę.
AleluÁ zrobi wszystko, co możliwe, aby zadowolić wszystkich swoich Klientów w zakresie zapotrzebowania na produkty. Jednakże, od czasu do czasu i z przyczyn, które AleluÁ trudno kontrolować, takich jak błędy ludzkie lub incydenty w systemach komputerowych, możliwe jest, że ilość ostatecznie dostarczona przez dostawcę różni się od zamówienia złożonego przez AleluÁ w celu zaspokojenia zamówień Klienta.
W przypadku, gdy produkt nie jest dostępny po złożeniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany e-mailem o całkowitym lub częściowym anulowaniu zamówienia. Częściowe anulowanie zamówienia z powodu niedostępności nie uprawnia klienta do anulowania całego zamówienia. Jeśli w wyniku tego anulowania Klient chce zwrócić dostarczony produkt, musi postępować zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji Zwrot.


PŁATNOŚĆ

Klient zobowiązuje się do zapłaty w momencie składania zamówienia. Cena wyjściowa podana na stronie internetowej dla każdego z oferowanych produktów zostanie powiększona o odpowiednie koszty wysyłki. W każdym przypadku stawki te zostaną podane do wiadomości Klienta przed sformalizowaniem samego zakupu.
Dowód zakupu odpowiadający zleceniu zakupu będzie dostępny i można go obejrzeć na stronie https://www.alelua.com/pl/ w sekcji "Moje konto", "Zamówienia".
Klienci muszą zapłacić kwotę odpowiadającą ich zamówieniu kartą kredytową lub debetową (Visa, Mastercard, Visa Electron i/lub innymi podobnymi kartami), przelewem bankowym lub depozytem bankowym. Płatność kartą kredytową odbywa się za pośrednictwem Paypal z jego protokołami bezpieczeństwa, a AleluÁ nigdy nie będzie miał dostępu do Państwa danych bankowych lub danych karty.

Klient musi jak najszybciej powiadomić AleluÁ o każdym nienależnym lub oszukańczym obciążeniu karty użytej do zakupów, e-mailem lub telefonicznie, aby AleluÁ mogła podjąć odpowiednie kroki.


BEZPIECZEŃSTWO

AleluÁ posiada najwyższe środki bezpieczeństwa dostępne komercyjnie w sektorze. Ponadto, proces płatności współpracuje z Paypal na bezpiecznym serwerze przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bezpieczny serwer nawiązuje połączenie, dzięki czemu informacje są przesyłane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu 128-bitowych algorytmów, które zapewniają, że są one zrozumiałe tylko dla komputera Klienta i komputera Witryny. W ten sposób stosowanie protokołu SSL gwarantuje:
1. Że Klient przekazuje swoje dane do centrum serwerowego Paypal, a nie do jakiejkolwiek innej strony próbującej się pod niego podszyć.
2. Że pomiędzy Klientem a centrum serwerowym Paypal dane są przesyłane w formie zaszyfrowanej, co uniemożliwia ich odczytanie lub manipulację przez osoby trzecie.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Po sformalizowaniu zamówienia, to znaczy po zaakceptowaniu Warunków użytkowania i potwierdzeniu procesu zakupu, AleluÁ zawsze wyśle do KLIENTA e-mail potwierdzający szczegóły dokonanego zakupu. Należy sprawdzić folder spam, jeżeli nie otrzymają go Państwo w skrzynce odbiorczej swojego klienta poczty elektronicznej.


ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

AleluÁ przyjmie anulowanie zamówienia, jeśli zostanie ono zgłoszone przed wysyłką zamówienia. Aby dokonać anulowania, muszą Państwo zażądać tego poprzez formularz "Obsługa klienta" lub wysyłając e-mail na adres ventas@alelua.com .


TERMINY DOSTAW, MIEJSCE DOSTAWY I STRATY

I. Dostawa produktu
AleluÁ zobowiązuje się dostarczyć produkt w idealnym stanie na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, który w każdym przypadku musi znajdować się na Terytorium. W celu optymalizacji dostawy bylibyśmy wdzięczni, gdyby Klient mógł wskazać adres, pod który zamówienie może zostać dostarczone w normalnych godzinach pracy.
AleluÁ nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostawie spowodowane tym, że adres dostawy wpisany przez Klienta w formularzu zamówienia nie odpowiada rzeczywistości lub został pominięty.


II. Termin dostawy
Dostawy będą realizowane przez firmę kurierską. Zamówienie złożone przez Państwa zostanie dostarczone w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez nas zamówienia. Chociaż zwyczajowy czas dostawy AleluÁ wynosi od 2 do 6 dni od zakończenia zamówienia.

Terminy te są uśrednione, a więc mają charakter szacunkowy. Dlatego mogą się one różnić z powodów logistycznych lub z powodu siły wyższej. W przypadku opóźnień w dostawie AleluÁ poinformuje swoich klientów, gdy tylko się o nich dowie.

Każda dostawa jest uważana za dokonaną od momentu, w którym firma transportowa oddaje produkt do dyspozycji Klienta, co jest materializowane poprzez system kontroli stosowany przez firmę transportową.

W przypadku opóźnień w dostawie zamówień, które można przypisać AleluÁ, Klient może anulować swoje zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w sekcji "11. Zwroty". Za opóźnienia w dostawie nie uważa się tych przypadków, w których zlecenie zostało oddane do dyspozycji Klienta przez firmę transportową w uzgodnionym terminie i nie mogło być dostarczone z przyczyn leżących po stronie Klienta.

Ze względów bezpieczeństwa AleluÁ nie wyśle żadnego zamówienia do skrytek pocztowych lub baz wojskowych, ani nie przyjmie żadnego zamówienia, jeżeli nie jest możliwe zidentyfikowanie odbiorcy zamówienia i jego adresu.


III. Dane o dostawach, brakujące dostawy i utracone dane

Jeśli w momencie dostawy Klient jest nieobecny, przewoźnik pozostawi pokwitowanie wskazujące, jak należy postąpić, aby zorganizować nową dostawę. AleluÁ zleca, w ramach usługi dostawy kurierskiej, wykonanie szeregu działań uzupełniających, mających na celu zapewnienie, że dostawa dojdzie do skutku.

Jeżeli dostawa nie została zorganizowana w ciągu 7 dni roboczych od wysłania zamówienia, Klient musi skontaktować się z AleluÁ. Jeśli Klient tego nie zrobi, zamówienie zostanie zwrócone do naszych magazynów 10 dni roboczych po wysłaniu zamówienia, a Klient będzie odpowiedzialny za koszty wysyłki oraz koszty zwrotu towaru do miejsca pochodzenia, jak również wszelkie związane z tym koszty manipulacyjne.

Jeśli powodem niedostarczenia przesyłki jest jej zaginięcie, nasz przewoźnik rozpocznie dochodzenie. W takich przypadkach czas reakcji naszych przewoźników wynosi zazwyczaj od jednego do trzech tygodni.


IV. Staranność w dostawie

Klient musi sprawdzić dobry stan przesyłki u przewoźnika, który w imieniu AleluÁ dostarcza zamówiony produkt, wskazując na dowodzie dostawy wszelkie anomalie, które można wykryć w opakowaniu. Jeżeli następnie, po sprawdzeniu produktu, Klient wykryje jakikolwiek incydent, taki jak stuknięcie, stłuczenie, ślady otwarcia lub jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez przesyłkę, zobowiązuje się do jak najszybszego powiadomienia AleluÁ za pośrednictwem poczty elektronicznej, najlepiej w ciągu 24 godzin i maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dostawy.


RETURN

I. Procedura refundacji
Wszystkie produkty zakupione od AleluÁ mogą zostać zwrócone i otrzymać zwrot kosztów, pod warunkiem, że Klient poinformuje AleluÁ o zamiarze zwrotu zakupionego produktu (produktów) w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty dostawy oraz że spełnione zostaną pozostałe warunki określone w niniejszym punkcie.

AleluÁ przyjmie tylko te zwroty, które spełniają następujące wymagania:
1. Produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został dostarczony i musi zachować swoje oryginalne opakowanie i etykietę.
2. Przesyłka musi być dokonana w tym samym pudełku, w którym została otrzymana, aby chronić produkt. W przypadku, gdy nie można go wysłać w pudełku, w którym został dostarczony, Klient musi zwrócić go w opakowaniu ochronnym, aby produkt dotarł do magazynu AleluÁ z maksymalnymi możliwymi gwarancjami.
3. Wewnątrz paczki należy umieścić kopię dowodu dostawy, zaznaczając zwracane produkty i powód zwrotu.

Aby ułatwić klientom proces zwrotu i móc go prawidłowo śledzić, AleluÁ ustanawia jedyną procedurę zwrotu ustaloną przez AleluÁ. Jeżeli przyczyna zwrotu leży po stronie AleluÁ (produkt jest wadliwy, nie jest taki, jaki Państwo zamówili itp. Jeśli przyczyna jest inna (produkty zostały dostarczone prawidłowo, ale nie odpowiadają Państwu), koszty zwrotu ponosi Klient.Aby móc kontynuować powrót, należy wykonać następujące kroki:
1. Proszę nas poinformować w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania produktu, że produkt ma być zwrócony. Informacje te można przesłać pocztą elektroniczną na adres ventas@alelua.com lub za pomocą formularza obsługi klienta.
2. AleluÁ poinformuje klienta o adresie, na który należy wysłać produkt.

3. Klient musi wysłać go wybraną przez siebie firmą kurierską. Zwrot musi być opłacony przez klienta.

4. Proszę poinformować AleluÁ o użytym kurierze, dacie i godzinie zwrotu.II. Zwrot pieniędzy dla KLIENTA
Zwrot produktów skutkuje zwrotem kwoty równej kosztowi zwróconych produktów pomniejszonemu o koszt usługi zwrotnej.

Tylko w przypadku, gdy dostarczony produkt jest wadliwy lub nieprawidłowy, AleluÁ zwróci Klientowi również odpowiednie koszty wysyłki.

Zwroty i częściowe anulacje powodują częściowe zwroty.
AleluÁ zrealizuje zamówienie zwrotu w ramach tego samego systemu, który został użyty do płatności, w ciągu 3 dni od potwierdzenia przybycia zwróconego zamówienia do magazynu. Zastosowanie zwrotu na konto lub kartę Klienta zależy od karty i instytucji, która ją wydała. Okres składania wniosków będzie wynosił do 7 dni dla kart debetowych i do 30 dni dla kart kredytowych.


GWARANCJA NA ZAKUPIONE PRODUKTY

AleluÁ działa jako dystrybutor producentów, którzy gwarantują, że produkty przedstawione do sprzedaży na stronie https://www.alelua.com/pl/ działają prawidłowo i nie posiadają wad lub ukrytych usterek, które mogłyby uczynić je niebezpiecznymi lub niezdatnymi do normalnego użytku.
Oferowana gwarancja umowna to ta, której zazwyczaj udziela producent. Po otrzymaniu produktu Klient będzie miał w pudełku instrukcję dostarczoną przez producenta, wystarczającą do prawidłowego użytkowania i instalacji produktu oraz wszystkie informacje dotyczące gwarancji. Żaden Klient nie może żądać dłuższej gwarancji niż ta, która jest w niej wskazana.

AleluÁ nie jest zobowiązana do odbioru wadliwego produktu, a Klient musi skontaktować się z serwisem posprzedażowym producenta. W związku z tym AleluÁ podejmie kroki w celu dostarczenia Klientom, którzy o to poproszą, danych kontaktowych tego serwisu i przekaże im wystarczające informacje w celu złożenia odpowiednich roszczeń.

Gwarancja traci ważność w przypadku wad lub uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, wypadki, w szczególności wypadki elektryczne, zużycie, montaż i użytkowanie niezgodne z instrukcjami Producenta.

Produkty modyfikowane lub naprawiane przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę nieupoważnioną przez Producenta są wyłączone z gwarancji. Gwarancja nie dotyczy wad pozornych i wad zgodności produktu, w przypadku których wszelkie roszczenia muszą być zgłoszone przez zainteresowanego Klienta w ciągu 7 dni od dostarczenia produktów. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

AleluÁ posiada wszelkie prawa do treści, projektu i kodu źródłowego niniejszej strony internetowej, a w szczególności, między innymi, do zdjęć, obrazów, tekstów, logo, projektów, znaków towarowych, nazw handlowych i danych zawartych na stronie internetowej.
Klientów i Użytkowników informuje się, że takie prawa są chronione przez obowiązujące hiszpańskie i międzynarodowe ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej.
Podobnie, i bez uszczerbku dla powyższego, zawartość tej strony internetowej jest również uważana za program komputerowy i dlatego mają do niej zastosowanie wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa hiszpańskiego i Wspólnoty Europejskiej.
Całkowite lub częściowe powielanie niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej zawartości jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody AleluÁ.
Podobnie, kopiowanie, reprodukcja, adaptacja, modyfikacja, dystrybucja, komercjalizacja, publiczne komunikowanie i/lub wszelkie inne działania, które wiążą się z naruszeniem aktualnych hiszpańskich i/lub międzynarodowych przepisów dotyczących własności intelektualnej i/lub przemysłowej, jak również wykorzystywanie zawartości strony internetowej jest surowo zabronione bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody AleluÁ.
AleluÁ informuje, że nie udziela żadnej dorozumianej licencji ani zezwolenia na prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej ani na żadne inne prawa lub własności związane, bezpośrednio lub pośrednio, z treściami zawartymi na stronie internetowej.

Korzystanie z treści zawartych na stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych i usługowych, pod warunkiem podania źródła lub powołania się na nie, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich niewłaściwe wykorzystanie.


DOSTĘP I POZOSTANIE W SIECI. NASZ SPIS TREŚCI

Klienci i Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas dostępu do informacji zawartych na Stronie, podczas przeglądania Strony, jak również po uzyskaniu dostępu.

W konsekwencji powyższego, Klienci i Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność wobec AleluÁ i osób trzecich za:

1. Konsekwencje, które mogą wyniknąć z wykorzystania, w celach niedozwolonych lub w sposób sprzeczny z niniejszym dokumentem, jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, niezależnie od tego, czy została stworzona przez AleluÁ, czy nie, niezależnie od tego, czy została oficjalnie opublikowana pod jej nazwą;
2. Jak również konsekwencje, które mogą wyniknąć z użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego dokumentu i szkodliwego dla interesów lub praw osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznym lub pogorszyć funkcjonowanie Strony Internetowej lub jej usług lub uniemożliwić normalne korzystanie z nich przez innych Użytkowników.
AleluÁ zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści, kiedy tylko uzna to za stosowne, jak również do ich usunięcia, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do nich, czasowo lub na stałe, jak również do odmowy dostępu do Strony internetowej Klientom i Użytkownikom, którzy nadużywają treści i/lub nie przestrzegają któregokolwiek z warunków, które pojawiają się w niniejszym dokumencie.

AleluÁ informuje, że nie gwarantuje:
1. Że dostęp do Witryny i/lub powiązanych stron internetowych jest nieprzerwany lub wolny od błędów.
2. Że treści lub oprogramowanie, do których Klienci i Użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem Witryny lub stron, do których prowadzą odnośniki, nie zawierają żadnych błędów, wirusów komputerowych lub innych elementów w treści, które mogą spowodować zmiany w ich systemie lub w dokumentach elektronicznych i plikach przechowywanych w ich systemie komputerowym lub spowodować innego rodzaju szkody.
3. Wykorzystanie przez Klientów i Użytkowników informacji lub treści zawartych na tej stronie internetowej lub stronach, do których prowadzą odnośniki, do własnych celów osobistych.
Informacje zawarte na tej stronie internetowej powinny być traktowane przez Klientów i Użytkowników jako informacyjne i orientacyjne, zarówno w odniesieniu do ich celu, jak i skutków, dlatego też:
AleluÁ nie gwarantuje dokładności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niedogodności dla użytkowników, które mogą powstać w wyniku jakiejkolwiek nieścisłości na stronie internetowej.


NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

AleluÁ nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z, m.in:
1. Wykorzystywanie przez Klientów lub Użytkowników materiałów zamieszczonych na tej Witrynie lub stronach, do których prowadzą odnośniki, w sposób zabroniony lub dozwolony, z naruszeniem praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej zawartości Witryny lub osób trzecich.
2. Za ewentualne szkody Klientów lub Użytkowników spowodowane normalnym lub nieprawidłowym funkcjonowaniem narzędzi wyszukiwania, organizacją lub lokalizacją treści i/lub dostępem do Witryny oraz ogólnie za błędy lub problemy powstałe w rozwoju lub oprzyrządowaniu elementów technicznych, które Witryna lub program udostępnia Użytkownikowi.
3. Treści tych stron, do których Klienci lub Użytkownicy mogą uzyskać dostęp poprzez linki umieszczone na Stronie Internetowej, niezależnie od tego, czy są one autoryzowane czy nie.
4. Działania lub zaniechania stron trzecich, niezależnie od tego, czy te strony trzecie mogą być związane umową z AleluÁ.
5. W przypadku dostępu osób niepełnoletnich do treści zawartych na Stronie internetowej, rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za sprawowanie odpowiedniej kontroli nad aktywnością dzieci lub osób niepełnoletnich znajdujących się pod ich opieką lub za zainstalowanie jakichkolwiek narzędzi kontroli korzystania z Internetu w celu zapobieżenia (i) dostępowi do materiałów lub treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich, jak również (ii) przesyłaniu danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.
6. Komunikatów lub dialogów w ramach debat, forów, czatów i wirtualnych społeczności, które są organizowane za pośrednictwem lub wokół sieci i/lub powiązanych stron internetowych, ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy poniesione przez Klientów lub indywidualnych i/lub zbiorowych Użytkowników w wyniku tych komunikatów i/lub dialogów.

AleluÁ nie będzie ponosić odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy one wystąpią:
1. Błędy lub opóźnienia w dostępie Klienta do Strony Internetowej przy wprowadzaniu swoich danych w formularzu zamówienia, powolność lub niemożność otrzymania przez odbiorców potwierdzenia zamówienia lub wszelkie anomalie, które mogą wystąpić, gdy te zdarzenia są spowodowane problemami w sieci internetowej, zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą oraz wszelkimi innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi wykraczającymi poza dobrą wiarę AleluÁ.
2. Awarie lub incydenty, które mogą wystąpić w komunikacji, usunięcie lub niekompletne transmisje, w związku z czym nie ma gwarancji, że usługi strony internetowej będą stale funkcjonować.
3. Błędy lub szkody powstałe na stronie internetowej z powodu nieefektywnego i w złej wierze korzystania z serwisu przez Klienta.
4. Niedziałanie lub problemy z adresem e-mail podanym przez Klienta w celu wysłania potwierdzenia zamówienia.
5. W każdym przypadku AleluÁ zobowiązuje się do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą się pojawić, oraz do zaoferowania Klientowi wszelkiego niezbędnego wsparcia w celu osiągnięcia szybkiego i satysfakcjonującego rozwiązania incydentu.
6. Podobnie AleluÁ ma prawo przeprowadzać, w określonych przedziałach czasowych, kampanie promocyjne w celu promowania rejestracji nowych członków w swoim serwisie. AleluÁ zastrzega sobie prawo do zmiany warunków stosowania promocji, przedłużenia ich z odpowiednim wyprzedzeniem lub przystąpienia do wykluczenia któregokolwiek z uczestników promocji w przypadku wykrycia jakichkolwiek anomalii, nadużyć lub nieetycznego zachowania w ich uczestnictwie.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klienci i Użytkownicy zobowiązują się do przeglądania strony internetowej i korzystania z jej treści w dobrej wierze.
Zgodnie z postanowieniami ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych informujemy, że wypełnienie jakiegokolwiek formularza na stronie internetowej https://www.alelua.com/pl/ lub wysłanie e-maila na którąkolwiek z naszych skrzynek pocztowych oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności, jak również upoważnienie AleluÁ do przetwarzania danych osobowych, które nam Państwo przekazują, a które zostaną włączone do pliku, będącego własnością T-Lovendo, zarejestrowanego w Rejestrze Generalnym Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.
Dane klientów będą wykorzystywane do wysyłania pocztą elektroniczną informacji o sprzedaży dokonanej przez AleluÁ oraz do dostawy zakupów.
Odwiedzając stronę internetową, użytkownicy nie podają żadnych danych osobowych, ani nie są do tego zobowiązani.
AleluÁ zobowiązuje się do zachowania przekazanych jej informacji w ścisłej tajemnicy i do wykorzystania ich wyłącznie do wskazanych celów.
AleluÁ zakłada, że dane zostały wprowadzone przez właściciela lub przez osobę upoważnioną przez właściciela oraz że są one poprawne i dokładne.
Klienci są odpowiedzialni za aktualizację własnych danych. W każdej chwili Klient będzie miał prawo dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu wobec wszystkich swoich danych osobowych zawartych w różnych formularzach rejestracyjnych. Aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, Klienci muszą wejść na stronę https://www.alelua.com/pl/, w zakładkę "Moje konto". Aby anulować swoje konto, proszę wysłać wiadomość e-mail z adresu e-mail konta na adres ventas@alelua.com z tematem "Anulowanie konta".
Dlatego Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość danych, a AleluÁ nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedokładność danych osobowych Klientów. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych AleluÁ przyjęła odpowiednie poziomy bezpieczeństwa dla danych dostarczanych przez klientów, a także zainstalowała wszelkie środki i działania, jakimi dysponuje, aby zapobiec ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i ekstrakcji.


NULLITY

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i będą interpretowane z uwzględnieniem woli stron i celu niniejszych Warunków użytkowania.
AleluÁ może nie skorzystać z któregokolwiek z praw i uprawnień przyznanych w niniejszym dokumencie, co w żadnym wypadku nie oznacza zrzeczenia się ich, chyba że w każdym przypadku nastąpi wyraźne uznanie przez AleluÁ lub przedawnienie odpowiedniego działania.


ZMIANA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

AleluÁ zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie, prezentacji i konfiguracji Strony Internetowej, jak również niniejszych Warunków Ogólnych. Dlatego AleluÁ zaleca Klientowi dokładne zapoznanie się z nimi przy każdym dostępie do Strony Internetowej. Klienci i Użytkownicy będą zawsze mieli niniejsze Warunki użytkowania w widocznym miejscu, swobodnie dostępnym w przypadku ewentualnych pytań. W każdym przypadku, akceptacja Warunków użytkowania będzie uprzednim i niezbędnym krokiem do nabycia jakiegokolwiek produktu dostępnego za pośrednictwem Strony internetowej.


PRAWO WŁAŚCIWE I ARBITRAŻ

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają obowiązującym przepisom prawa hiszpańskiego. W celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów lub konfliktów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, strony poddają się jurysdykcji sądów miasta Sewilli, chyba że prawo narzuca inną jurysdykcję.

Zaktualizowano 4.12.2014 r