Wettelijke mededeling

1. IDENTIFICATIEGEGEVENSOvereenkomstig de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt hieronder de volgende informatie weergegeven: het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein is ALELUA.COM, wettelijk verantwoordelijk Alexis G. Castro, NIF-nummer X-4287976-V met adres voor deze doeleinden te Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia.Website contact e-mail: ventas@alelua.com

2. GEBRUIKERS:De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal ALELUA.COMtoekent aan de voorwaarde van de GEBRUIKER, die, vanaf de genoemde toegang en/of het genoemde gebruik, de hierin weergegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. De voornoemde voorwaarden zijn van toepassing onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden, die, indien van toepassing, verplicht zijn.

3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL: ALELUA.COMtoegang verschaft tot een veelheid van informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud" genoemd) op het Internet die tot ALELUA.COM behorenhaar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot elke registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en dat hij/zij zorgvuldig en vertrouwelijk moet gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe passend gebruik te maken van de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die ALELUA.COMvia zijn portaal aanbiedt, inclusief maar niet beperkt tot, deze niet te gebruiken voor (i) het ontplooien van illegale of onwettige activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde; (ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, ter ondersteuning van terrorisme of tegen de mensenrechten; (iii) het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van ALELUA.COM, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de voornoemde schade kunnen veroorzaken; (iv) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze, indien nodig, te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. ALELUA.COMbehoudt zich het recht voor opmerkingen en bijdragen te verwijderen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de kinderjaren, de openbare orde of de veiligheid of die, naar zijn mening, niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval, ALELUA.COMis niet verantwoordelijk voor de meningen die de gebruikers via forums, chats of andere participatiemiddelen uiten.

4. GEGEVENSBESCHERMING:ALELUA.COMvoldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat de verordening over de ontwikkeling van de organieke wet en andere op elk moment van kracht zijnde verordeningen goedkeurt, en zorgt voor het correcte gebruik en de correcte verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Daartoe zal de maker van de website, samen met elke vorm van verzameling van persoonsgegevens, in de diensten die de gebruiker kan vragen, de gebruiker op de hoogte brengen van het bestaan en de aanvaarding van de specifieke voorwaarden van de verwerking van zijn gegevens in elk geval, waarbij hij de verantwoordelijkheid van het aangemaakte bestand, het adres van de verantwoordelijke, de mogelijkheid om zijn recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de verwerking en de mededeling van de gegevens aan derden, indien nodig, meedeelt. Evenzo deelt Nombre de la empresa creadora del sitio web mee dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel en dat het te allen tijde uw toestemming zal vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM: ALELUA.COMzelf of als rechtverkrijgende, eigenaar is van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de daarin vervatte elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beelden, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en design, keuze van de gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz. Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de Wet op de Intellectuele Eigendom zijn de reproductie, verspreiding en openbare mededeling, met inbegrip van het ter beschikking stellen, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in om het even welk medium en met om het even welk technisch middel, uitdrukkelijk verboden zonder de toelating van Nombre de la empresa creadora del sitio web . De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten te eerbiedigen die eigendom zijn van de naam van het bedrijf dat de website gemaakt heeft. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of een andere hardware, op voorwaarde dat het uitsluitend en alleen voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het wissen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die geïnstalleerd zijn op de pagina's van Naam van het bedrijf dat de website gemaakt heeft.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:ALELUA.COMis in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt kan zijn door, maar niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen genomen zijn om dit te voorkomen.

7. WIJZIGINGEN:ALELUA.COMbehoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die het geschikt acht voor zijn portaal, en zowel de inhoud als de diensten die via dit portaal worden aangeboden en de manier waarop ze worden voorgesteld of op zijn portaal staan, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

8. LINKS:In het geval dat de domeinnaam links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal ALELUA.COMoefent geen enkele controle uit over dergelijke sites en inhoud. In geen enkel geval zal een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de inhoud van de website, een link naar een externe website overnemen, noch de technische beschikbaarheid, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de juistheid, de volledigheid, de nauwkeurigheid, de geldigheid en de grondwettigheid garanderen van het materiaal of de informatie die in dergelijke hyperlinks of andere internetsites vervat zijn. Evenzo impliceert de vermelding van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelneming met de verbonden entiteiten.

9. RECHT VAN UITSLUITING:ALELUA.COMbehoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan gebruikers die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

10.ALGEMEEN:ALELUA.COMzal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal vervolgen, door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te oefenen die de wet hem kan toestaan.

11.WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR:ALELUA.COMkan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, naar behoren bekendgemaakt zoals zij hier staan. De geldigheid van de voornoemde voorwaarden hangt af van hun bekendmaking en blijft van kracht totdat zij naar behoren zijn gepubliceerd. dat zij door andere voorwaarden worden gewijzigd

12. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED:De relatie tussen ALELUA.COMen de GEBRUIKER zijn onderworpen aan de geldende Spaanse wetgeving en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van de stad Valencia.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


DOEL EN ALGEMEENHEDEN

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, Verkoopvoorwaarden en Privacybeleid regelen het gebruik van de website www.alelua.com (hierna "de Website"), waarvan AleluÁ NIF X4287976Ven adres C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) is de eigenaar.

Via zijn website www.alelua.com geeft AleluÁ informatie over zijn producten en biedt het de mogelijkheid ze te kopen. Gezien de inhoud en het doel van de Website, moeten personen die van de diensten ervan gebruik willen maken, de status van "Klant" hebben, die verkregen wordt door het inschrijvingsformulier in te vullen en de stappen te volgen die AleluÁ vervolgens per e-mail meedeelt. De voorwaarde van de Klant impliceert de naleving van de Gebruiksvoorwaarden in de versie die gepubliceerd wordt op het moment van toegang tot de Website.

In elk geval zijn er pagina's van de Website toegankelijk voor natuurlijke personen of rechtspersonen die zich niet registreren of geen aankoop van een product initiëren (hierna "Gebruikers"). In die zin stemmen de Gebruikers die zich toegang verschaffen tot deze delen van de Website ermee in onderworpen te zijn aan de in deze Algemene Voorwaarden vervatte voorwaarden, voor zover die op hen van toepassing kunnen zijn.
AleluÁ wenst zijn Klanten en Gebruikers ervan in kennis te stellen dat het zich uitsluitend richt tot een publiek dat ouder is dan 16 jaar en dat het grondgebied waar het bestellingen aanvaardt en verspreidt, het gehele nationale grondgebied is (hierna het "Grondgebied"). AleluÁ verzendt wel bestellingen naar het buitenland, volgens de vastgestelde tarieven.

CONTACT: Als u twijfels, vragen of suggesties heeft, kunt u ons uw opmerkingen per e-mail sturen naar: ventas@alelua.com


PRODUCTINFORMATIE

De beschrijvingen van de producten die op de Website worden getoond, zijn gebaseerd op de informatie die door de leveranciers wordt verstrekt. De informatie over elk product, evenals de foto's of video's die ermee verband houden en de handelsnamen, merken of onderscheidingstekens van welke aard ook die op de AleluÁ website voorkomen, worden echter ter informatie op www.alelua.com weergegeven.


PRIJZEN

Alle op de website aangegeven prijzen van de producten zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen die van toepassing kunnen zijn. In deze prijzen zijn echter niet begrepen de kosten die overeenkomen met de verzending van de producten, die afzonderlijk worden vermeld en door de Klant moeten worden aanvaard.


BESCHIKBAARHEID

AleluÁ deelt de cliënt mee dat het aantal beschikbare eenheden door onze leveranciers wordt bijgehouden aan de hand van de voorraad in het magazijn en de beschikbaarheid. In geen geval zal AleluÁ opzettelijk meer eenheden te koop aanbieden dan er beschikbaar zijn of door de leverancier gereserveerd zijn.
AleluÁ zal al het mogelijke doen om aan de vraag naar producten van al zijn Cliënten te voldoen. Het is echter mogelijk, in bepaalde gevallen en door oorzaken die AleluÁ moeilijk kan controleren, zoals menselijke fouten of incidenten in de computersystemen, dat de uiteindelijk door de leverancier geleverde hoeveelheid verschilt van de bestelling die AleluÁ heeft geplaatst om aan de bestellingen van de cliënt te voldoen.
Indien het product niet beschikbaar is nadat de bestelling geplaatst is, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling. Gedeeltelijke annulering van de bestelling wegens onbeschikbaarheid geeft de klant geen recht op annulering van de gehele bestelling. Indien de klant, ten gevolge van deze annulering, het geleverde produkt wenst terug te zenden, moet hij de bepalingen in de rubriek Terugzending volgen.


BETALING

De Klant verbindt zich ertoe te betalen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De oorspronkelijke prijs die op de website voor elk van de aangeboden producten wordt aangegeven, wordt verhoogd met de desbetreffende verzendkosten. In elk geval zullen deze tarieven aan de Klant worden meegedeeld voordat hij de aankoop zelf formaliseert.
Het aankoopbewijs dat overeenkomt met de bestelling zal beschikbaar zijn en kan bekeken worden op www.alelua.com in de rubriek "Mijn Rekening", "Bestellingen".
De klanten moeten het bedrag dat overeenkomt met hun bestelling betalen met een krediet- of debetkaart (Visa, Mastercard, Visa Electron en/of andere soortgelijke kaarten), een bankoverschrijving of een bankdeposito. De betaling met kredietkaart gebeurt via Paypal met zijn veiligheidsprotocollen en AleluÁ zal nooit toegang hebben tot uw bank- of kaartgegevens.

De Cliënt moet AleluÁ zo spoedig mogelijk per e-mail of per telefoon in kennis stellen van elk onterecht of frauduleus bedrag dat met de voor de aankopen gebruikte kaart is afgeschreven, zodat AleluÁ de nodige stappen kan ondernemen.


VEILIGHEID

AleluÁ heeft de hoogste veiligheidsmaatregelen die commercieel in de sector beschikbaar zijn. Bovendien werkt het betalingsproces met Paypal op een beveiligde server met het SSL-protocol (Secure Socket Layer). De beveiligde server brengt een verbinding tot stand zodat de informatie versleuteld wordt overgebracht met algoritmen van 128 bits, die ervoor zorgen dat de informatie alleen begrijpelijk is voor de computer van de Klant en die van de Website. Op die manier garandeert het gebruik van het SSL-protocol:
1. Dat de Klant zijn gegevens meedeelt aan het servercentrum van Paypal en niet aan een andere partij die zich voor hem probeert uit te geven.
2. Dat tussen de klant en het servercentrum van Paypal de gegevens in gecodeerde vorm worden verzonden, zodat ze niet door derden kunnen worden gelezen of gemanipuleerd.ORDERVERWERKING

Zodra de bestelling geformaliseerd is, d.w.z. met de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en de bevestiging van het aankoopproces, stuurt AleluÁ altijd een e-mail naar de KLANT waarin de details van de gedane aankoop bevestigd worden. U moet uw spam-map controleren als u het niet in de inbox van uw e-mailprogramma ontvangt.


ANNULERING VAN BESTELLINGEN

AleluÁ aanvaardt annuleringen van bestellingen wanneer die worden aangevraagd voordat de bestelling wordt verzonden. Om een annulering te doen moet u dit aanvragen via het formulier "Klantenservice" of door een e-mail te sturen naar ventas@alelua.com .


LEVERINGSTERMIJNEN, PLAATS VAN LEVERING EN VERLIEZEN

I. Levering van het product
AleluÁ verbindt zich ertoe het product in perfecte staat te leveren op het door de Klant op het bestelformulier vermelde adres, dat zich in elk geval binnen het grondgebied moet bevinden. Om de levering te optimaliseren, zouden wij het op prijs stellen als de Klant een adres zou kunnen opgeven waar de bestelling tijdens de normale werkuren geleverd kan worden.
AleluÁ is niet aansprakelijk voor leveringsfouten veroorzaakt wanneer het leveringsadres dat de cliënt op het bestelformulier heeft ingevuld, niet overeenstemt met de werkelijkheid of is weggelaten.


II. Uiterste leveringstermijn
De leveringen zullen door een koeriersbedrijf worden gedaan. De door u geplaatste bestelling wordt geleverd binnen maximaal 10 werkdagen vanaf het moment dat wij de bestelling bevestigd hebben. Hoewel AleluÁ's gebruikelijke levertijd tussen de 2 en 6 dagen bedraagt vanaf de voltooiing van de bestelling.

Deze termijnen zijn gemiddelden, en dus een raming. Zij kunnen dus variëren om logistieke redenen of wegens overmacht. In geval van vertragingen bij de levering zal AleluÁ zijn klanten op de hoogte brengen zodra het daarvan op de hoogte is.

Elke levering wordt geacht te zijn geschied vanaf het moment waarop de vervoersmaatschappij het product ter beschikking stelt van de Klant, hetgeen gematerialiseerd wordt via het door de vervoersmaatschappij gebruikte controlesysteem.

In geval van vertragingen in de levering van bestellingen die te wijten zijn aan AleluÁ, kan de klant zijn bestelling annuleren volgens de procedure beschreven in afdeling "11. Rendementen". Als vertragingen in de levering worden niet beschouwd de gevallen waarin de bestelling door de vervoersmaatschappij binnen de overeengekomen termijn ter beschikking van de Cliënt is gesteld en niet geleverd kon worden om redenen die aan de Cliënt te wijten zijn.

Om veiligheidsredenen verzendt AleluÁ geen bestellingen naar postbussen of militaire bases, en aanvaardt geen bestellingen wanneer het niet mogelijk is de geadresseerde van de bestelling en zijn adres te identificeren.


III. Leveringsgegevens, gemiste leveringen en verloren gegevens

Als de Cliënt op het ogenblik van de levering afwezig is, zal de vervoerder een ontvangstbewijs achterlaten, waarop staat hoe men verder moet gaan om een nieuwe levering te regelen. AleluÁ sluit, in het kader van de koeriersdienst, een contract voor het verrichten van een reeks follow-up-acties om ervoor te zorgen dat de levering plaatsvindt.

Indien de levering 7 werkdagen na de verzending van de bestelling nog niet geregeld is, moet de klant contact opnemen met AleluÁ. Doet de klant dat niet, dan wordt de bestelling 10 werkdagen na de verzending naar onze magazijnen teruggestuurd en komen de verzendkosten en de kosten voor het terugzenden van de goederen naar de plaats van herkomst, evenals de eventuele behandelingskosten, ten laste van de klant.

Als de reden van de niet-levering is dat het pakket verloren is gegaan, zal onze vervoerder een onderzoek instellen. In deze gevallen varieert de responstijd van onze vervoerders gewoonlijk van één tot drie weken.


IV. Zorgvuldigheid bij de levering

De cliënt moet de goede staat van het pakket controleren bij de vervoerder die, in naam van AleluÁ, het gevraagde product aflevert, en op de afleveringsbon elke onregelmatigheid vermelden die in de verpakking kan worden geconstateerd. Indien de klant vervolgens, na controle van het product, een incident vaststelt, zoals een stoot, breuk, tekenen van opening of eender welke schade veroorzaakt door de zending, verbindt hij zich ertoe AleluÁ zo snel mogelijk per e-mail te verwittigen, bij voorkeur binnen de 24 uur en maximum 7 kalenderdagen vanaf de levering.


RETURN

I. Procedure voor de terugbetaling
Alle bij AleluÁ gekochte producten kunnen worden teruggezonden en terugbetaald, op voorwaarde dat de Cliënt AleluÁ binnen een maximumtermijn van 7 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum op de hoogte brengt van zijn voornemen om het (de) gekochte product(en) terug te zenden en dat aan de rest van de in deze rubriek gestelde voorwaarden is voldaan.

AleluÁ aanvaardt alleen retourzendingen die aan de volgende eisen voldoen:
1. Het product moet zich in dezelfde staat bevinden als waarin het geleverd werd en moet de originele verpakking en etikettering behouden.
2. Voor de verzending moet dezelfde doos gebruikt worden als waarin het ontvangen werd, om het product te beschermen. Indien het niet verzonden kan worden in de doos waarin het geleverd is, moet de klant het in een beschermende doos terugsturen, zodat het product met de grootst mogelijke garanties in het magazijn van AleluÁ aankomt.
3. In het pakket moet een kopie van de afleveringsbon zitten, waarop de teruggezonden goederen en de reden van de terugzending vermeld staan.

Om het retourproces voor de klanten gemakkelijker te maken en het correct te kunnen volgen, stelt AleluÁ de enige door AleluÁ vastgestelde retourprocedure vast. Als de reden van de retour toe te schrijven is aan AleluÁ (het product is defect, het is niet het product dat u besteld hebt, enz.), wordt het bedrag van de terugbetaling terugbetaald. Als de reden anders is (de producten werden correct geleverd, maar zijn niet naar uw zin), dan zijn de kosten van de terugzending voor rekening van de klant.Om verder te gaan met een terug te keren, moeten de volgende stappen gevolgd worden:
1. Informeer ons binnen 7 kalenderdagen na ontvangst dat het product teruggestuurd moet worden. De informatie kan per e-mail worden gestuurd naar ventas@alelua.com of via het formulier van de klantendienst.
2. AleluÁ zal de klant het adres meedelen waarnaar het product moet worden opgestuurd.

3. De klant moet het opsturen via een koeriersbedrijf van zijn keuze. De terugzending moet door de klant worden betaald.

4. Breng AleluÁ op de hoogte van de gebruikte koerier, de datum en het uur van terugzending.II. Terugbetalingen aan de KLANT
De terugzending van producten zal resulteren in een terugbetaling gelijk aan de kosten van de teruggezonden producten minus de kosten van de retourservice.

Alleen in het geval dat het geleverde product defect of verkeerd is, zal AleluÁ de klant ook de overeenkomstige verzendkosten terugbetalen.

Terugbetalingen en gedeeltelijke annuleringen zullen resulteren in gedeeltelijke terugbetalingen.
AleluÁ zal de retourbestelling via hetzelfde systeem als voor de betaling verwerken binnen 3 dagen na de bevestiging van de aankomst van de geretourneerde bestelling in het magazijn. De toepassing van de terugbetaling op de rekening of de kaart van de Klant zal afhangen van de kaart en de instelling die ze uitgeeft. De aanvraagperiode bedraagt maximaal 7 dagen voor debetkaarten en maximaal 30 dagen voor kredietkaarten.


GARANTIE OP DE GEKOCHTE PRODUCTEN

AleluÁ treedt op als distributeur van fabrikanten die garanderen dat de producten die op www.alelua.com te koop worden aangeboden, correct werken en geen gebreken of verborgen gebreken vertonen die ze gevaarlijk of ongeschikt voor normaal gebruik zouden kunnen maken.
De geboden contractuele garantie is die welke gewoonlijk door de fabrikant wordt verleend. Zodra de klant het product ontvangen heeft, krijgt hij de door de fabrikant verstrekte instructies in de doos, voldoende voor het juiste gebruik en de installatie van het product, en alle informatie over de garantie. Geen enkele Klant kan een langere garantie vragen dan die welke daarin is aangegeven.

AleluÁ is niet verplicht het defecte product af te halen en de klant moet contact opnemen met de dienst na verkoop van de fabrikant. In dit verband zal AleluÁ de nodige stappen ondernemen om de cliënten die daarom verzoeken de contactgegevens van deze dienst te bezorgen en hun voldoende informatie te verstrekken om de desbetreffende vorderingen in te dienen.

De garantie vervalt in geval van gebreken of schade veroorzaakt door externe factoren, ongevallen, in het bijzonder elektrische ongevallen, slijtage, installatie en gebruik niet volgens de instructies van de Fabrikant.

Producten die door de Klant of een andere persoon die niet door de Fabrikant gemachtigd is, gewijzigd of gerepareerd zijn, zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken en conformiteitsgebreken van het product, waarvoor elke klacht door de betrokken Klant moet worden ingediend binnen 7 dagen na de levering van de producten. De garantie geldt niet voor producten die beschadigd zijn door oneigenlijk gebruik.


INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

AleluÁ bezit alle rechten op de inhoud, het ontwerp en de broncode van deze website en in het bijzonder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de foto's, afbeeldingen, teksten, logo's, ontwerpen, handelsmerken, handelsnamen en gegevens die op de website staan.
De cliënten en gebruikers worden erop gewezen dat deze rechten beschermd worden door de geldende Spaanse en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.
Evenzo, en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt de inhoud van deze website ook beschouwd als een computerprogramma, en daarom is alle geldende Spaanse en communautaire wetgeving ter zake ook daarop van toepassing.
De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website, of van de inhoud ervan, is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AleluÁ.
Evenzo is het kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden, commercialiseren, openbaar mededelen en/of elke andere handeling die een inbreuk op de geldende Spaanse en/of internationale regelgeving inzake intellectuele en/of industriële eigendom inhoudt, evenals het gebruik van de inhoud van de website, strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AleluÁ.
AleluÁ deelt mee dat het geen enkele impliciete licentie of machtiging verleent op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of op elk ander recht of eigendom dat direct of indirect verband houdt met de inhoud die op de website staat.

Het gebruik van de inhoud van het webdomein is alleen toegestaan voor informatieve en dienstverlenende doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld of ernaar wordt verwezen, en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk misbruik ervan.


TOEGANG TOT HET WEB TE KRIJGEN EN OP HET WEB TE BLIJVEN. ONZE INHOUD

Klanten en Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor hun gedrag wanneer zij toegang krijgen tot de informatie op de Website, tijdens het surfen op de Website, en ook nadat zij toegang hebben gekregen tot de Website.

Als gevolg van het voorgaande zijn de Cliënten en de Gebruikers jegens AleluÁ en derden als enige aansprakelijk voor:

1. De gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik, voor onwettige doeleinden of effecten of in strijd met dit document, van om het even welke inhoud van de website, al dan niet door AleluÁ geproduceerd, al dan niet officieel gepubliceerd onder zijn naam;
2. Evenals de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik dat in strijd is met de inhoud van dit document en schadelijk is voor de belangen of rechten van derden, of dat op enigerlei wijze de Website of de diensten ervan kan beschadigen, onbruikbaar maken of verslechteren, of het normale genot ervan door andere Gebruikers kan verhinderen.
AleluÁ behoudt zich het recht voor om de inhoud bij te werken telkens wanneer het dat nodig acht, alsook om de inhoud te verwijderen, te beperken of de toegang ertoe tijdelijk of definitief te verhinderen, alsook om de toegang tot de Website te ontzeggen aan Cliënten en Gebruikers die de inhoud misbruiken en/of niet voldoen aan een van de voorwaarden die in dit document staan.

AleluÁ deelt mee dat het geen garantie geeft:
1. Dat de toegang tot de Website en/of gelinkte websites ononderbroken of foutloos is.
2. Dat de inhoud of de software waartoe de Cliënten en Gebruikers toegang hebben via de Website of via gelinkte websites geen fouten, computervirussen of andere elementen in de inhoud bevatten die wijzigingen in hun systeem of in de elektronische documenten en bestanden die in hun computersysteem zijn opgeslagen kunnen veroorzaken of enige andere vorm van schade kunnen veroorzaken.
3. Het gebruik dat Cliënten en Gebruikers kunnen maken van de informatie of inhoud van deze website of gelinkte websites voor hun eigen persoonlijke doeleinden.
De informatie op deze website moet door de Cliënten en de Gebruikers worden beschouwd als informatief en oriënterend, zowel wat betreft het doel als de gevolgen ervan, om welke reden:
AleluÁ garandeert de juistheid van de informatie op deze website niet en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of ongemakken die voor de gebruikers kunnen voortvloeien uit een onnauwkeurigheid op de website.


ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

AleluÁ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit, inclusief maar niet beperkt tot:
1. Het gebruik dat Cliënten of Gebruikers zouden kunnen maken van het materiaal op deze Website of op gelinkte websites, hetzij verboden, hetzij toegestaan, in strijd met de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud van de Website of van derden.
2. Voor eventuele schade aan Cliënten of Gebruikers veroorzaakt door de normale of abnormale werking van de zoekinstrumenten, de organisatie of de locatie van de inhoud en/of de toegang tot de Website en, in het algemeen, voor fouten of problemen gegenereerd in de ontwikkeling of de instrumentatie van de technische elementen die de Website of een programma aan de Gebruiker verschaft.
3. Van de inhoud van de pagina's waartoe Cliënten of Gebruikers toegang kunnen krijgen via links op de Website, ongeacht of zij daartoe gemachtigd zijn of niet.
4. De daden of nalatigheden van derden, ongeacht of deze derden contractueel aan AleluÁ gebonden kunnen zijn.
5. De toegang van minderjarigen tot de inhoud van de Website, waarbij het de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogden is om voldoende controle uit te oefenen op de activiteiten van de kinderen of minderjarigen die onder hun hoede staan, of om een van de middelen te installeren om het gebruik van Internet te controleren, teneinde te voorkomen dat (i) toegang wordt verkregen tot materiaal of inhoud die ongeschikt is voor minderjarigen, evenals (ii) dat persoonsgegevens worden verzonden zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of voogden.
6. Van de mededelingen of dialogen in het kader van de debatten, forums, chats en virtuele gemeenschappen die via of rond het Web en/of gelinkte websites worden georganiseerd, noch zal zij derhalve aansprakelijk zijn voor eventuele schade en vooroordelen die Cliënten of individuele en/of collectieve Gebruikers zouden kunnen lijden ten gevolge van deze mededelingen en/of dialogen.

AleluÁ zal in geen geval verantwoordelijk zijn wanneer die zich voordoen:
1. Fouten of vertragingen bij de toegang tot de Website door de Cliënt bij het invoeren van zijn gegevens in het bestelformulier, de trage of onmogelijkheid van ontvangst door de geadresseerden van de orderbevestiging of elke onregelmatigheid die zich kan voordoen wanneer deze incidenten te wijten zijn aan problemen in het Internet-netwerk, toevallige gebeurtenissen of overmacht en elke andere onvoorzienbare omstandigheid die buiten de goede trouw van AleluÁ valt.
2. Storingen of incidenten die zich in de communicatie kunnen voordoen, schrapping of onvolledige overbrenging, zodat er geen garantie is dat de diensten van de website voortdurend operationeel zullen zijn.
3. Fouten of schade veroorzaakt aan de website wegens ondoeltreffend en kwade trouw gebruik van de dienst door de Klant.
4. Niet-operabiliteit of problemen met het door de Klant opgegeven e-mailadres voor de verzending van de orderbevestiging.
5. In elk geval verbindt AleluÁ zich ertoe de problemen die zich zouden kunnen voordoen, op te lossen en de klant alle nodige steun te bieden om tot een snelle en bevredigende oplossing van het incident te komen.
6. Evenzo heeft AleluÁ het recht om, gedurende welbepaalde perioden, promotiecampagnes te voeren om de inschrijving van nieuwe leden op zijn dienst te bevorderen. AleluÁ behoudt zich het recht voor de toepassingsvoorwaarden van de promoties te wijzigen, ze met kennisgeving te verlengen, of over te gaan tot de uitsluiting van eender welke deelnemer aan de promotie, indien een anomalie, misbruik of onethisch gedrag bij de deelname aan de promotie wordt vastgesteld.


PRIVACYBELEID

De klanten en gebruikers verbinden zich ertoe de website te bezoeken en de inhoud te goeder trouw te gebruiken.
Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens, delen wij u mede dat het invullen van een formulier op de website www.alelua.com of het sturen van een e-mail naar een van onze mailboxen betekent dat u dit privacybeleid aanvaardt, en dat u AleluÁ toestemming geeft om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken, die zullen worden opgenomen in het bestand, eigendom van T-Lovendo, dat geregistreerd is in het Algemeen Register van het Spaanse Agentschap voor Bescherming van Persoonsgegevens.
De klantgegevens zullen worden gebruikt om per e-mail de door AleluÁ gedane verkopen te verzenden en voor de levering van de aankopen.
Door gewoon de Website te bezoeken, verstrekken de Gebruikers geen persoonlijke informatie en zijn zij daartoe ook niet verplicht.
AleluÁ verbindt zich ertoe de hem verstrekte informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en alleen voor de aangegeven doeleinden te gebruiken.
AleluÁ gaat ervan uit dat de gegevens door de eigenaar of door een door de eigenaar gemachtigde persoon zijn ingevoerd, en dat zij juist en nauwkeurig zijn.
De klanten zijn verantwoordelijk voor het bijwerken van hun eigen gegevens. De Cliënt heeft te allen tijde recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot al zijn persoonlijke gegevens die in de verschillende registratieformulieren zijn opgenomen. Om hun persoonlijke gegevens te wijzigen of bij te werken, moeten de Klanten naar www.alelua.com gaan, in de rubriek "Mijn Rekening". Om uw account op te zeggen, stuurt u een e-mail vanaf het e-mailadres van uw account naar ventas@alelua.com met als onderwerp "Account opzeggen".
De Cliënt is dus verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens en AleluÁ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid van de persoonsgegevens van de Cliënten. Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming heeft AleluÁ passende beveiligingsniveaus vastgesteld voor de door de klanten verstrekte gegevens en heeft het tevens alle middelen en maatregelen waarover het beschikt, ingevoerd om het verlies, het misbruik, de wijziging, de ongeoorloofde toegang en de opvraging van deze gegevens te voorkomen.


NULLITEIT

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en worden zij geïnterpreteerd met inachtneming van de wil van de partijen en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.
AleluÁ mag geen enkele van de in dit document verleende rechten en bevoegdheden uitoefenen, wat in geen geval de afstand van die rechten en bevoegdheden inhoudt, behoudens uitdrukkelijke erkenning door AleluÁ of verjaring van de overeenkomstige handeling in elk van de gevallen.


WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

AleluÁ behoudt zich het recht voor om op elk moment de presentatie en de configuratie van de Website, evenals deze Algemene Voorwaarden, te wijzigen. Daarom raadt AleluÁ de Klant aan ze aandachtig te lezen telkens hij de Website bezoekt. De cliënten en de gebruikers zullen deze gebruiksvoorwaarden altijd op een zichtbare plaats hebben, vrij toegankelijk voor eventuele vragen die zij willen stellen. In elk geval zal de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden een voorafgaande en onontbeerlijke stap zijn voor de aankoop van elk product dat via de Website beschikbaar is.


TOEPASSELIJK RECHT EN ARBITRAGE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de toepasselijke Spaanse wetgeving. Voor het oplossen van geschillen of conflicten die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, onderwerpen de partijen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken van de stad Sevilla, tenzij de wet een andere jurisdictie voorschrijft.

Bijgewerkt op 4/12/2014