Juriidiline hoiatus

1. IDENTIFITSEERIMISANDMED: Vastavalt infoühiskonna ja elektroonilise kaubanduse teenuste 11. juuli seaduse 34/2002 artiklis 10 sisalduvale teabekohustusele kajastuvad allpool järgmised andmed: domeeni veebisaiti omav ettevõte on ALELUA.COM , juriidiliselt vastutav Alexis G. Castro, NIF-i number X-4287976-V, mille aadress on nendel eesmärkidel Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia. Veebisaidi kontaktmeil: ventas@alelua.com

2. KASUTAJAD: Sellele ALELUA.COM-i portaalile juurdepääs ja/või selle kasutamine omistab KASUTAJA tingimuse, kes nõustub nimetatud juurdepääsu ja/või kasutamise kaudu siin kajastatud üldiste kasutustingimustega. Eelnimetatud Tingimused kehtivad sõltumata Lepingu üldtingimustest, mis on nende kohaldamisel kohustuslikud.

3. PORTAALI KASUTAMINE: ALELUA.COM pakub juurdepääsu suurele hulgale ALELUA.COM-ile kuuluvale teabele, teenustele, programmidele või andmetele (edaspidi "sisu") Internetis oma litsentsiandjatele, millele KASUTAJAL võib olla juurdepääs. KASUTAJA võtab endale vastutuse portaali kasutamise eest. See vastutus laieneb registreerimisele, mis on vajalik teatud teenustele või sisule juurdepääsuks.

Nimetatud registris vastutab KASUTAJA tõese ja seadusliku teabe esitamise eest. Selle registreerimise tulemusena võidakse KASUTAJALE anda parool, mille eest ta vastutab, kohustudes seda hoolsalt ja konfidentsiaalselt kasutama. KASUTAJA kohustub asjakohaselt kasutama sisu ja teenuseid (nagu vestlusteenused, arutelufoorumid või uudisterühmad), mida ALELUA.COM pakub oma portaali kaudu ja näiteks, kuid mitte piiravalt, mitte kasutada neid (i) ebaseaduslikus tegevuses, mis on ebaseaduslik või vastuolus hea usu ja avaliku korraga; (ii) levitada rassistlikku, ksenofoobset, pornograafilist ja ebaseaduslikku sisu või propagandat, mis propageerib terrorismi või rünnata inimõigusi; (iii) ALELUA.COM, selle tarnijate või kolmandate isikute füüsiliste ja loogiliste süsteemide kahjustamine, arvutiviiruste või muude füüsiliste või loogiliste süsteemide sisseviimine või levitamine, mis on võimelised ülalnimetatud kahju põhjustama; (iv) proovima pääseda juurde ja vajaduse korral kasutada teiste kasutajate e-posti kontosid ning muuta või manipuleerida nende sõnumeid. alelua.com jätab endale õiguse tagasi võtta kõik kommentaarid ja kaastööd, mis rikuvad isiku väärikust, on diskrimineerivad, ksenofoobsed, rassistlikud, pornograafilised, ohustavad noorust või lapsepõlve, avalikku korda või julgeolekut või mis tema arvates ei oleks sobib avaldamiseks. Igal juhul ALELUA.COM ei vastuta kasutajate foorumite, vestluste või muude osalemisvahendite kaudu väljendatud arvamuste eest. 

4. ANDMEKAITSE: Alelua.com järgib 13. detsembri orgaanilise seaduse 15/1999 isikuandmete kaitse kohta, kuningliku 21. detsembri dekreedi 1720/2007 suunistega, millega kiidetakse heaks orgaanilise seaduse väljatöötamise eeskirjad ja muud alati kehtivad määrused ning tagab kasutaja isikuandmete õige kasutamise ja töötlemise. Selleks teavitatakse kasutajat koos iga isikuandmete kogumise vormiga teenustes, mida kasutaja saab veebilehe loonud ettevõtte nimelt taotleda oma isikuandmete töötlemise konkreetsete tingimuste olemasolust ja nendega nõustumisest. andmed, teavitades teid igal juhul loodud faili vastutusest, vastutava isiku aadressist, juurdepääsu-, parandamis-, tühistamis- või vastulause kasutamise võimalusest, töötlemise eesmärgist ja andmeedastusest kolmandatele isikutele, kui asjakohane. Samuti teatab veebisaidi loonud ettevõtte nimi, et see järgib 11. juuli seadust 34/2002 infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse kohta ning küsib teie nõusolekut teie meilisõnumite töötlemiseks ärilistel eesmärkidel igal ajal.

5. INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMAND: ALLELUA.COM on ise või volitatud isikuna kõigi oma veebisaidi intellektuaal- ja tööstusomandi õiguste omanik, samuti sellel sisalduvad elemendid (näiteks pildid, heli, heli, video, tarkvara või tekstid; kaubamärgid või logod, värvikombinatsioonid, struktuur ja kujundus, kasutatud materjalide valik, selle toimimiseks vajalikud arvutiprogrammid, juurdepääs ja kasutamine jms), veebilehe loonud ettevõtte või selle litsentsiandjate Nime omand. Kõik õigused kaitstud. Intellektuaalomandi seaduse artiklite 8 ja 32.1 teise lõigu sätete kohaselt võib selle veebilehe sisu või selle osa reprodutseerida, levitada ja avalikult edastada, kaasa arvatud nende kättesaadavaks tegemise viis, ärilisel eesmärgil. mis tahes andmekandjal ja tehniliste vahenditega, ilma veebisaidi loonud ettevõtte nime loata. KASUTAJA kohustub austama veebisaidi loonud ettevõtte nimele kuuluva intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi. Saate vaadata portaali elemente ning isegi printida, kopeerida ja salvestada neid oma arvuti kõvakettale või mis tahes muule füüsilisele andmekandjale, kui see on ainult ja eranditult teie isiklikuks ja erakasutuseks. KASUTAJA peab hoiduma veebisaidi loonud ettevõtte nime lehtedele installitud kaitseseadmete või turvasüsteemide kustutamisest, muutmisest, kõrvalehoidmisest või manipuleerimisest. 

6. GARANTIITE JA VASTUTUSE VÄLISTAMINE: Alelua.com ei vastuta ühelgi juhul mis tahes laadi kahjude eest, mis võivad põhjustada näiteks: sisu vigu või väljajätmisi, portaali puudumist ega viiruste või pahatahtlike või kahjulike programmide edastamist sisus. hoolimata sellest, et ta on võtnud selle vältimiseks kõik vajalikud tehnoloogilised meetmed. 

7. MUUDATUSED: Alelua.com jätab endale õiguse teha oma portaalis ilma ette teatamata muudatusi, mida ta vajalikuks peab, saades muuta, kustutada või lisada nii selle kaudu pakutavat sisu ja teenuseid kui ka viisi, kuidas need portaalis esitatakse või paiknevad. 

8. LINGID: Kui domeeni nimel on saadaval lingid või hüperlingid teistele veebisaitidele, siis ALELUA.COM ei teosta mingit kontrolli nimetatud saitide ja sisu üle. Mitte mingil juhul ei võta ükski veebisaidi sisu looja ettevõte endale vastutust kolmanda osapoole veebisaidile kuuluvaid linke ega garanteeri veebisaidi tehnilist saadavust, kvaliteeti, usaldusväärsust, täpsust, amplituudi, õigsust, kehtivust ja põhiseaduspärasust. mis tahes sellistel hüperlinkidel või muudel Interneti-saitidel sisalduv materjal või teave. Samuti ei tähenda nende väliste ühenduste kaasamine seotud üksustega mingit seost, ühinemist ega osalemist. 

9. VÄLISTAMISÕIGUS: Alelua.com jätab endale õiguse keelata või tühistada juurdepääs portaalile ja/või pakutavatele teenustele ette teatamata, enda või kolmanda osapoole taotlusel kasutajatele, kes ei järgi käesolevaid üldisi kasutustingimusi.

10. ÜLDOSA: Alelua.com jätkab nende tingimuste rikkumist ja oma portaali mis tahes sobimatut kasutamist, rakendades kõiki tsiviil- ja kriminaalmenetlusi, mis võivad seadusega vastata. 

11. KÄESOLEVATE TINGIMUSTE JA KESTUSTE MUUTMINE: Alelua.com Saate siin määratletud tingimusi igal ajal muuta, avaldades need vastavalt siin esitatud kujul. Eespool nimetatud tingimuste kehtivus sõltub nende kokkupuutest ja kehtib kuni nõuetekohase avaldamiseni. olla teiste poolt muudetud

12. KOHALDATAVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON: ALELUA.COM-i seos ja KASUTAJALE kehtivad kehtivad Hispaania eeskirjad ning kõik vaidlused esitatakse Valencia linna kohtutele ja tribunalidele. 

MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

 
EESMÄRK JA ÜLDOSAD

Käesolevad üldised kasutustingimused, müügitingimused ja privaatsuspoliitika reguleerivad veebilehe https://www.alelua.com/et/ (edaspidi "veebileht") kasutamist, millest AleluÁ NIF X4287976V ja aadress C Poeta Ricard Sanmarti, 4–2) on omanik.

AleluÁ pakub oma saidi https://www.alelua.com/et/ kaudu teavet oma toodete kohta ja pakub nende hankimise võimalust. Veebisaidi sisust ja eesmärgist tulenevalt peab inimestel, kes soovivad selle teenustest kasu saada, olema staatus "Klient", mis saadakse registreerimisvormi täitmisega ja järgides samme, mida AleluÁ seejärel e-posti teel edastab. Kliendi tingimus eeldab Veebilehele juurdepääsu ajal avaldatud kasutustingimuste järgimist.

Igal juhul on veebisaidil lehti, millele pääsevad ligi füüsilised või juriidilised isikud, kes ei registreeri end ega algata tooteostmist (edaspidi "Kasutajad"). Selles mõttes nõustuvad kasutajad, kes külastavad veebisaidi neid osi, järgima käesolevates üldtingimustes sisalduvaid tingimusi, kuivõrd need võivad olla nende suhtes kohaldatavad.
AleluÁ soovib oma klientidele ja kasutajatele teada anda, et see on suunatud eranditult üle 16-aastastele vaatajaskondadele ning territoorium, kus ta tellimusi vastu võtab ja jagab, hõlmab kogu riigi territooriumi (edaspidi "Territoorium"). AleluÁ saadab tellimusi välismaale vastavalt ettenähtud tariifidele.

KONTAKT: Kui teil on kahtlusi, päringuid või ettepanekuid, võite saata meile oma kommentaarid e-posti teel aadressile: ventas@alelua.com

 
TOOTETEAVE

Veebilehel kuvatavate toodete kirjeldused on koostatud tarnijate esitatud teabe põhjal. Kuid iga toote kohta antud teave, samuti nendega seotud fotod või videod ning AleluÁ veebisaidil olevad kaubanimed, kaubamärgid või mis tahes eristusmärgid kuvatakse veebisaidil www.aleluá.com soovituslikuna.

 
HINNAD

Kõik veebisaidi kaudu näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu ja muid kaasneda võivaid makse. Need hinnad ei sisalda aga toodete saatmisele vastavaid kulutusi, mis on eraldi välja toodud ja millega peab klient nõustuma.

 
KÄTTESAADAVUS

AleluÁ teavitab klienti, et saadaolevate ühikute arvu hoitakse kursis laos olevate laoseisude ja meie tarnijate saadavusega. Mitte mingil juhul ei pane AleluÁ tahtlikult müüki rohkem ühikuid, kui tal on või tarnija on talle broneerinud.
AleluÁ teeb kõik endast oleneva, et rahuldada kõiki oma kliente toodete nõudlusega. Kuid mõnikord ja AleluÁ jaoks raskesti kontrollitavate põhjuste tõttu, nagu inimlikud vead või arvutisüsteemide vahejuhtumid, on võimalik, et tarnija lõpuks teenindatav kogus erineb AleluÁ poolt klientide rahuldamiseks tehtud tellimusest. korraldusi.
Juhul, kui toode ei ole pärast tellimuse vormistamist saadaval, teavitatakse Klienti e-posti teel tellimuse täielikust või osalisest tühistamisest. Tellimuse osaline tühistamine saadavuse puudumise tõttu ei anna õigust kogu tellimust tühistada. Kui klient soovib selle tühistamise tulemusena tarnitud toodet tagastada, peab ta järgima Tagastamise jaotises sätestatut.

 
MAKSE

Klient nõustub tasuma tellimuse esitamise ajal. Igale pakutavale tootele kodulehel kuvatavale alghinnale lisanduvad vastavatele saatmiskuludele vastavad määrad. Igal juhul tehakse need hinnad Kliendile enne ostu vormistamist teatavaks.
Ostutellimusele vastav ostutõend on kättesaadav ja sellega saab tutvuda https://www.alelua.com/et/ jaotises "Minu konto", "Tellimused".
Klient peab tasuma oma tellimusele vastava summa krediit- või deebetkaardiga (Visa, Mastercard, Visa Electron ja/või muud analoogsed kaardid), ülekande või kontodeposiidiga kontoris. Kaardimakse tehakse Paypali kaudu selle turvaprotokollidega ja AleluÁ ei pääse kunagi ligi teie panga- või kaardiandmetele.

Klient peab teavitama AleluÁ-d ostudeks kasutatud kaardil mistahes alusetutest või petturlikest tasudest e-posti või telefoni teel võimalikult lühikese aja jooksul, et AleluÁ saaks teha vastavad toimingud.

 
TURVALISUS

AleluÁ-l on sektoris maksimaalsed kaubanduslikult saadaolevad turvameetmed. Lisaks töötab makseprotsess Paypaliga turvalises serveris, kasutades SSL (Secure Socket Layer) protokolli. Turvaline server loob ühenduse nii, et teave edastatakse krüpteeritult 128-bitiste algoritmidega, mis tagavad selle arusaadavuse ainult Kliendi ja Veebilehe arvutile. Sel viisil on SSL-protokolli kasutamisel tagatud:
1. Klient edastab oma andmed Paypali serverikeskusele, mitte kellelegi teisele, kes üritab neid esineda.
2. Kliendi ja Paypali serverikeskuse vahel edastatakse andmed krüpteeritult, vältides nende võimalikku lugemist või manipuleerimist kolmandate isikute poolt.


 
TELLIMUSTE VORMISTAMINE

Kui tellimus on vormistatud, st koos Kasutustingimustega nõustumise ja ostuprotsessi kinnitusega, saadab AleluÁ KLIENDILE alati e-kirja, milles kinnitatakse sooritatud ostu andmed. Kui te ei saa seda oma meilikliendi postkasti, peaksite kontrollima oma rämpsposti kausta.

 
TELLIMUSTE TÜHISTAMINE

AleluÁ aktsepteerib tellimuste tühistamisi, kui seda taotletakse enne saatmist. Tühistamiseks tuleb seda taotleda vormi "Klienditeenindus" kaudu või e-kirjaga ventas@alelua.com .

 
TÄHTAJAD, TARNE KOHT JA KAHJUD

I. Toote kohaletoimetamine
AleluÁ kohustub tarnima toote ideaalses seisukorras Kliendi poolt tellimislehel märgitud aadressile, mis peab igal juhul asuma Territooriumil. Tarne optimeerimiseks täname Klienti aadressi märkimise eest, kuhu saab tellimuse tavapäraste tööaegade jooksul kohale toimetada.
AleluÁ ei vastuta tarnevigade eest, kui Kliendi poolt tellimusvormi sisestatud tarneaadress ei vasta tegelikkusele või on välja jäetud.


II. Tarnetähtaeg
Saadetised toimuvad kullerfirma kaudu. Teie poolt tehtud tellimus toimetatakse kohale maksimaalselt 10 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kuigi AleluÁ tavapärane tarneaeg jääb tavaliselt 2-6 päeva vahele, alates tellimuse vormistamisest.

Need tähtajad on vahendid ja seega hinnangulised. Seetõttu võivad need logistilistel põhjustel või vääramatu jõu tõttu erineda. Tarnete hilinemise korral teavitab AleluÁ oma kliente niipea, kui ta sellest teada saab.

Iga tarne loetakse sooritatuks hetkest, mil transpordiettevõte teeb toote Kliendile kättesaadavaks, mis realiseerub transpordiettevõtte poolt kasutatava kontrollsüsteemi kaudu.

AleluÁ-st tingitud tellimuste kohaletoimetamise viivituste korral võib Klient oma tellimuse tühistada jaotises "11. Tagastamine" kirjeldatud korras. Tarne hilinemiseks ei loeta juhtumeid, mil transpordiettevõte on tellimuse Kliendile kättesaadavaks teinud kokkulepitud tähtaja jooksul ja seda ei saanud Kliendist tingitud põhjustel kohale toimetada.

Turvakaalutlustel ei saada AleluÁ ühtegi tellimust postkasti või sõjaväebaasidesse ega võta vastu ühtegi tellimust, kui tellimuse saajat ja selle aadressi ei ole võimalik tuvastada.


III. Tarneandmed, tarned tegemata ja kahju

Kui klient tarnehetkel puudub, jätab vedaja kviitungi, mis näitab, kuidas uue tarne korraldamiseks edasi toimida. AleluÁ sõlmib kulleri kohaletoimetamise teenuse osana lepingu mitmete järeltoimingute läbiviimiseks, mille eesmärk on tagada kohaletoimetamine.

Kui 7 tööpäeva jooksul peale tellimuse kättetoimetamist ei ole kohaletoimetamist korraldatud, peab Klient ühendust võtma AleluÁ-ga. Juhul, kui Klient nii ei toimi, tagastatakse tellimus 10 tööpäeva jooksul alates tellimuse väljasaatmisest meie ladudesse ning Kliendil tuleb kanda kauba saatmis- ja lähtekohta tagastamise kulud, samuti kui võimalikud kaasnevad haldustasud.

Kui põhjus, miks kohaletoimetamine ei õnnestunud, on paki kadumine, algatab meie vedaja uurimise. Sellistel juhtudel jäävad meie operaatorite reageerimisajad tavaliselt vahemikku üks kuni kolm nädalat.


IV. hoolsus kohaletoimetamisel

Klient peab kontrollima paki korrasolekut enne vedajat, kes AleluÁ nimel soovitud toote kohale toimetab, märkides saatelehele kõik pakendil tuvastatavad kõrvalekalded. Kui klient tuvastab pärast toote ülevaatamist mistahes vahejuhtumi, nagu löök, purunemine, avamise märgid või saadetise poolt tekitatud kahjustused, kohustub klient sellest AleluÁ-le võimalikult lühikese aja jooksul e-posti teel teatama. võimalik, eelistatavalt järgmise 24 tunni jooksul ja maksimaalselt 7 kalendritunni jooksul alates kohaletoimetamisest.

 
TAGASI

I. Tagastamise kord
Kõiki AleluÁ-st ostetud tooteid võib tagastada ja raha tagastada, kui klient teatab AleluÁ-le oma kavatsusest ostetud toode(d) tagastada maksimaalselt 7 kalendripäeva jooksul alates tarnekuupäevast ja mis vastavad ülejäänud kehtestatud tingimustele. selles jaotises.

AleluÁ aktsepteerib ainult tagastusi, mis vastavad järgmistele nõuetele:
1. Toode peab olema samas olekus, milles see tarniti, ning säilitama originaalpakendi ja märgistuse.
2. Saadetisel tuleb toote kaitsmiseks kasutada sama kasti, milles see saadeti. Juhul, kui kasti, millega see tarniti, ei ole võimalik kätte saada, peab Klient selle tagastama kaitsvas karbis, et toode jõuaks maksimaalsete võimalike garantiidega AleluÁ lattu.
3. Pakendile tuleb lisada saatelehe koopia, kuhu on märgitud ka tagastatavad tooted ja tagastamise põhjus.

Eesmärgiga hõlbustada klientide tagastamisprotsessi ja seda korrektselt jälgida, kehtestab AleluÁ ainsa tagastamisprotseduurina AleluÁ kehtestatud korra. Kui tagastamise põhjuseks on AleluÁ (toode on defektiga, see ei ole see, mille tellisite vms), siis tagastatakse tagastamise summa. Kui põhjus on muu (tooted serveeriti korrektselt, kuid need ei meeldi teile), kannab tagastuskulud klient.

 

Et jätkata a  tagastada, tuleb järgida järgmisi samme:
1. Teavita toote tagastamise soovist 7 kalendripäeva jooksul alates kättesaamisest. Teavet saab edastada e-posti aadressil ventas@alelua.com või klienditeeninduse vormi kaudu. 
2. AleluÁ teatab kliendile aadressi, kuhu toode tuleb saata.

3. Klient peab selle saatma enda valitud kullerfirma kaudu. Tagastuse peab tasuma klient.

4. Teatage AleluÁ-le kasutatud kullerist, tagastamise kuupäevast ja kellaajast.

 

II. KLIEND Tagastab raha
Toodete tagastamisel tagastatakse raha, mis on võrdne tagastatud toodete maksumusega, millest on maha arvatud tagastusteenuse maksumus.

Ainult juhul, kui tarnitud toode on defektne või vale, hüvitab AleluÁ Kliendile ka vastavad saatmiskulud.

Tagastamine ja osaline tühistamine toob kaasa osalised raha tagasimaksed.
AleluÁ haldab tagastustellimust samas süsteemis, mida kasutati maksmisel, 3 päeva jooksul alates tagastatud tellimuse lattu saabumise kinnitusest. Tagasimakse taotlemine Kliendi kontol või kaardil sõltub kaardist ja selle väljaandjast. Taotlusperiood on deebetkaartide puhul kuni 7 päeva ja krediitkaartide puhul kuni 30 päeva.

 
OSTETUD TOODETE GARANTII

AleluÁ tegutseb tootjate edasimüüjana, kes garanteerivad, et https://www.alelua.com/et/ müügiks pakutavad tooted töötavad korrektselt ning neil ei esine defekte või varjatud defekte, mis võiksid muuta need ohtlikuks või tavakasutuseks sobimatuks.
Pakutav lepinguline garantii on see, mille annab tavaliselt tootja. Kui Klient on toote kätte saanud, on tal selle karbis tootja poolt antud juhised, mis on piisavad toote õigeks kasutamiseks ja paigaldamiseks ning kogu teave garantii kohta. Ükski Klient ei või nõuda laiemat garantiid, kui selles märgitud.

AleluÁ ei ole kohustatud kahjustatud tootele järele tulema ning Klient peab pöörduma Tootja müügijärgsesse teenindusse. Selles mõttes viib AleluÁ läbi toimingud, mille eesmärk on edastada seda taotlevatele Klientidele nimetatud teenuse kontaktandmed ja annab neile piisava teabe vastavate pretensioonide esitamiseks.

Garantii kaotab kehtivuse välistest teguritest põhjustatud defektide või riknemise, õnnetusjuhtumite, eelkõige elektriavarii, kulumise, paigaldamise ja Tootja juhistele mittevastava kasutamise korral.

Tooted, mida on muutnud või parandanud Klient või mõni muu tootja poolt volitatud isik, ei kuulu garantii alla. Garantii ei kehti ilmsetele puudustele ja toote nõuetele vastavuses esinevatele puudustele, mille kohta peab klient pretensiooni esitama 7 päeva jooksul alates toodete üleandmisest. Garantii ei kata ebaõige kasutamise tõttu kahjustatud tooteid.

 
INTELLEKTUAALNE JA TÖÖSTUSLIK OMAND

AleluÁ omab kõiki õigusi selle veebisaidi sisule, kujundusele ja lähtekoodile ning eriti, kuid mitte ainult, fotodele, piltidele, tekstidele, logodele, kujundustele, kaubamärkidele, kaubanimedele ja andmetele, mis veebis sisalduvad. .
Kliente ja kasutajaid hoiatatakse, et selliseid õigusi kaitsevad kehtivad Hispaania ja rahvusvahelised intellektuaal- ja tööstusomandit käsitlevad õigusaktid.
Samamoodi, ilma et see piiraks eelnevat, käsitletakse ka selle veebisaidi sisu arvutiprogrammina ja seetõttu kehtivad ka kõik kehtivad Hispaania ja Euroopa Ühenduse sellealased määrused.
Selle veebisaidi või selle sisu täielik või osaline reprodutseerimine ilma AleluÁ selgesõnalise kirjaliku loata on selgesõnaliselt keelatud.
Samuti kopeerimine, reprodutseerimine, kohandamine, muutmine, levitamine, turustamine, avalik edastamine ja/või mis tahes muu tegevus, mis hõlmab kehtivate Hispaania eeskirjade ja/või rahvusvaheliste intellektuaal- ja/või tööstusomandi eeskirjade rikkumist, samuti Veebi sisu, kui see ei ole AleluÁ eelneval selgesõnalisel ja kirjalikul loal.
AleluÁ teatab, et ta ei anna kaudset litsentsi ega volitusi intellektuaal- ja/või tööstusomandi õiguste või muude õiguste või omandi kohta, mis on otseselt või kaudselt seotud veebis sisalduva sisuga.

Veebidomeeni sisu kasutamine on lubatud ainult informatiivsetel ja teeninduseesmärkidel, tingimusel et allikale viidatakse või sellele viidatakse, kusjuures kasutaja vastutab ainuisikuliselt nende väärkasutuse eest.

 
JUURDEPÄÄS JA PÜSI VEEBIS. MEIE SISU

Kliendid ja Kasutajad vastutavad täielikult oma käitumise eest veebis olevale teabele juurdepääsul, seda sirvides ja pärast sellele juurdepääsu.

Eelneva tulemusena vastutavad Kliendid ja Kasutajad AleluÁ ja kolmandate isikute ees ainuisikuliselt:

1. Tagajärjed, mis võivad tuleneda veebisaidi mis tahes sisu kasutamisest ebaseaduslikel eesmärkidel või mõjul või vastuolus käesoleva dokumendiga, olenemata sellest, kas selle on loonud AleluÁ või mitte, ametlikult avaldatud selle nime all või mitte;
2. Samuti tagajärjed, mis võivad tuleneda selle dokumendi sisuga vastuolus olevast ja kolmandate isikute huve või õigusi kahjustavast kasutamisest või mis võivad kahjustada, keelata või halvendada veebi või selle teenuseid või takistada tavaline nauding teiste kasutajate poolt.
AleluÁ jätab endale õiguse sisu värskendada, kui ta seda vajalikuks peab, samuti ajutiselt või püsivalt kaotada, piirata või takistada juurdepääsu sellele, samuti keelata juurdepääs veebile klientidele ja kasutajatele, kes sisu väärkasutavad ja/ või rikute mõnda selles dokumendis esitatud tingimust.

AleluÁ teatab, et ei garanteeri:
1. Juurdepääs veebisaidile ja/või lingitud veebisaitidele oleks katkematu või veatu.
2. Sisu või tarkvara, millele kliendid ja kasutajad pääsevad juurde veebi või lingitud veebi kaudu, ei sisalda sisus vigu, arvutiviirusi ega muid elemente, mis võivad põhjustada muudatusi nende süsteemis või teie veebilehel salvestatud elektroonilistes dokumentides ja failides. arvutisüsteemi või muid kahjustusi tekitada.
3. Selle veebisaidi või lingitud veebisaitide teabe või sisu kasutamine, mida kliendid ja kasutajad võivad kasutada oma isiklikel eesmärkidel.
Sellel veebilehel sisalduvat teavet peavad kliendid ja kasutajad pidama informatiivseks ja suunavaks nii seoses selle eesmärgi kui ka mõjuga, mistõttu:
AleluÁ ei garanteeri sellel veebisaidil sisalduva teabe täpsust ega võta seetõttu endale vastutust võimalike kahjude või ebamugavuste eest kasutajatele, mis võivad tuleneda veebisaidil esinevast ebatäpsusest.

 
MEIE VASTUTUS

AleluÁ ei võta endale vastutust, mis tuleneb näitena, kuid mitte piiravalt:
1. Kas keelatud või lubatud kasutamine, mida kliendid või kasutajad võivad sellel veebisaidil või lingitud veebisaitidel olevaid materjale kasutada, rikkudes veebisaidi sisu või kolmandate isikute intellektuaal- ja/või tööstusomandi õigusi.
2. Võimalikest kahjudest ja kaotustest klientidele või kasutajatele, mis on põhjustatud otsingutööriistade, organisatsiooni või sisu asukoha ja/või veebile juurdepääsu tavapärasest või ebatavalisest tööst ning üldiselt vigadest või probleemid, mis tekivad veebi või programmi kasutajale pakutavate tehniliste elementide arendamisel või instrumenteerimisel.
3. Nende lehtede sisust, millele Kliendid või Kasutajad pääsevad juurde veebis sisalduvate linkide kaudu, olenemata sellest, kas need on volitatud või mitte.
4. Kolmandate isikute tegudest või tegevusetusest, olenemata sellest, kas need kolmandad isikud võivad olla lepinguliste vahenditega seotud ettevõttega AleluÁ.
5. Alaealiste juurdepääs veebis sisalduvale sisule, mille eest vastutavad nende vanemad või eestkostjad, kes kontrollivad piisavalt nende hoole all olevate laste või alaealiste tegevust või installivad mis tahes vahendeid Interneti kasutamise kontrollimiseks. et vältida (i) juurdepääsu alaealistele mittesobivatele materjalidele või sisule, samuti (ii) isikuandmete saatmist ilma nende vanemate või eestkostjate eelneva loata.
6. Veebi ja/või lingitud veebisaitide kaudu või selle ümber korraldatavate arutelude, foorumite, vestluste ja virtuaalsete kogukondade käigus toimunud suhtlusest või dialoogidest ei vastuta ta seetõttu võimalike kahjude ja eelarvamuste eest, mida üksikud ja/või kollektiivsed kliendid või kasutajad nimetatud suhtluse ja/või dialoogide tulemusena.

AleluÁ ei vastuta ühelgi juhul, kui:
1. Kliendi vead või viivitused veebisaidile juurdepääsul oma andmete sisestamisel tellimisvormi, tellimuse kinnituse saajate poolt tellimuse kinnituse saamise aeglus või võimatus või mis tahes anomaalia, mis võib tekkida, kui need juhtumid on tingitud Interneti-võrgu probleemidest. , juhusliku sündmuse või vääramatu jõu põhjused ja mis tahes muu ettenägematu asjaolu, mis ei ole AleluÁ heauskne.
2. Rikked või intsidendid, mis võivad tekkida sides, kustutamine või puudulikud edastused, mistõttu ei ole garanteeritud, et veebisaidi teenused on pidevalt töökorras.
3. Veebilehel tekkinud vead või kahjud, mis on tingitud teenuse ebaefektiivsest kasutamisest ja Kliendi pahauskselt.
4. Mittetoimiv või probleemid Kliendi poolt tellimuse kinnituse saatmiseks antud meiliaadressil.
5. AleluÁ kohustub igal juhul lahendama kõik tekkida võivad probleemid ning pakkuma Kliendile kogu vajalikku tuge juhtunule kiire ja rahuldava lahenduseni jõudmiseks.
6. Samuti on AleluÁ-l õigus teatud ajavahemike jooksul läbi viia reklaamikampaaniaid, et edendada uute liikmete registreerimist oma teenistuses. AleluÁ jätab endale õiguse muuta kampaaniate kohaldamise tingimusi, pikendada neid, teatades sellest nõuetekohaselt, või välistada kõik kampaanias osalejad, kui avastatakse kampaanias osalemisel anomaalia, kuritarvitamine või ebaeetiline käitumine. ise.

 
PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kliendid ja Kasutajad nõustuvad veebilehte sirvima ja sisu heas usus kasutama.
Kooskõlas orgaanilise seaduse 15/1999 sätetega isikuandmete kaitse kohta teavitame teid, et veebisaidil https://www.alelua.com/et/ olemasoleva vormi täitmine või e-kirja saatmine mis tahes meie postkasti tähendab, et nõustumine käesoleva privaatsuspoliitikaga, samuti volitused AleluÁ-le töödelda teie poolt meile edastatud isikuandmeid, mis lisatakse faili, mis kuulub T-Lovendole ja on registreeritud Hispaania andmekaitseagentuuri üldregistris. .
Klientide andmeid kasutatakse AleluÁ poolt tehtud müükide e-posti teel saatmiseks ja ostude kohaletoimetamiseks.
Lihtsalt veebi külastades ei anna kasutajad isikuandmeid ega ole kohustatud seda esitama.
AleluÁ kohustub hoidma esitatud teabe maksimaalset reservi ja konfidentsiaalsust ning kasutama seda ainult näidatud eesmärkidel.
AleluÁ eeldab, et andmed on sisestanud selle omanik või tema poolt volitatud isik ning et need on õiged ja täpsed.
Oma andmete uuendamine on klientide enda ülesanne. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda, parandada, tühistada ja vaidlustada kõik oma erinevates registreerimisvormides sisalduvad isikuandmed. Isikuandmete muutmiseks või värskendamiseks peab Klient sisenema https://www.alelua.com/et/ jaotisesse „Minu konto“. Konto tühistamiseks kirjutage oma konto e-posti aadressilt ventas@alelua.com kiri teemaga "Tühista konto".
Seetõttu vastutab Klient andmete õigsuse eest ja AleluÁ ei vastuta Klientide isikuandmete ebatäpsuse eest. Vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele on AleluÁ võtnud kasutusele klientide esitatud andmetele vastavad turbetasemed ning lisaks paigaldanud kõik tema käsutuses olevad vahendid ja meetmed, et vältida andmete kadumist, väärkasutamist, muutmist, volitamata juurdepääsu ja väljavõtmist. sama.

 
TÜHITUS

Juhul, kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt tunnistatakse kehtetuks, jäävad ülejäänud punktid kehtima ja neid tõlgendatakse, võttes arvesse poolte tahet ja käesolevate kasutustingimuste eesmärki.
AleluÁ ei tohi kasutada ühtegi selles dokumendis antud õigust ja volitusi, mis ei tähenda ühelgi juhul nendest loobumist, välja arvatud juhul, kui AleluÁ on seda sõnaselgelt tunnustanud või ettekirjutatud igale juhtumile vastava tegevuse kohta.

 
KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

AleluÁ jätab endale õiguse igal ajal muuta veebisaidi esitusviisi ja konfiguratsiooni, samuti käesolevaid üldtingimusi. Sel põhjusel soovitab AleluÁ Kliendil need iga kord veebisaidile sisenedes hoolikalt läbi lugeda. Klientidele ja kasutajatele on need kasutustingimused alati nähtaval kohal, kuhu on võimalik vabalt juurde pääseda nii paljude päringute jaoks, kui nad soovivad. Igal juhul on kasutustingimustega nõustumine eelmine ja oluline samm veebisaidi kaudu saadaoleva toote ostmisel.

 
KOHALDATAV SEADUS JA VAHEKOHUS

Neid kasutustingimusi reguleerivad selles küsimuses kohaldatavad Hispaania õigusaktid. Nendest kasutustingimustest tulenevate vaidluste või konfliktide lahendamiseks alluvad pooled Sevilla linna kohtute jurisdiktsioonile, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud muu jurisdiktsioon.

 

 

Uuendatud 12.04.2014