Právní varování

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: V souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou níže uvedeny následující údaje: společnost vlastnící webovou doménu je ALELUA.COM , právní odpovědný Alexis G. Castro, číslo NIF X-4287976-V s adresou pro tyto účely na adrese Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Valencia. Kontaktní e-mail na webové stránky: ventas@alelua.com

2. UŽIVATELÉ: Přístup a/nebo používání tohoto portálu ALELUA.COM připisuje stav UŽIVATELE, který přijímá z uvedeného přístupu a/nebo používání Všeobecné podmínky použití zde uvedené. Výše uvedené podmínky budou použitelné bez ohledu na Všeobecné smluvní podmínky, které jsou případně povinné.

3. POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU: ALELUA.COM poskytuje přístup k množství informací, služeb, programů nebo dat (dále jen „obsah“) na internetu patřící společnosti ALELUA.COM svým poskytovatelům licencí, ke kterým může mít UŽIVATEL přístup. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje na registraci, která je nezbytná pro přístup k určitým službám nebo obsahu.

V uvedeném registru bude UŽIVATEL odpovědný za poskytování pravdivých a zákonných informací. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI poskytnuto heslo, za které bude odpovědný, přičemž se zaváže, že jej bude používat pečlivě a důvěrně. UŽIVATEL se zavazuje náležitě využívat obsah a služby (jako jsou chatovací služby, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které ALELUA.COM nabízí prostřednictvím svého portálu a jako příklad, ale nikoli omezení, je nepoužívat k (i) zapojení do nezákonných činností, nezákonných nebo v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; (ii) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornograficko-ilegální povahy, obhajující terorismus nebo útočící na lidská práva; (iii) poškozování fyzických a logických systémů ALELUA.COM, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jakýchkoli jiných fyzických nebo logických systémů, které jsou schopny způsobit výše uvedenou škodu; (iv) pokoušet se přistupovat a případně používat e-mailové účty jiných uživatelů a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami. alelua.com si vyhrazuje právo stáhnout všechny komentáře a příspěvky, které porušují respekt k důstojnosti osoby, jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, ohrožují mládí nebo dětství, veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo které by podle jeho názoru nebyly vhodné k publikaci. V každém případě ALELUA.COM nenese odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných nástrojů pro účast. 

4. OCHRANA DAT: Alelua.com je v souladu s pokyny základního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, královského výnosu 1720/2007 ze dne 21. prosince, kterým se schvalují Pravidla pro vývoj základního zákona a další neustále platné předpisy, a zajišťuje správné používání a zacházení s osobními údaji uživatele. Za tímto účelem bude spolu s každým formulářem pro shromažďování osobních údajů ve službách, které si uživatel může vyžádat u Název společnosti, která vytvořila webovou stránku, uživatel informován o existenci a přijetí konkrétních podmínek nakládání s jejich údaje v každém případě, informování o odpovědnosti za vytvořený soubor, adrese odpovědné osoby, možnosti uplatnění vašich práv na přístup, opravu, zrušení nebo námitku, účelu zpracování a sdělení údajů třetím stranám, pokud odpovídající. Stejně tak Název společnosti, která vytvořila webovou stránku, informuje, že je v souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července, o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, a bude vás vždy žádat o souhlas se zpracováním vašeho e-mailu pro obchodní účely.

5. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: ALLELUA.COM sám nebo jako nabyvatel je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (například obrázky, zvuk, zvuk, video, software nebo texty; ochranné známky nebo loga, barevné kombinace, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nezbytné pro jeho provoz, přístup a používání atd.), vlastnictví Názvu společnosti, která web vytvořila nebo poskytovatelů jejích licencí. Všechna práva vyhrazena. Na základě ustanovení článků 8 a 32.1, druhý odstavec zákona o duševním vlastnictví, rozmnožování, distribuce a veřejné sdělování, včetně způsobu jejich zpřístupnění, celého nebo části obsahu této webové stránky pro komerční účely. účely, na jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky, bez svolení názvu společnosti, která web vytvořila. UŽIVATEL se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví ve vlastnictví Název společnosti, která web vytvořila. Můžete si prohlížet prvky portálu a dokonce je tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk vašeho počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výlučně pro vaše osobní a soukromé použití. UŽIVATEL se musí zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na stránkách Název společnosti, která web vytvořila. 

6. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI: Alelua.com nenese v žádném případě odpovědnost za škody jakékoli povahy, které by mohly způsobit např.: chyby nebo opomenutí v obsahu, nedostupnost portálu nebo přenos virů nebo škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu. přestože přijal veškerá nezbytná technologická opatření, aby se tomu zabránilo. 

7. ÚPRAVY: Alelua.com si vyhrazuje právo provádět na svém portálu úpravy, které považuje za vhodné, bez předchozího upozornění, přičemž může měnit, mazat nebo přidávat jak obsah a služby prostřednictvím něj poskytované, tak způsob, jakým jsou prezentovány nebo umístěny na jeho portálu. 

8. ODKAZY: V případě, že jsou odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky dostupné jménem domény, ALELUA.COM nebude vykonávat žádnou kontrolu nad uvedenými stránkami a obsahem. V žádném případě nepřevezme Název odpovědnosti žádná společnost tvůrce obsahu webových stránek jakýkoli odkaz patřící na webové stránky třetí strany, ani nezaručí technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, amplitudu, pravdivost, platnost a ústavnost jakýkoli materiál nebo informace obsažené v takových hypertextových odkazech nebo jiných internetových stránkách. Stejně tak zahrnutí těchto externích spojení nebude znamenat žádný typ sdružení, fúze nebo účasti s propojenými subjekty. 

9. PRÁVO NA VYLOUČENÍ: Alelua.com si vyhrazuje právo odepřít nebo odejmout přístup k portálu a/nebo nabízeným službám bez předchozího upozornění, na vlastní žádost nebo žádost třetí strany, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto Všeobecné podmínky používání.

10. OBECNÉ ZÁSADY: Alelua.com bude stíhat porušení těchto podmínek i jakékoli nesprávné použití svého portálu a uplatňovat veškerá občanskoprávní a trestní řízení, která mohou odpovídat zákonu. 

11. ZMĚNA SOUČASNÝCH PODMÍNEK A TRVÁNÍ: Alelua.com Podmínky zde stanovené můžete kdykoli upravit, přičemž budou řádně zveřejněny tak, jak jsou zde uvedeny. Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich vystavení a budou platné až do řádného zveřejnění. být upraven ostatními

12. PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE: Vztah mezi ALELUA.COM a UŽIVATEL se bude řídit aktuálními španělskými předpisy a jakýkoli spor bude předložen soudům a tribunálům města Valencie. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

 
ÚČEL A OBECNÉ ZÁSADY

Tyto Všeobecné podmínky použití, podmínky prodeje a zásady ochrany osobních údajů upravují používání webových stránek https://www.alelua.com/cs/ (dále jen „Webové stránky“), z nichž AleluÁ NIF X4287976V a adresa C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) je vlastníkem.

Prostřednictvím svých stránek https://www.alelua.com/cs/ poskytuje AleluÁ informace o svých produktech a nabízí možnost jejich pořízení. Vzhledem k obsahu a účelu Webu musí mít lidé, kteří chtějí využívat jeho služby, status „Klient“, který se získá vyplněním registračního formuláře a provedením kroků, které AleluÁ následně sdělí prostřednictvím e-mailu. Podmínkou Klienta je dodržování Podmínek používání, verze zveřejněné v době přístupu na Webovou stránku.

V každém případě jsou stránky Webu přístupné fyzickým nebo právnickým osobám, které se neregistrují nebo nezahájí nákup produktu (dále jen „Uživatelé“). V tomto smyslu uživatelé, kteří přistupují k těmto částem webové stránky, souhlasí s tím, že se budou řídit podmínkami obsaženými v těchto všeobecných podmínkách v rozsahu, v jakém se na ně mohou vztahovat.
AleluÁ chce dát svým Klientům a Uživatelům vědět, že je zaměřena výhradně na publikum starší 16 let a že území, na kterém přijímá a distribuuje objednávky, na celé území státu (dále jen „Území“). AleluÁ zasílá objednávky do zahraničí dle stanovených sazeb.

KONTAKT: V případě jakýchkoli pochybností, dotazů nebo návrhů nám můžete zaslat své připomínky e-mailem na adresu: ventas@alelua.com

 
INFORMACE O PRODUKTU

Popisy produktů zobrazené na webových stránkách jsou vytvořeny na základě informací poskytnutých dodavateli. Nicméně informace uvedené o každém produktu, stejně jako fotografie nebo videa s nimi související a obchodní názvy, ochranné známky nebo rozlišovací znaky jakéhokoli druhu obsažené na webových stránkách AleluÁ, jsou na www.aleluá.com zobrazeny jako informativní.

 
CENY

Všechny ceny produktů, které jsou uvedeny prostřednictvím webové stránky, zahrnují DPH a další daně, které mohou odpovídat. Tyto ceny však nezahrnují náklady související s expedicí produktů, které jsou uvedeny samostatně a musí být klientem akceptovány.

 
DOSTUPNOST

AleluÁ informuje klienta, že počet dostupných jednotek je aktualizován podle skladových zásob a dostupnosti u našich dodavatelů. AleluÁ v žádném případě nebude záměrně nabízet k prodeji více jednotek, než má nebo které si pro to dodavatel vyhradil.
AleluÁ udělá vše pro to, aby uspokojila všechny své klienty v poptávce po produktech. Někdy je však možné, a to kvůli příčinám, které je pro Alelu® obtížně kontrolovatelné, jako jsou lidské chyby nebo incidenty v počítačových systémech, že se množství, které nakonec dodal dodavatel, liší od objednávky provedené Alelu, aby uspokojil požadavky klientů. objednávky.
V případě, že produkt nebude po provedení objednávky dostupný, bude Zákazník informován emailem o úplném nebo částečném zrušení objednávky. Částečné zrušení objednávky z důvodu nedostupnosti nezakládá právo na zrušení celé objednávky. Pokud v důsledku tohoto zrušení chce zákazník vrátit dodaný produkt, musí postupovat podle ustanovení v části Vrácení.

 
ZPŮSOB PLATBY

Zákazník souhlasí s platbou v okamžiku zadání objednávky. K počáteční ceně, která se objeví na webových stránkách pro každý z nabízených produktů, budou připočteny sazby odpovídající příslušným nákladům na dopravu. V každém případě budou tyto sazby předem sděleny Klientovi před formalizací samotného nákupu.
Doklad o nákupu odpovídající objednávce bude k dispozici a lze jej zobrazit na https://www.alelua.com/cs/ v části „Můj účet“, „Objednávky“.
Klient musí uhradit částku odpovídající jeho objednávce prostřednictvím kreditní nebo debetní karty (Visa, Mastercard, Visa Electron a/nebo jiné obdobné karty), převodem nebo vkladem na účet na pobočce. Platba kartou probíhá přes Paypal s jeho bezpečnostními protokoly a AleluÁ nikdy nebude mít přístup k údajům o vaší bance nebo kartě.

Klient musí informovat AleluÁ o jakémkoli neoprávněném nebo podvodném poplatku na kartě použité k nákupům, e-mailem nebo telefonicky, v co nejkratším čase, aby AleluÁ mohla provést příslušné postupy.

 
BEZPEČNOSTNÍ

AleluÁ má maximální bezpečnostní opatření komerčně dostupná v tomto sektoru. Kromě toho proces platby funguje s Paypal na zabezpečeném serveru pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečený server naváže spojení, takže informace jsou přenášeny šifrovaně pomocí 128bitových algoritmů, které zajišťují, že jsou srozumitelné pouze pro počítač Klienta a pro počítač Webu. Tímto způsobem je při použití protokolu SSL zaručeno:
1. Klient sděluje svá data do centra serveru Paypal a ne nikomu jinému, kdo se za ně snaží vydávat.
2. Mezi Klientem a serverovým centrem Paypal jsou data přenášena šifrovaně, aby se zabránilo jejich případnému čtení nebo manipulaci třetími osobami.


 
FORMALIZACE OBJEDNÁVEK

Jakmile bude objednávka formalizována, to znamená přijetím Podmínek použití a potvrzením procesu nákupu, AleluÁ vždy zašle KLIENTOVI e-mail s potvrzením podrobností o provedeném nákupu. Pokud ji neobdržíte do schránky e-mailového klienta, měli byste zkontrolovat složku se spamem.

 
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

AleluÁ přijme zrušení objednávky, pokud o ně bude požádáno před odesláním. Chcete-li zrušení provést, musíte o něj požádat prostřednictvím formuláře „Služba zákazníkům“ nebo zasláním e-mailu na adresu ventas@alelua.com .

 
TERMÍNY, MÍSTO DODÁNÍ A ZTRÁTY

I. Dodání produktu
AleluÁ se zavazuje dodat produkt v perfektním stavu na adresu uvedenou klientem v objednávkovém formuláři, která se v každém případě musí nacházet na území. Za účelem optimalizace doručení děkujeme zákazníkovi za uvedení adresy, kam může být objednávka doručena v běžné pracovní době.
AleluÁ nenese odpovědnost za chyby způsobené při dodání, kdy doručovací adresa zadaná klientem v objednávkovém formuláři neodpovídá skutečnosti nebo byla opomenuta.


II. Termín doručení
Zásilky budou realizovány prostřednictvím kurýrní společnosti. Vámi zadaná objednávka bude doručena maximálně do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. I když obvyklá dodací lhůta AleluÁ se obvykle pohybuje mezi 2 a 6 dny, od dokončení objednávky.

Tyto lhůty jsou průměry, a tedy odhady. Mohou se proto lišit z logistických důvodů nebo z důvodu vyšší moci. V případě zpoždění dodávek bude AleluÁ informovat své klienty, jakmile se o nich dozví.

Každá dodávka je považována za uskutečněnou od okamžiku, kdy přepravní společnost zpřístupní produkt Zákazníkovi, což je realizováno prostřednictvím řídicího systému používaného přepravní společností.

V případě prodlení s doručením objednávek, které lze přičíst AleluÁ, může Klient svou objednávku zrušit v souladu s postupem popsaným v části „11. Vrácení“. Za prodlení s dodáním se nebudou považovat případy, kdy byla objednávka zpřístupněna objednateli přepravní společností ve sjednané lhůtě a nemohla být doručena z důvodů na straně objednatele.

AleluÁ z bezpečnostních důvodů nezasílá žádnou objednávku na poštovní přihrádky nebo vojenské základny, ani nepřijme žádnou objednávku, kdy není možné identifikovat příjemce objednávky a jeho adresu.


III. Údaje o dodání, Neuskutečněné dodávky a Ztráta

Pokud v době dodání není Zákazník nepřítomen, přepravce zanechá potvrzení o tom, jak postupovat při zařizování nové dodávky. AleluÁ v rámci kurýrní doručovací služby sjednává provedení řady následných akcí, jejichž cílem je zaručit uskutečnění doručení.

Pokud po 7 pracovních dnech od doručení objednávky nebude dodávka sjednána, musí Klient kontaktovat AleluÁ. V případě, že zákazník takto nebude postupovat, bude po 10 pracovních dnech od data odeslání objednávky vrácena do našich skladů a zákazník musí nést náklady na dopravu a vrácení zboží na místo původu, jakož i jako možné související poplatky za správu.

Pokud je důvodem, proč nebylo možné doručení uskutečnit, ztráta balíku, náš přepravce zahájí šetření. V těchto případech se doba odezvy našich dopravců obvykle pohybuje mezi jedním až třemi týdny.


IV. pečlivost při dodání

Zákazník je povinen zkontrolovat dobrý stav balíku před přepravcem, který jménem AleluÁ doručuje požadovaný produkt, přičemž na dodacím listu uvede jakoukoli anomálii, kterou bylo možné na obalu zjistit. Pokud následně po kontrole produktu klient zjistí jakýkoli incident, jako je náraz, rozbití, známky otevření nebo jakékoli poškození způsobené zásilkou, zavazuje se klient v co nejkratší době informovat AleluÁ e-mailem. možné, nejlépe do 24 hodin a maximálně do 7 kalendářních hodin od doručení.

 
VRÁTIT SE

I. Postup vrácení
Všechny produkty zakoupené v AleluÁ mohou být vráceny a vráceny za předpokladu, že klient informuje AleluÁ o svém úmyslu vrátit zakoupený produkt(y) do maximálně 7 kalendářních dnů od data doručení a které splňují ostatní stanovené podmínky. v této části.

AleluÁ bude přijímat pouze vratky, které splňují následující požadavky:
1. Výrobek musí být ve stejném stavu, v jakém byl dodán a musí si zachovat původní obal a označení.
2. Zásilka musí být provedena pomocí stejné krabice, ve které byla přijata, aby byl produkt chráněn. V případě, že krabici, se kterou byl dodán, nelze získat, musí ji Klient vrátit v ochranné krabici tak, aby se produkt dostal na sklad AleluÁ s maximálními možnými zárukami.
3. Součástí balíku musí být kopie dodacího listu, kde jsou vyznačeny i vrácené produkty a důvod vrácení.

S cílem usnadnit klientům proces vracení a být schopen jej správně sledovat, zavádí AleluÁ postup stanovený Alelu jako jediný postup vracení. Pokud je důvod vrácení přičitatelný AleluÁ (výrobek je vadný, není to ten, který jste si objednali atd.), bude vrácená částka vrácena. Pokud je důvod jiný (produkty byly doručeny správně, ale nejsou podle vašich představ), náklady na vrácení ponese zákazník.

 

Chcete-li pokračovat s a  vrátit, je třeba dodržet následující kroky:
1. Informujte do 7 kalendářních dnů od obdržení, že produkt chce vrátit. Informace lze zaslat e-mailem na adresu ventas@alelua.com nebo prostřednictvím formuláře zákaznických služeb. 
2. AleluÁ sdělí zákazníkovi adresu, na kterou musí být produkt zaslán.

3. Klient jej musí zaslat prostřednictvím kurýrní společnosti, kterou si zvolí. Vrácení musí být zaplaceno zákazníkem.

4. Informujte AleluÁ o použitém kurýrovi, datu a čase vrácení.

 

II. Vrácení peněz ZÁKAZNÍKEM
Vrácení produktů povede k vrácení peněz ve výši nákladů na vrácené produkty snížené o náklady na službu vrácení.

Pouze v případě, že je dodaný produkt vadný nebo nesprávný, uhradí AleluÁ zákazníkovi také odpovídající náklady na dopravu.

Vrácení a částečné zrušení bude mít za následek částečné vrácení peněz.
AleluÁ zpracuje objednávku vráceného zboží stejným systémem, který byl použit pro platbu, do 3 dnů od potvrzení příchodu vrácené objednávky na sklad. Uplatnění refundace na Klientův účet nebo kartu bude záviset na kartě a vydávajícím subjektu. Lhůta pro podání žádosti bude až 7 dní u debetních karet a až 30 dní u kreditních karet.

 
ZÁRUKA NA ZAKOUPENÉ VÝROBKY

AleluÁ působí jako distributor výrobců, kteří garantují, že produkty nabízené k prodeji na https://www.alelua.com/cs/ fungují správně a nevykazují vady nebo skryté vady, které by je mohly učinit nebezpečnými nebo nevhodnými pro běžné použití.
Nabízená smluvní záruka je obvykle poskytovaná výrobcem. Jakmile zákazník obdrží produkt, bude mít v krabici pokyny poskytnuté výrobcem, dostatečné pro správné použití a instalaci produktu a všechny informace o záruce. Žádný Klient nesmí požadovat širší záruku, než je v ní uvedena.

AleluÁ nebude povinna poškozený výrobek vyzvednout a zákazník se musí dostavit do poprodejního servisu výrobce. AleluÁ v tomto smyslu provede úkony směřující k tomu, aby Klientům, kteří o to požádají, poskytla kontaktní údaje uvedené služby a poskytla jim dostatečné informace pro uplatnění příslušných nároků.

Záruka pozbývá platnosti v případě závad nebo zhoršení způsobeného vnějšími faktory, nehodami, zejména elektrickými nehodami, opotřebením, instalací a používáním, které není v souladu s pokyny výrobce.

Výrobky upravené nebo opravené zákazníkem nebo jinou osobou neoprávněnou výrobcem jsou ze záruky vyloučeny. Záruka se nevztahuje na zjevné vady a vady ve shodě výrobků, pro které musí být případná reklamace ze strany zákazníka uplatněna do 7 dnů od dodání výrobků. Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným používáním.

 
DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

AleluÁ je držitelem všech práv k obsahu, designu a zdrojovému kódu této webové stránky a zejména, ale nejen, fotografií, obrázků, textů, log, designů, ochranných známek, obchodních názvů a údajů, které jsou na webu .
Klienti a uživatelé jsou upozorněni, že tato práva jsou chráněna aktuální španělskou a mezinárodní legislativou týkající se duševního a průmyslového vlastnictví.
Stejně tak, a aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, je obsah této webové stránky rovněž považován za počítačový program, a proto jsou rovněž použitelné všechny aktuální španělské předpisy a předpisy Evropského společenství v této věci.
Úplná nebo částečná reprodukce této webové stránky nebo jakéhokoli jejího obsahu bez výslovného písemného souhlasu společnosti AleluÁ je výslovně zakázána.
Stejně tak kopírování, reprodukce, adaptace, úpravy, distribuce, komercializace, veřejná komunikace a/nebo jakákoli jiná činnost, která zahrnuje porušení současných španělských předpisů a/nebo mezinárodních předpisů o duševním a/nebo průmyslovém vlastnictví, jakož i používání obsah webu, pokud není s předchozím výslovným a písemným souhlasem AleluÁ.
AleluÁ informuje, že neuděluje žádnou implicitní licenci nebo oprávnění k právům duševního a/nebo průmyslového vlastnictví ani k žádnému jinému právu nebo vlastnictví souvisejícímu, přímo či nepřímo, s obsahem obsaženým na webu.

Použití obsahu webové domény je povoleno pouze pro informační a servisní účely za předpokladu, že je citován nebo odkazován na zdroj, přičemž za jejich zneužití nese výhradní odpovědnost uživatel.

 
PŘÍSTUP K WEBU A ZŮSTAŇTE NA NĚM. NÁŠ OBSAH

Klienti a Uživatelé plně zodpovídají za své chování při přístupu k informacím na Webu, při jejich prohlížení i po přístupu k nim.

V důsledku výše uvedeného jsou klienti a uživatelé výhradně odpovědní před AleluÁ a třetími stranami za:

1. Důsledky, které mohou vyplynout z použití, pro nezákonné účely nebo účinky nebo v rozporu s tímto dokumentem, jakéhokoli obsahu na Webové stránce, ať už je či není vytvořen společností AleluÁ, oficiálně publikovaný či nikoli pod jejím jménem;
2. Stejně jako důsledky, které mohou vyplynout z použití v rozporu s obsahem tohoto dokumentu a poškozující zájmy nebo práva třetích osob, nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit nebo zhoršit Web nebo jeho služby nebo znemožnit běžné užívání ostatními uživateli.
AleluÁ si vyhrazuje právo aktualizovat obsah, když to bude považovat za vhodné, stejně jako eliminovat, omezit nebo zamezit přístupu k nim, dočasně nebo trvale, stejně jako odepřít přístup na web Klientům a uživatelům, kteří obsah zneužívají a/ nebo porušení kterékoli z podmínek uvedených v tomto dokumentu.

AleluÁ informuje, že nezaručuje:
1. Aby byl přístup na webovou stránku a/nebo na propojené webové stránky nepřerušovaný nebo bezchybný.
2. Že obsah nebo software, ke kterému Klienti a Uživatelé přistupují prostřednictvím webu nebo odkazovaného webu, neobsahuje žádné chyby, počítačové viry nebo jiné prvky v obsahu, které by mohly způsobit změny v jejich systému nebo v elektronických dokumentech a souborech uložených na vašem počítačový systém nebo způsobit jinou škodu.
3. Použití informací nebo obsahu těchto webových stránek nebo propojených webových stránek, které mohou klienti a uživatelé používat pro své osobní účely.
Informace obsažené na této webové stránce musí být klienty a uživateli považovány za informativní a vodící, a to jak ve vztahu k jejímu účelu, tak k jejím účinkům, proto:
AleluÁ nezaručuje přesnost informací obsažených na této webové stránce, a proto nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody nebo nepříjemnosti pro uživatele, které mohou vzniknout v důsledku jakékoli nepřesnosti na webové stránce.

 
NAŠE ODPOVĚDNOST

AleluÁ nepřebírá žádnou odpovědnost odvozenou například, ale nikoli výhradně:
1. Použití materiálů na těchto webových stránkách nebo na odkazovaných webových stránkách, ať už zakázané nebo povolené, v rozporu s právy duševního a/nebo průmyslového vlastnictví obsahu webových stránek nebo třetích stran.
2. O možných škodách a ztrátách Klientů nebo Uživatelů způsobených běžným nebo abnormálním provozem vyhledávacích nástrojů, organizace nebo umístění obsahu a/nebo přístupu na Web a obecně o chybách resp. problémy, které vznikají při vývoji nebo vybavení technických prvků, které web nebo program poskytuje uživateli.
3. Obsahu těch stránek, na které mají Klienti nebo Uživatelé přístup z odkazů obsažených na Webu, ať už jsou autorizovaní nebo ne.
4. O jednání nebo opomenutí třetích stran, bez ohledu na to, zda tyto třetí strany mohou být spojeny s AleluÁ smluvními prostředky.
5. Přístup nezletilých k obsahu obsaženému na webu, za který zodpovídají jejich rodiče nebo opatrovníci, aby vykonávali přiměřenou kontrolu nad činností dětí nebo nezletilých v jejich péči nebo instalovali jakýkoli z nástrojů pro kontrolu používání internetu za účelem zamezení (i) přístupu k materiálům nebo obsahu nevhodnému pro nezletilé, jakož i (ii) zasílání osobních údajů bez předchozího souhlasu jejich rodičů nebo opatrovníků.
6. Za komunikaci nebo dialogy v průběhu diskusí, fór, chatů a virtuálních komunit, které jsou organizovány prostřednictvím nebo kolem webu a/nebo odkazovaných webových stránek, nebude tedy odpovědná za případné škody a předsudky, které utrpí individuální a/nebo kolektivní klienti nebo uživatelé v důsledku uvedené komunikace a/nebo dialogu.

AleluÁ nenese odpovědnost v žádném případě, když:
1. Chyby nebo prodlevy v přístupu Klienta na Webové stránky při zadávání jeho údajů do objednávkového formuláře, pomalost nebo nemožnost obdržení potvrzení objednávky příjemci nebo jakákoliv anomálie, která může nastat, když tyto incidenty jsou způsobeny problémy v internetové síti , příčiny náhodné události nebo vyšší moci a jakékoli jiné nepředvídatelné události přesahující dobrou víru AleluÁ.
2. Poruchy nebo incidenty, které se mohou vyskytnout v komunikaci, mazání nebo neúplné přenosy, takže není zaručeno, že služby webových stránek jsou neustále funkční.
3. Chyby nebo škody způsobené na webových stránkách v důsledku neefektivního využívání služby a ve zlé víře ze strany Klienta.
4. Nefunkčnost nebo problémy s e-mailovou adresou, kterou klient uvedl pro zaslání potvrzení objednávky.
5. AleluÁ se v každém případě zavazuje vyřešit jakékoli problémy, které mohou nastat, a nabídnout klientovi veškerou nezbytnou podporu k dosažení rychlého a uspokojivého řešení incidentu.
6. Stejně tak má AleluÁ právo provádět ve stanovených časových intervalech propagační kampaně na podporu registrace nových členů ve své službě. AleluÁ si vyhrazuje právo upravit podmínky aplikace promo akce, prodloužit je náležitým sdělením nebo přistoupit k vyloučení kteréhokoli z účastníků promo akce v případě zjištění jakékoli anomálie, zneužití nebo neetického chování v účasti na akci. oni sami.

 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazníci a uživatelé souhlasí s procházením webu a používáním obsahu v dobré víře.
V souladu s ustanoveními základního zákona 15/1999, o ochraně osobních údajů, vás informujeme, že vyplnění jakéhokoli existujícího formuláře na webových stránkách https://www.alelua.com/cs/ nebo odeslání e-mailu do kterékoli z našich poštovních schránek znamená přijetí těchto zásad ochrany osobních údajů, jakož i oprávnění společnosti AleluÁ zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete a které budou začleněny do souboru vlastněného společností T-Lovendo, registrovaného v obecném rejstříku španělské agentury pro ochranu údajů .
Údaje Klientů budou použity pro zasílání e-mailem o prodeji uskutečněném AleluÁ a pro doručení nákupů.
Pouhou návštěvou webu uživatelé neposkytují žádné osobní údaje ani nejsou povinni je poskytovat.
AleluÁ se zavazuje zachovávat maximální rezervu a důvěrnost poskytovaných informací a používat je pouze k uvedeným účelům.
AleluÁ předpokládá, že údaje zadal jejich vlastník nebo jím pověřená osoba, a že jsou správné a přesné.
Je na Klientech, aby aktualizovali své vlastní údaje. Klient bude mít kdykoli právo na přístup, opravu, zrušení a nesouhlas se všemi svými osobními údaji obsaženými v různých registračních formulářích. Pro úpravu nebo aktualizaci svých osobních údajů musí klient vstoupit na https://www.alelua.com/cs/ do sekce „Můj účet“. Chcete-li zrušit svůj účet, napište e-mail ze svého účtu na e-mail ventas@alelua.com s předmětem "Zrušit účet".
Klient tedy odpovídá za pravdivost údajů a AleluÁ nenese odpovědnost za nepřesnost osobních údajů Klientů. V souladu se současnou legislativou o ochraně údajů přijala AleluÁ úrovně zabezpečení odpovídající údajům poskytovaným klienty a kromě toho nainstalovala všechny prostředky a opatření, která má k dispozici, aby zabránila ztrátě, zneužití, pozměnění, neoprávněnému přístupu a extrakci dat. stejný.

 
NEPLATNOST

V případě, že bude kterékoli ustanovení těchto podmínek použití prohlášeno za neplatné, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti a budou vykládány s ohledem na vůli stran a samotný účel těchto podmínek použití.
AleluÁ nesmí uplatňovat žádná z práv a pravomocí udělených v tomto dokumentu, což v žádném případě neznamená zřeknutí se toho samého, pokud není výslovně uznáno Alelu nebo předepsání akce, která v každém případě odpovídá.

 
ZMĚNA PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

AleluÁ si vyhrazuje právo kdykoli upravit prezentaci a konfiguraci webových stránek, jakož i tyto Všeobecné podmínky. Z tohoto důvodu AleluÁ doporučuje, aby si je Klient pečlivě přečetl při každém vstupu na Webové stránky. Klienti a uživatelé budou mít tyto Podmínky použití vždy na viditelném místě, volně přístupné pro tolik dotazů, kolik si budou přát. V každém případě bude přijetí podmínek použití předchozím a zásadním krokem k získání jakéhokoli produktu dostupného prostřednictvím webové stránky.

 
PLATNÉ PRÁVO A ARBITRACE

Tyto Podmínky použití se řídí příslušnou španělskou legislativou v této záležitosti. K vyřešení jakékoli kontroverze nebo konfliktu vyplývajícího z těchto Podmínek použití se strany podřizují jurisdikci soudů města Sevilla, pokud zákon neukládá jinou jurisdikci.

 

 

Aktualizováno 4. 12. 2014