Правно предупреждение

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ: В съответствие със задължението за информация, съдържаща се в член 10 от Закон 34/2002, от 11 юли, за услугите на информационното общество и електронната търговия, по-долу са отразени следните данни: компанията, която притежава уебсайта на домейна е ALELUA.COM , юридическа отговорност Алексис Г. Кастро, NIF номер X-4287976-V с адрес за тези цели на адрес Poeta Ricard Sanmartí, 4 -2, Benimaclet, Валенсия. Имейл за връзка с уебсайта: ventas@alelua.com

2. ПОТРЕБИТЕЛИ: Достъпът и/или използването на този портал на ALELUA.COM приписва условието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който приема от посочения достъп и/или използване Общите условия за ползване, отразени тук. Гореспоменатите условия ще бъдат приложими независимо от Общите условия на договора, които, ако са приложими, са задължителни.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА: ALELUA.COM предоставя достъп до множество информация, услуги, програми или данни (наричани по-долу "съдържание") в Интернет, принадлежащи на ALELUA.COM на неговите лицензодатели, до които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорност за използването на портала. Тази отговорност се простира до регистрацията, която е необходима за достъп до определени услуги или съдържание.

В споменатия регистър ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще носи отговорност за предоставянето на вярна и законна информация. В резултат на тази регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде предоставена парола, за която той ще носи отговорност, като се задължава да я използва старателно и поверително. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва по подходящ начин съдържанието и услугите (като услуги за чат, дискусионни форуми или новинарски групи), които ALELUA.COM предлага чрез своя портал и като пример, но не и ограничение, да не ги използва за (i) извършване на незаконни дейности, незаконни или противоречащи на добросъвестността и обществения ред; (ii) разпространява съдържание или пропаганда от расистко, ксенофобско, порнографско-незаконно естество, пропагандираща тероризъм или атакуваща правата на човека; (iii) причиняване на щети на физическите и логически системи на ALELUA.COM, неговите доставчици или трети страни, въвеждане или разпространение на компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които са в състояние да причинят гореспоменатите щети; (iv) се опитват да осъществяват достъп и, когато е уместно, да използват имейл акаунтите на други потребители и да променят или манипулират техните съобщения. alelua.com си запазва правото да оттегли всички онези коментари и приноси, които нарушават зачитането на достойнството на личността, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които застрашават младостта или детството, обществения ред или сигурността или които според него не биха били подходящ за публикуване. Във всеки случай ALELUA.COM няма да носи отговорност за мненията, изразени от потребителите чрез форуми, чатове или други инструменти за участие. 

4. ЗАЩИТА НА ДАННИ: Alelua.com отговаря на насоките на Органичния закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни, Кралски указ 1720/2007 от 21 декември, който одобрява Правилника за разработване на Органичния закон и други разпоредби, които са в сила по всяко време, и гарантира правилното използване и третиране на личните данни на потребителя. За целта, заедно с всеки формуляр за събиране на лични данни, в услугите, които потребителят може да поиска от Името на компанията, създала уебсайта, потребителят ще бъде информиран за съществуването и приемането на конкретните условия за третиране на техните данни във всеки отделен случай, които ви информират за отговорността на създадения файл, адреса на отговорното лице, възможността да упражните правата си за достъп, поправка, отмяна или възражение, целта на третирането и предаването на данни на трети страни, когато подходящо. По същия начин, Името на компанията, създала уебсайта, информира, че спазва Закон 34/2002 от 11 юли за услугите на информационното общество и електронната търговия и ще изисква вашето съгласие за обработката на вашия имейл за бизнес цели по всяко време.

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ: ALLELUA.COM самостоятелно или като правоприемник, е собственик на всички права на интелектуална и индустриална собственост на своя уебсайт, както и на елементите, съдържащи се в него (например изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове; търговски марки или лога, цветови комбинации, структура и дизайн, подбор на използваните материали, компютърни програми, необходими за неговата работа, достъп и използване и т.н.), собственост върху Името на компанията, създала уебсайта или нейните лицензодатели. Всички права запазени. По силата на разпоредбите на членове 8 и 32.1, втора алинея от Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението и публичното съобщаване, включително методът за предоставянето им, на цялото или част от съдържанието на тази уеб страница, за търговски цели цели, във всякакъв носител и с всякакви технически средства, без разрешението на Името на компанията, създала уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да зачита правата на интелектуална и индустриална собственост, собственост на името на компанията, създала уебсайта. Можете да преглеждате елементите на портала и дори да ги отпечатвате, копирате и съхранявате на твърдия диск на вашия компютър или на всеки друг физически носител, стига да е единствено и изключително за ваша лична и лична употреба. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от изтриване, промяна, избягване или манипулиране на защитно устройство или система за сигурност, която е инсталирана на страниците на Името на компанията, създала уебсайта. 

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ: Alelua.com в никакъв случай не носи отговорност за щети от всякакво естество, които биха могли да причинят, например: грешки или пропуски в съдържанието, липса на достъпност на портала или предаване на вируси или злонамерени или вредни програми в съдържанието., въпреки че е приел всички необходими технологични мерки, за да го избегне. 

7. МОДИФИКАЦИИ: Alelua.com си запазва правото да прави промените, които сметне за подходящи на своя портал, без предварително уведомление, като може да променя, изтрива или добавя както съдържанието и услугите, предоставяни чрез него, така и начина, по който те са представени или разположени на неговия портал. . 

8. ВРЪЗКИ: В случай, че връзки или хипервръзки към други интернет сайтове са налични от името на домейна, ALELUA.COM няма да упражнява никакъв контрол върху посочените сайтове и съдържание. В никакъв случай името на отговорността на която и да е компания от създател на съдържанието на уеб сайта не поема връзка, принадлежаща към уебсайт на трета страна, нито ще гарантира техническата наличност, качество, надеждност, точност, амплитуда, достоверност, валидност и конституционност на всеки материал или информация, съдържаща се в такива хипервръзки или други интернет сайтове. По същия начин, включването на тези външни връзки няма да предполага никакъв вид асоцииране, сливане или участие със свързаните лица. 

9. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧВАНЕ: Alelua.com си запазва правото да откаже или оттегли достъпа до портала и/или предлаганите услуги без предизвестие, по свое искане или по това на трета страна, на тези потребители, които не спазват настоящите Общи условия за ползване.

10. ОБЩИ ОБЩИ ОБЩИ: Alelua.com ще преследва нарушаването на тези условия, както и всяко неправилно използване на своя портал, като упражнява всички граждански и наказателни действия, които могат да съответстват на закона. 

11. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Alelua.com Можете да промените по всяко време условията, определени тук, като бъдат надлежно публикувани, както се появяват тук. Валидността на гореспоменатите условия ще зависи от тяхното излагане и ще бъдат валидни до надлежно публикуване. които са модифицирани от други

12. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ: Връзката между ALELUA.COM и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще се ръководи от настоящите испански разпоредби и всякакви спорове ще бъдат отнесени до съдилищата и трибуналите на град Валенсия. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

 
ЦЕЛ И ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия за ползване, Условия за продажба и Политика за поверителност регулират използването на уебсайта https://www.alelua.com/bg/ (наричан по-долу „Уебсайтът“), от който AleluÁ NIF X4287976V и адрес C Poeta Ricard Sanmarti, 4 - 2) е собственик.

Чрез сайта си https://www.alelua.com/bg/ AleluÁ предоставя информация за своите продукти и предлага възможност за тяхното придобиване. Поради съдържанието и целта на Уебсайта, хората, които искат да се възползват от услугите му, трябва да имат статут на „Клиент“, който се придобива чрез попълване на регистрационната форма и следване на стъпките, които AleluÁ впоследствие комуникира по имейл. Условието на Клиента предполага спазване на Условията за ползване, версията, публикувана към момента на достъп до Уебсайта.

Във всеки случай има страници на Уебсайта, достъпни за физически или юридически лица, които не се регистрират или не инициират покупка на продукт (наричани по-долу „Потребители“). В този смисъл Потребителите, които осъществяват достъп до тези части на Уебсайта, се съгласяват да бъдат подчинени на условията, съдържащи се в настоящите Общи условия, доколкото това може да е приложимо за тях.
AleluÁ иска да уведоми своите Клиенти и Потребители, че е насочен изключително към аудитория над 16 години и че територията, на която приема и разпространява поръчки, на цялата национална територия (наричана по-долу „Територия“). AleluÁ изпраща поръчки в чужбина, според посочените тарифи.

КОНТАКТИ: За всякакъв вид съмнение, запитване или предложение, можете да ни изпратите вашите коментари по имейл на: ventas@alelua.com

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Описанията на продуктите, показани на Уебсайта, са направени въз основа на информацията, предоставена от доставчиците. Въпреки това, предоставената информация за всеки продукт, както и свързаните с тях снимки или видеоклипове и търговските наименования, търговски марки или отличителни знаци от всякакъв вид, съдържащи се на уебсайта AleluÁ, се показват на www.aleluá.com като ориентировъчни.

 
ЦЕНИ

Всички цени на продуктите, които са посочени през сайта включват ДДС и други данъци, които могат да съответстват. Тези цени обаче не включват разходите, съответстващи на доставката на продуктите, които са описани отделно и трябва да бъдат приети от Клиента.

 
НАЛИЧНОСТ

AleluÁ информира Клиента, че броят на наличните единици се поддържа актуален с наличностите в склада и наличността от нашите доставчици. В никакъв случай AleluÁ умишлено няма да пусне за продажба повече бройки, отколкото има или доставчикът е запазил за него.
AleluÁ ще направи всичко възможно да задоволи всички свои Клиенти в търсенето на продуктите. Въпреки това, понякога и поради причини, които е трудно за AleluÁ да контролира, като човешки грешки или инциденти в компютърните системи, е възможно количеството, обслужено в крайна сметка от доставчика, да се различава от поръчката, направена от AleluÁ, за да удовлетвори клиентите поръчки.
В случай, че продуктът не е наличен след направена поръчка, Клиентът ще бъде уведомен по имейл за пълната или частична анулиране на поръчката. Частичната анулиране на поръчката поради липса на наличност не дава право на анулиране на цялата поръчка. Ако в резултат на тази анулация клиентът иска да върне доставения продукт, той трябва да спазва разпоредбите на раздел Връщане.

 
ПЛАЩАНЕ

Клиентът се съгласява да плати в момента на подаване на поръчката. Към първоначалната цена, която се показва на уебсайта за всеки от предлаганите продукти, ще бъдат добавени тарифите, съответстващи на съответните разходи за доставка. Във всеки случай тези тарифи ще бъдат предварително съобщени на Клиента преди формализирането на самата покупка.
Доказателството за покупка, съответстващо на поръчката за покупка, ще бъде налично и може да бъде видяно на https://www.alelua.com/bg/ в секцията „Моят акаунт“, „Поръчки“.
Клиентът трябва да заплати сумата, съответстваща на поръчката му, чрез кредитна или дебитна карта (Visa, Mastercard, Visa Electron и/или други подобни карти), превод или депозит по сметка в клона. Плащането с карта се извършва чрез Paypal с неговите протоколи за сигурност и AleluÁ никога няма да има достъп до данните за вашата банка или карта.

Клиентът трябва да уведоми AleluÁ за всяко неправомерно или измамно таксуване на картата, използвана за покупки, по имейл или по телефона във възможно най-кратък срок, за да може AleluÁ да извърши съответните процедури.

 
СИГУРНОСТ

AleluÁ има максималните мерки за сигурност, налични в сектора. Освен това процесът на плащане работи с Paypal на защитен сървър, използвайки протокола SSL (Secure Socket Layer). Сигурният сървър установява връзка, така че информацията да се предава криптирана с помощта на 128-битови алгоритми, които гарантират, че тя е разбираема само за компютъра на Клиента и този на Уебсайта. По този начин при използване на SSL протокола се гарантира:
1. Клиентът предава своите данни на сървърния център на Paypal, а не на някой друг, който се опитва да се представя за тях.
2. Че между Клиента и сървърния център на Paypal данните се предават криптирани, като се избягва евентуалното им четене или манипулиране от трети лица.


 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ НА ЗАПОВЕДИТЕ

След като поръчката е формализирана, тоест с приемането на Условията за ползване и потвърждението на процеса на покупка, AleluÁ винаги ще изпраща имейл до КЛИЕНТА, потвърждаващ детайлите на извършената покупка. Трябва да проверите папката за спам, ако не я получите във входящата кутия на вашия имейл клиент.

 
ОТМЕНЯ НА ПОРЪЧКИ

AleluÁ ще приеме анулиране на поръчки, когато те са заявени преди изпращане. За да направите анулирането, трябва да го заявите чрез формата „Обслужване на клиенти“ или като изпратите имейл на ventas@alelua.com .

 
СРОКОВЕ, МЯСТО НА ДОСТАВКА И ЗАГУБИ

I. Доставка на продукта
AleluÁ се задължава да достави продукта в перфектно състояние на адреса, посочен от Клиента във формуляра за поръчка, и който при всички случаи трябва да бъде в рамките на Територията. За да оптимизираме доставката, благодарим на Клиента, че е посочил адрес, на който поръчката може да бъде доставена в рамките на нормалното работно време.
AleluÁ няма да носи отговорност за грешки, причинени при доставката, когато адресът за доставка, въведен от Клиента във формуляра за поръчка, не съответства на реалността или е бил пропуснат.


II. Срок на доставка
Пратките ще се извършват чрез куриерска фирма. Направената от Вас поръчка ще бъде доставена в рамките на максимален срок от 10 работни дни от момента, в който сме потвърдили поръчката. Въпреки че обичайното време за доставка на AleluÁ обикновено варира между 2 и 6 дни от завършване на поръчката.

Тези срокове са средни и следователно прогнозни. Следователно те могат да варират поради логистични причини или форсмажорни обстоятелства. В случай на забавяне на доставките, AleluÁ ще информира своите клиенти веднага щом разбере за тях.

Всяка доставка се счита за извършена от момента, в който транспортната фирма предостави продукта на Клиента, което се материализира чрез системата за контрол, използвана от транспортната фирма.

В случай на забавяне на доставката на поръчки, дължащи се на AleluÁ, Клиентът може да анулира поръчката си в съответствие с процедурата, описана в Раздел "11. Връщане". Случаите, в които поръчката е била предоставена на Клиента от транспортната фирма в уговорения срок и не е могла да бъде доставена по причини, дължащи се на Клиента, няма да се считат за забавяне на доставката.

От съображения за сигурност AleluÁ няма да изпрати никаква поръчка до пощенски кутии или военни бази, нито ще приеме поръчка, когато не е възможно да се идентифицира получателят на поръчката и неговият адрес.


III. Данни за доставка, Неизвършени доставки и Загуба

Ако по време на доставката Клиентът отсъства, превозвачът ще остави разписка, указваща как да продължи да организира нова доставка. AleluÁ договаря, като част от куриерската услуга за доставка, извършването на поредица от последващи действия, насочени към гарантиране, че доставката ще се осъществи.

Ако след 7 работни дни след доставката на поръчката доставката не е уредена, Клиентът трябва да се свърже с AleluÁ. В случай, че Клиентът не постъпи по този начин, след 10 работни дни от датата на изпращане на поръчката, тя ще бъде върната в нашите складове, като Клиентът трябва да поеме разходите за доставка и връщане на стоката до произход, както и като възможни свързани такси за управление.

Ако причината, поради която доставката не може да бъде извършена, е загубата на пакета, нашият превозвач ще започне разследване. В тези случаи времето за реакция на нашите превозвачи обикновено варира между една и три седмици.


IV. старание при доставката

Клиентът трябва да провери доброто състояние на пакета преди превозвача, който от името на AleluÁ достави искания продукт, като посочи в разписката за доставка всяка аномалия, която може да бъде открита в опаковката. Ако впоследствие, след като продуктът бъде прегледан, Клиентът установи някакъв инцидент като удар, счупване, признаци на отваряне или повреда, причинена от пратката, Клиентът се задължава да уведоми AleluÁ по имейл в най-кратки срокове. възможно, за предпочитане в рамките на следващите 24 часа и максимум 7 календарни часа от доставката.

 
ВРЪЩАНЕ

I. Процедура за връщане
Всички продукти, закупени от AleluÁ, могат да бъдат върнати и възстановени, при условие че Клиентът информира AleluÁ за намерението си да върне закупения/ите продукт/и в рамките на максимален срок от 7 календарни дни от датата на доставка и че отговарят на останалите условия установено в този раздел.

AleluÁ приема само връщания, които отговарят на следните изисквания:
1. Продуктът трябва да бъде в същото състояние, в който е доставен и трябва да запази оригиналната си опаковка и етикет.
2. Пратката трябва да бъде направена с помощта на същата кутия, в която е получена, за да се защити продукта. В случай, че кутията, с която е доставена не може да бъде получена, Клиентът трябва да я върне в защитна кутия, така че продуктът да достигне до склада на AleluÁ с максимално възможни гаранции.
3. Копие от разписката за доставка трябва да бъде включено в опаковката, където също са отбелязани върнатите продукти и причината за връщането.

С цел да улесни процеса на връщане на клиентите и да може да го наблюдава правилно, AleluÁ установява установената от AleluÁ процедура като единствена процедура за връщане. Ако причината за връщането се дължи на AleluÁ (продуктът е дефектен, не е този, който сте поръчали и т.н.), сумата на връщането ще бъде възстановена. Ако причината е друга (продуктите са сервирани коректно, но не са по ваш вкус), разходите за връщане са за сметка на клиента.

 

За да продължите с а  връщане, трябва да се изпълнят следните стъпки:
1. Уведомете в рамките на 7 календарни дни от получаването, че продуктът желае да бъде върнат. Информацията може да бъде направена чрез имейл на ventas@alelua.com или чрез формата за обслужване на клиенти. 
2. AleluÁ ще информира клиента за адреса, на който трябва да бъде изпратен продуктът.

3. Клиентът трябва да го изпрати чрез избрана от него куриерска фирма. Връщането трябва да бъде платено от клиента.

4. Информирайте AleluÁ за използвания куриер, датата и часа на връщането.

 

II. Възстановяване на суми от КЛИЕНТ
Връщането на продуктите ще доведе до възстановяване, равно на цената на върнатите продукти, намалена с цената на услугата за връщане.

Само в случай, че доставеният продукт е дефектен или неправилен, AleluÁ също така ще възстанови на Клиента съответните разходи за доставка.

Връщанията и частичните анулации ще доведат до частично възстановяване.
AleluÁ ще управлява поръчката за връщане по същата система, която е била използвана за плащане в рамките на 3 дни от потвърждението за пристигане в склада на върнатата поръчка. Прилагането на възстановяването в сметката или картата на Клиента ще зависи от картата и издателя. Срокът за кандидатстване ще бъде до 7 дни за дебитни карти и до 30 дни за кредитни карти.

 
ГАРАНЦИЯ НА ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ

AleluÁ действа като дистрибутор на производители, които гарантират, че продуктите, предлагани за продажба на https://www.alelua.com/bg/, работят правилно и нямат дефекти или скрити дефекти, които биха могли да ги направят опасни или неподходящи за нормална употреба.
Предлаганата договорна гаранция е тази, която обикновено се предоставя от производителя. След като клиентът получи продукта, той ще има инструкциите, предоставени от производителя в кутията си, достатъчни за правилното използване и инсталиране на продукта, както и цялата информация за гаранцията. Никой Клиент не може да изисква по-широка гаранция от посочената в нея.

AleluÁ няма да бъде задължен да вземе повредения продукт и Клиентът трябва да отиде в Сервиза за следпродажбено обслужване на производителя. В този смисъл AleluÁ ще извърши действията, насочени към предоставяне на Клиентите, които го поискат, на информацията за контакт на посочената услуга и ще им предостави достатъчно информация за предявяване на съответните рекламации.

Гаранцията губи своята валидност в случай на дефекти или влошаване, причинени от външни фактори, аварии, особено електрически аварии, износване, монтаж и употреба, несъответстващи на инструкциите на производителя.

Продукти, модифицирани или ремонтирани от Клиента или друго лице, неупълномощено от Производителя, се изключват от гаранцията. Гаранцията няма да важи за видими дефекти и дефекти в съответствието на продукта, за които въпросният Клиент трябва да предяви претенции в рамките на 7 дни от доставката на продуктите. Гаранцията не покрива продукти, повредени от неправилна употреба.

 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

AleluÁ притежава всички права върху съдържанието, дизайна и изходния код на този уебсайт и особено, включително, но не само, снимките, изображенията, текстовете, лога, дизайни, търговски марки, търговски имена и данни, които са включени в мрежата .
Клиентите и Потребителите са предупредени, че тези права са защитени от действащото испанско и международно законодателство, отнасящо се до интелектуалната и индустриалната собственост.
По същия начин и без да се засяга гореизложеното, съдържанието на този уебсайт също се счита за компютърна програма и следователно всички действащи разпоредби на Испания и Европейската общност по въпроса също са приложими.
Пълното или частично възпроизвеждане на този уебсайт, или на някое от съдържанието му, без изричното писмено разрешение на AleluÁ, е изрично забранено.
По същия начин, копирането, възпроизвеждането, адаптирането, модификацията, разпространението, комерсиализацията, публичната комуникация и/или всяко друго действие, което включва нарушение на настоящите испански разпоредби и/или международни разпоредби относно интелектуалната и/или индустриалната собственост, както и използването на съдържанието на мрежата, ако не е с предварително изрично и писмено разрешение на AleluÁ.
AleluÁ информира, че не предоставя никакъв имплицитен лиценз или разрешение за права на интелектуална и/или индустриална собственост или за друго право или собственост, свързани, пряко или косвено, със съдържанието, включено в мрежата.

Използването на съдържанието на уеб домейна е разрешено само за информационни и обслужващи цели, при условие че източникът е цитиран или препратен, като потребителят носи единствената отговорност за злоупотребата с тях.

 
ДОСТЪП И ОСТАНЕ В МРЕЖАТА. НАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ

Клиентите и Потребителите носят пълна отговорност за поведението си при достъп до информацията в мрежата, докато я разглеждат, както и след достъп до нея.

Вследствие на гореизложеното, Клиентите и Потребителите носят единствено отговорност пред AleluÁ и трети страни за:

1. Последиците, които могат да възникнат от използването, за незаконни цели или ефекти или в противоречие с този документ, на каквото и да е съдържание на уебсайта, независимо дали е произведено или не от AleluÁ, официално публикувано или не под негово име;
2. Както и последствията, които могат да възникнат от използването, противоречащо на съдържанието на този документ и вредно за интересите или правата на трети страни, или което по някакъв начин може да повреди, деактивира или влоши уеб или услугите му или да предотврати нормално удоволствие от други потребители.
AleluÁ си запазва правото да актуализира съдържанието, когато сметне за удобно, както и да елиминира, ограничава или предотвратява достъпа до него, временно или постоянно, както и да отказва достъп до мрежата на Клиенти и Потребители, които злоупотребяват със съдържанието и/ или да нарушите някое от условията, посочени в този документ.

AleluÁ информира, че не гарантира:
1. Достъпът до уебсайта и/или свързаните уебсайтове да бъде непрекъснат или без грешки.
2. Съдържанието или софтуерът, до който Клиентите и Потребителите имат достъп през мрежата или свързаната мрежа, не съдържа никакви грешки, компютърни вируси или други елементи в съдържанието, които могат да причинят промени в тяхната система или в електронните документи и файлове, съхранявани на вашата компютърна система или да причини други повреди.
3. Използването на информацията или съдържанието на този уебсайт или свързаните уебсайтове, които Клиентите и Потребителите биха могли да направят за свои лични цели.
Информацията, съдържаща се в тази уеб страница, трябва да се разглежда от Клиентите и Потребителите като информативна и насочваща, както по отношение на нейната цел, така и по отношение на нейното въздействие, поради което:
AleluÁ не гарантира точността на информацията, съдържаща се на този уебсайт и следователно не поема никаква отговорност за евентуални щети или неудобства за Потребителите, които могат да възникнат от каквато и да е неточност, присъстваща на уебсайта.

 
НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

AleluÁ не поема никаква отговорност, произтичаща, като пример, но не и ограничение:
1. Използването, което Клиентите или Потребителите могат да направят на материалите на този уебсайт или свързани уебсайтове, независимо дали е забранено или разрешено, в нарушение на правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържанието на уебсайта или на трети страни.
2. За възможните щети и загуби за Клиентите или Потребителите, причинени от нормална или ненормална работа на инструментите за търсене, на организацията или местоположението на съдържанието и/или достъпа до мрежата и като цяло на грешките или проблеми, които се генерират при разработването или инструментирането на техническите елементи, които мрежата или програма предоставя на Потребителя.
3. От съдържанието на тези страници, до които Клиентите или Потребителите имат достъп от връзки, включени в мрежата, независимо дали са оторизирани или не.
4. От действията или бездействията на трети страни, независимо дали тези трети страни могат да бъдат свързани с AleluÁ чрез договорни средства.
5. Достъпът на непълнолетни до съдържанието, включено в мрежата, е отговорност на техните родители или настойници да упражняват адекватен контрол върху дейността на децата или непълнолетните лица, на които се грижат или да инсталират някой от инструментите за контрол на използването на Интернет с цел избягване на (i) достъп до материали или съдържание, неподходящи за непълнолетни лица, както и (ii) изпращане на лични данни без предварителното разрешение на техните родители или настойници.
6. От комуникациите или диалозите в хода на дебатите, форумите, чатовете и виртуалните общности, които са организирани чрез или около мрежата и/или свързани уебсайтове, нито следователно няма да носи отговорност за евентуални щети и предразсъдъци, претърпени от индивидуални и/или колективни Клиенти или Потребители в резултат на споменатите комуникации и/или диалози.

AleluÁ няма да носи отговорност в никакъв случай, когато:
1. Грешки или забавяния при достъпа до Уебсайта от страна на Клиента при въвеждане на своите данни във формуляра за поръчка, забавяне или невъзможност за получаване на потвърждение на поръчката от получателите или каквато и да е аномалия, която може да възникне, когато тези инциденти се дължат на проблеми в интернет мрежата , причини за случайно събитие или непреодолима сила и всякакви други непредвидими непредвидени обстоятелства извън добросъвестността на AleluÁ.
2. Неуспехи или инциденти, които могат да възникнат при комуникации, изтриване или непълно предаване, така че не е гарантирано, че услугите на уебсайта работят постоянно.
3. Грешки или щети, причинени на уебсайта поради неефективно използване на услугата и недобросъвестност от страна на Клиента.
4. Неработещи или проблеми в имейл адреса, предоставен от Клиента за изпращане на потвърждение на поръчката.
5. Във всеки случай, AleluÁ се задължава да разреши всички възникнали проблеми и да предложи цялата необходима подкрепа на Клиента за постигане на бързо и задоволително решение на инцидента.
6. По същия начин, AleluÁ има право да провежда, през определени интервали от време, промоционални кампании за насърчаване на регистрацията на нови членове в своята служба. AleluÁ си запазва правото да променя условията за прилагане на промоциите, да ги разширява надлежно, като ги съобщава или да пристъпи към изключване на който и да е от участниците в промоцията в случай на откриване на аномалия, злоупотреба или неетично поведение в участието на себе си.

 
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентите и Потребителите се съгласяват да разглеждат уебсайта и да използват съдържанието добросъвестно.
В съответствие с разпоредбите на Органичния закон 15/1999 за защита на личните данни, ние ви информираме, че попълването на съществуващ формуляр на уебсайта https://www.alelua.com/bg/ или изпращането на имейл до някоя от нашите пощенски кутии предполага приемане на тази политика за поверителност, както и упълномощаването на AleluÁ да обработва личните данни, които ни предоставяте, които ще бъдат включени във файла, собственост на T-Lovendo, регистриран в Общия регистър на Испанската агенция за защита на данните .
Данните на Клиентите ще бъдат използвани за изпращане по имейл на извършените от AleluÁ продажби и за доставка на покупките.
Като просто посещават мрежата, Потребителите не предоставят никаква лична информация, нито са длъжни да я предоставят.
AleluÁ се задължава да пази максималната резервация и поверителността на предоставената информация и да я използва само за посочените цели.
AleluÁ предполага, че данните са въведени от собственика им или от упълномощено от него лице, както и че са верни и точни.
От Клиентите зависи да актуализират собствените си данни. По всяко време Клиентът ще има право на достъп, поправка, анулиране и противопоставяне на всички свои лични данни, включени в различните регистрационни форми. За да промени или актуализира своите лични данни, Клиентът трябва да влезе в https://www.alelua.com/bg/, до секцията „Моят акаунт“. За да закриете акаунта си, напишете имейл от вашия акаунт на имейл до ventas@alelua.com с тема „Отказ от акаунта“.
Следователно, Клиентът носи отговорност за достоверността на данните и AleluÁ няма да носи отговорност за неточността на личните данни на Клиентите. В съответствие с действащото законодателство за защита на данните, AleluÁ е приела нивата на сигурност, подходящи за данните, предоставени от Клиентите, и освен това е инсталирала всички средства и мерки, с които разполага, за да предотврати загуба, злоупотреба, промяна, неоторизиран достъп и извличане на същото.

 
НИЩОСТ

В случай, че някоя клауза от настоящите Условия за ползване бъде обявена за нищожна, останалите клаузи ще останат в сила и ще се тълкуват, като се вземе предвид волята на страните и самата цел на тези Условия за ползване.
AleluÁ не може да упражнява никое от правата и правомощията, предоставени в този документ, което в никакъв случай няма да означава отказ от същото, освен ако не е изрично признато от AleluÁ или предписание на действието, което съответства във всеки случай.

 
МОДИФИКАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

AleluÁ си запазва правото да променя по всяко време представянето и конфигурацията на уебсайта, както и тези Общи условия. Поради тази причина AleluÁ препоръчва на Клиента да ги чете внимателно всеки път, когато влиза в Уебсайта. Клиентите и Потребителите винаги ще имат тези Условия за ползване на видимо място, свободно достъпно за толкова запитвания, колкото пожелаят. Във всеки случай, приемането на Условията за ползване ще бъде предходна и съществена стъпка към придобиването на всеки продукт, достъпен чрез Уебсайта.

 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО И АРБИТРАЖ

Тези Условия за ползване се уреждат от приложимото испанско законодателство по въпроса. За разрешаване на всякакви противоречия или конфликти, произтичащи от настоящите Условия за ползване, страните се подчиняват на юрисдикцията на съдилищата на град Севиля, освен ако законът не налага друга юрисдикция.

 

 

Актуализирано на 4/12/2014